ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Dette nettstedet inneholder en samlet oversikt over ressurser og artikler om reindriftsnæringa på Internett.

Viktige adresser er tatt med, og har du funnet noe du synes er viktig, ta kontakt med post@reindata.no så får du linken med!

Vi utvider med artikler på samisk, nederst til venstre i menyen kan du bytte språk. Les oktobernyheter på samisk !
Høye slaktetall i Finnmark
I Finnmark er det slaktet flere rein denne høsten enn til samme tid i fjor. Pr 23. oktober var det slaktet ca 30.000 rein i Finnmark, noe som er ca 10.000 flere enn det som har vært normalt de siste årene.

Mauken reinbeitedistrikt med nytt erstatningskrav
I dag begynner rettssaken mellom Forsvaret og Mauken reinbeitedistrikt i Senja tingrett i Finnsnes. Reindriftsnæringen påstår å ha lidt store tap som følge av Forsvarets aktivitet ved skytefeltene.

Reinkonflikten
«Reindriftsnæringen har sin selvsagte plass i Finnmark, og dette er en konflikt mellom to næringsinteresser.»

Fortsatt kritisk for reinbeiter
Reinflokkene i enkelte deler av Finnmark er fortsatt store.


28,9 mill i reinerstatning
Bedre dokumentasjon har ført til mer erstatning.

Hardt å være homo i samemiljø
Ekstra vanskelig å stå fram om man er homo og same.

Homofili blir fremdeles sett på som synd og en sykdom i Sápmi, slås det fast i en ny rapport.

Første arbeidsdag som veivisere
De tre nye samiske veiviserne hadde sin første arbeidsdag i går. Og det var litt skummelt, inrømmer fersk veiviser.

Vil ha slutt på reinpåkjørsler
For å redusere antallet reinpåkjørsler setter Jernbaneverket nå opp gjerder langs Nordlandsbanen på Saltfjellet.

Må slakte rein i Sverige
Reindriftsutøvere i Nordland må slakte sine rein i Sverige på grunn av kapasitetsproblemer i Norge.
– Dette er en kjempebra løsning, sier leder i Duokta reinbeitedistrikt, Arnfinn Pavval.

I Nordland er det mange reindriftsutøvere som ikke har kunnet sende rein til høstslakting. Problemet skyldes delvis at reinslakteriet i Fauske er forsinket.

– Feiter opp reinen på vår innmark
Kåre Vidar Heitmann i Eiby er så fortvilet over reinplagen at han fyrte av tre hagleskudd i går.
– Det har aldri vært snakk om at jeg har truet reingjetere eller andre med å skyte dem. Men ja, neste gang jeg ser rein på jorda mi, så skyter jeg. Det sa jeg til gjeterne i går, forklarer Heitmann.

Handlingslammelsen
Landbruksministrene her til lands har toet hendene i forhold til overbeiting og ambisjonene om bærekraftig reindrift gjennom mange år. Lars Peder Brekk (Sp) er ikke noe unntak i så måte.

I gårsdagens utgave av «Spekter» satte NRK fokus på «strid om sameland». Her ble den historiske bakgrunnen for rettighetskampen godt belyst, fra fornorskningstiden, aksjonene i Alta til etableringen av både Sametinget i 1989 og Finnmarkeiendommen i 2006.

Bønder og samer krangler om reinen
Det er varselskilt i Finnmark – reindriften er ute av kontroll. Reinsdyr beiter ned bøndenes innmark, og avlinger går tapt. Rasismeordet er blitt brukt i diskusjonen. Konflikten mellom flyttsamer og fastboende er på kokepunktet

Knivene slipes på vidda
Stor etterspørsel etter reinkjøtt og krav fra myndighetene gjør at rekordmange rein blir slaktet i Finnmark denne høsten. Norges mest spesielle næring balanserer mellom kultur, økonomi og økologi.

– Reinkjøtt er blitt luksusmat, og det er helt greit, sier reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta.

– Reindrifta må med i Sametinget
Sametingsrepresentant for reindrifta ber NRL om å delta aktivt i sametingsvalgene. Reindrifta kan i fremtiden bli styrt av Sametinget, mener Per A Bæhr.

Ønsker flyttbare reinskilt
Leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) tror at det kan være veien å gå for å redusere påkjørsler av rein.– Et av problemene er at de fleste vegskilt som advarer om at det er rein langs veiene står året rundt, også i perioder når det ikke er rein i området, og da blir bilistenes respekt for disse svekket, sier NRL-leder Nils Henrik Sara. http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6802993

Provosert av rovviltrapporten
For sametingsråd Vibeke Larsen var rovviltrapporten fra Nord-Trøndelag en provoserende lesing. – Det virker som om de vil ha bort reindrifta og ikke rovdyrene, sier Larsen.

