ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Endringer i reindriftsloven 2005-05-30
Regjeringen har i dag lagt frem en odelstingsproposisjon for Stortinget med forslag om visse endringer av reindriftsloven. Endringene innebærer bestemmelser om reintallsreduksjon og nye bestemmelser om sanksjoner.

- Formålet med lovendringen er å sikre grunnlaget for en økologisk bærekraftig reindrift, sier statssekretær Leif Helge Kongshaug i Landbruks- og matdepartementet.

Den ressursmessige situasjonen for deler av reindriften i Finnmark er fortsatt vanskelig. Det er særlig situasjonen i Vest-Finnmark som i den senere tid har stått i fokus. Målsettingen om å redusere reintallet til et bærekraftig nivå har vært basert på frivillige ordninger. Dette arbeidet har ikke ført fram i tilstrekkelig grad. Per 1. april 2005 var det om lag 90.000 rein i Vest-Finnmark, mens det fastsatte øvre reintallet er 64.300.

De foreslåtte endringene i reindriftsloven vil være et nødvendig verktøy som mer effektivt kan bidra til å legge et grunnlag for en økologisk bærekraftig reindrift, der reintallet er i samsvar med beitegrunnlaget.

Landbruks- og matdepartementet vil arbeide videre med en mer helhetlig revisjon av reindriftslovens bestemmelser basert på Reindriftslovutvalgets forslag. Det tas sikte på å fremme en proposisjon om dette innen utgangen av 2005.

- Det har dessverre ikke vært mulig å legge fram et samlet forslag til endringer i reindriftsloven. Regjeringen vil foreta nye og omfattende konsultasjoner med Sametinget  og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) før de nå foreslåtte lovbestemmelsene settes i verk, sier statssekretær Kongshaug.

 

Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift