Finnmarkskommisjonen oppnevnt
Regjeringen har nå oppnevnt Finnmarkskommisjonen:
Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterende rettigheter i Finnmark.
– Å sikre kartleggingen av rettigheter er av stor betydning for den samiske befolkningen og andre utmarksbrukere i Finnmark og er en viktig del av finnmarksloven, sier justisminister Knut Storberget.

Samers urfolkstatus, en trussel mot nordmenn?
Samer har ikke flere rettigheter enn nordmenn til å utnytte naturressurser, med unntak av reindrifta.

Det er tre vanlige misforståelser i debatten om samer er urfolk og hvilke rettigheter samene bør ha.

Ønsker aktiv Finnmarkseiendom
Næringsaktører vil vise Finnmarkseiendommen vei.

På tordag arrangerer den nye grunnforvalteren et åpent temamøte om næring og næringsutvikling.

Og direktør i Finnmarkseiendommen, Jon Meløy, registrerer stor interesse for møtet.

– Det ser ut som en veldig stor interesse. Nå har jeg ikke tallene foran meg hvor mange, men innboksen på mailen har vært relativt full av folk som ønsker å komme.

– Bør ikke behandle konfliktsaker
– Finnmarkskommisjonen bør ikke behandle interne konflikter i reindriftsnæringen, sier visepresident Johan Mikkel Sara i Sametinget. – Kommisjonen kan se på næringens kollektive rettigheter, men det blir feil å bruke kommisjonens krefter på interne beitekonflikter, sier Sara.

Vil ha gruvedrift snarest
Nå er det på tide å åpne opp for gruvedrift i Finnmark slik at nye arbeidsplasser skapes. Det mener styremedlem Erling Fløtten i Finnmarkseiendommen.

Trenger lenger tid til retningslinjer
Sametinget trenger lenger tid til å lage retningslinjene for endret bruk av utmark i Finnmark. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen synes dette er greit.

…quot; Historisk dag
I dag vedtas Finnmarksloven i Stortinget. Saksordfører Trond Helleland sier at dette er en måte å gjøre rett for gammel urett ovenfor samene. Etter 25 års arbeid skal Finnmarksloven endelig behandles i Odelstinget i dag. Innstillingen fra Stortingets justiskomité har tidligere vært behandlet i Finnmark fylkesting og Sametinget, med støtte fra begge politiske organer.

Flere artikler

Finnmark Dagblad: - En veldig stor dag

 


Siste konsultasjoner ang. Finnmarksloven
Sametinget, Finnmark Fylkeskommune og Justiskomiteen hadde sin siste konsultasjon 13. april, og denne høringen var i motsetning til de andre åpen.

Rystet over Statskogs utleieplaner
Like før Stortinget vedtar Finnmarks-loven, vil Statskog og Statkraft leie ut eiendom for millioner til en vind-møllepark på Varanger-halvøya.

Det som vil gi Statskog inntekter på mellom 10 og 15 millioner kroner, skjer bak ryggen på Sametinget, kan Nationen avsløre

Hvem skal eie vidda?
Staten vil ha den. Samene mobiliserer. Juristene strides.

Regjeringen har i sitt forslag til ny finnmarkslov foreslått å overføre all statlig eiendom i fylket, 96 prosent av arealet, til et nytt selskap. Selskapet. som skal hete «Finnmarkseiendommen», skal styres av tre representanter fra sametinget, tre fra fylkestinget, pluss en representant fra staten.

Enighet om Finnmarksloven
Nå er det enighet om hva Finnmarksloven skal inneholde - konsultasjonene mellom justiskomiteen, Sametinget og fylkesting avsluttes i dag, og de er mer enige enn noen gang før.
Folk i Finnmark har ventet i to år på at den såkalte Finnmarksloven skal vedtas. Loven skal overføre Statens eiendom i fylket til et nytt forvaltningsorgan, Finnmarkseiendommen. Det som mangler er å utrede hvem som eier utmarksområdene, basert på sedvane og bruk gjennom mange år.

Finnmarksloven kan forbli ubehandlet
" Stortinget kan komme til å la være å vedta Finnmarksloven, fordi det ikke finnes flertall for noe forslag. Det sier leder i Stortingets justiskomité, Trond Helleland.

Neiden-nei til Finnmarksloven
NEIDEN: Et folkemøte i Neiden avdekket et klart nei til Finnmarksloven. " Vi ønsker ikke forandringer, var den klare meldinga til Aps fraksjon i Stortingets justiskomité.

Her er Finnmarksloven

Finnmarksloven i strid med EØS-avtalen

Folkerettslig vurdering av forslaget til ny Finnmarkslov
brev av 19. juni 2003 har Stortingets Justiskomite bedt Justisdepartementet om å ”skaffe til veie en kvalifisert uavhengig folkerettslig vurdering av forslaget til ny finnmarkslov”, det vil si lovforslaget i Ot. prp. nr. 53 (2002-2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven).

Folkerettslig vurdering av forslaget til ny Finnmarkslov
Mandatet er av departementet fastsatt slik:

Hørte ikke på Justisdepartementet
Justisdepartementets rådgivere foreslo at folkeretten skulle gå foran finnmarksloven. Dette forkastet imidlertid regjeringen.

Uavhengige jurister slakter finnmarksloven
I dag ble den uavhengige folkerettslige vurderingen av forslaget til finnmarkslov overlevert Justiskomiteen.

Justiskomité-medlem kjeftet opp finnmarks-ordførere
Temaet var Finnmarksloven, og ordfører i Alta, Geir Ove Bakken, mener komitemedlem Carstein Dybevig fra Høyre gikk langt over streken i dette møtet. Bakken vil ta saken opp med Stortingets presidentskap.

FN-observatør roser Norges urfolkspolitikk
I går og i dag går Forumkonferansen av stabelen på Universitetet i Tromsø. Konferansen har i år fokus på FNs rolle i urfolkssaker.

Slakter Finnmarksloven
Ekspert på samerett, Kirsti Strøm Bull, sier det er ingen tid å miste.

" Samer som mener de har bruksrettigheter til landområder, bør saksøke Staten nå.

FN kritiserer norsk samepolitikk
FNs rasediskrimineringskomité CERD kritiserer Regjeringens forslag til ny Finn-markslov og mener Norge må gi samene utvidede rettigheter til landområder og ressurser.

NSR mener Finnmarksloven er fiendtlig
Norske Samers Riksforbund (NSR) hevder forslaget til ny Finnmarkslov er i strid med internasjonale konvensjoner og kaller lovforslaget urfolkfiendtlig.

Vil ha helt ny finnmarkslov
Karasjok Flyttsamelag kaster inn en brannfakkel i debatten om Finnmarksloven: Laget vil ha en fullstendig ny lov.

– Staten bedre enn Sametinget
Reindriftssamene stoler ikke på sametinget og støtter regjeringas utskjelte forslag til forvaltning av land og vann i Finnmark.