– Kultursnakk ødelegger
Reindrifta kunne tredoblet verdiskapningen med mer fokus på business. I dag ødelegger kulturdebatten for økonomisk utvikling, mener Innovasjon Norge-topp. – Næringen betyr mer for den totale verdiskapningen i Finnmark enn det mange tror, sier direktør Stein Mathisen i Innovasjon Norge Finnmark (IN Finnmark).

Stor interesse for "Den siste samejenta"
David Kinsella er godt i gang med sitt nye store dokumentarfilmprosjekt fra Helgeland, "Den siste samejenta". Filmen som vil bli både vakker, dramatisk og magisk omhandler om sørsamiske Ellen-Sara Sparrok Larsen, 12 år og hennes liv med familien og reindrifta i Børgefjellet.

Permisjon til reindriftskvinner
- Kvinner i reindrifta som har fast arbeid, bør få permisjon med lønn i en måned for å kunne delta i praktisk reindrift, mener styremedlem i Kautokeino flyttsamelag, Nils Mikkelsen Sara.

Forslaget er diskutert i flyttsamelaget, men det er ikke fattet noe vedtak. Enkelte har uttrykkt at en slik ordning kan virke urettferdig overfor de kvinnene som året rundt er med i reindrifta.

Fredningsforskriften mot reinbeite i Finnmark endres
Landbruks- og matdepartementet har vedtatt å endre forskriften om fredning mot reinbeite i områder i Finnmark. Fredningen oppheves i samtlige av de seks områdene i Indre Finnmark som i dag er fredet mot reinbeite.

Nedgang i reintallet i Finnmark
Nye tall viser at reintallet i Finnmark har gått ned med 7500 dyr fra 2008 til 2009. Dette utgjør en nedgang på 4 prosent

Styrket kvinneandel i NRL-styret
Nesten halvparten av styremedlemmene i det nye styret i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er kvinner. NRL sitt landsmøte ble i helga holdt i Honningsvåg i Finnmark og i det nye styret er det fire kvinner og fem menn.

Gamvik forhandler med reindrifta
Som ventet vedtok Gamvik kommunestyre å innlede forhandlinger med reinbeitedistriktene 9 og 13 om erstatning for tapt beiteland etter bygginga av veien til bygda Nervei.

Trolig går det mot ekspropriasjon og en erstatning fastsatt etter såkalt tvangsskjønn, fordi advokaten til distrikt 13 har signalisert at man kun vil akseptere en slik løsning. Men den kan ta tid.

– Slår flere fluer i en smekk
– Man imøtekommer krav om reduserte utslipp og får en mer bærekraftig reindrift. Det sier landbruksminister Lars Peder Brekk om at regjeringen foreslår å redusere antallet rein med 30.000 dyr.

Klimakutter antall reinsdyr
Regjeringen vil redusere antallet tamrein med 30.000 dyr. Dette er ett av tiltakene i klimameldingen for landbruket. Det skal skje gjennom en reduksjon på 30.000 dyr i vårflokk, først og fremst i deler av Finnmark. Dette vil gi en årlig reduksjon tilsvarende 10.000 tonn CO2 innen 2020, skriver Avisenes Nyhetsbyrå.

Brekk: Sørsamenes eksistensgrunnlag er truet
Bakgrunnen for Brekks bekymring er problemene for den sørsamiske tamreindriften i Nord-Trøndelag.

- Samene i Nord-Trøndelag er nå veldig utsatt for rovdyrtap, og hele eksistensgrunnlaget for dette urfolket er truet. Vi har derfor slått alarm og tatt dette opp med Miljøverndepartementet og Erik Solheim, sier Brekk til Nationen.

Truet fra alle kanter
Den sørsamiske kulturen står i fare for å bukke under. Sørsamisk, med anslagsvis 500 brukere, er satt på Unescos liste over alvorlig truede språk. At seks sørsamiske ungdommer har tatt sitt eget liv de siste årene, har satt støkk i den sørsamiske befolkningen. Den frykter at de usikre framtidsutsiktene er en medvirkende årsak til den dystre statistikken.

- Unyansert kritikk
SV-listetopp reagerer på Olav Gunnar Ballos angrep på reindriftsnæringen. - Jeg mener dette er en unyansert kritikk, fordi reindriften fremstilles som en oversubsidiert næring i motsetning til andre næringer. Faktisk viser tall at noen områder i landbruket subsidieres mer enn reindriften. Jeg mener det er viktig og riktig bruk av fellesskapets midler å subsidiere matproduksjon i Norge.

Protesterer mot helikoptertur
Naturvernforbundet og reindrifta er mot helikopterflyvning i Loppa. De frykter tap av rein og miljøbelastning.

Bjørn herjer i kalvingsland
Reineier overrasket bjørnen som var midt i reinflokken i Mattisdalen i Alta fredag. Bjørnesporene er på størrelse med en fem-tommers samekniv.