ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-Finnmarksloven
-Reindriftsloven
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Områdestyrene fjernes i nytt lovforslag
Endringer i lov om reindrift (reindriftsloven) av 1. juli 2007 er sendt på høring med frist 15. januar 2011. Forslaget innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene.

Forebyggende tiltak mot rovviltskader
Søknad om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2008 skal sendes Fylkesmannen innen 15. januar 2008.

Enklere regelverk for de som avvikler reindriften
Landbruks- og matdepartementet har i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund bestemt seg for å endre forskriftene om tilskudd til driftsenheter og tamreinlag slik at det blir enklere for utøvere å avvikle sin drift i løpet av ett driftsår.

Dagens regelverk sier at det ikke utbetales produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger kr 400 000.-. Det legges opp til at reindriftssjefen kan dispensere fra denne bestemmelsen dersom denne grensen overstiges ved avvikling av driftsenheten.

- Bør kjenne reindriftsloven
En uke før den nye reindriftsloven trår i kraft, er det mange reindriftsutøvere som ikke kjenner til den nye loven.

De bør kjenne til den nye loven fordi den er mye omtalt, og jeg synes det er rart om de ikke gjør det, sier avdelingsdirektør Marit Myklevold i Landbruks- og matdepartementet. Hun mener reineiere må sette seg inn i regelverk.

Odelstinget vedtok ny reindriftslov
Det ser ut til at forslaget til ny reindriftslov blir en realitet, etter at Odelstinget torsdag kveld enstemmig vedtok forslaget.