ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Påmelding
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Rammer for VSP-Rein 2004-10-19
Verdiskapingsprogrammet for reindrift har som formål å øke verdiskapingen i reindriftsnæringen slik at det kommer reineier til gode.

1.  Innledning

Viktige delmål i programmet er

·         å bidra til at reineier gis muligheter til å øke sin inntjening gjennom å ta ansvaret for en større del av verdiskapingen selv

·         å sikre at tradisjonell kunnskap som gir produktene en høyere verdi i markedet kommer til anvendelse

·         å revitalisere tradisjonelle bearbeidingsformer av bl.a. matprodukter og å presentere disse for markedet

·         å legge til rette for at større volum av reinprodukter av høy kvalitet når markeder med høy betalingsvillighet

 

Verdiskapingsprogrammet for reindrift er ikke begrenset til kun å gjelde matprodukter, men skal også kunne fokusere på andre produkter og tiltak som kan gi en økt verdiskaping i næringen. Dette innebærer satsing på f.eks. foredling av biprodukter fra slakting og foredlingsvirksomhet. Prosjekter som representerer rene tilleggsnæringer, uten tilknytning til verdiskapingen i selve reindriften, faller utenfor programmet. Midlene er avsatt over reindriftsavtalen, og programmet omfatter derfor kun verdiskaping i reindriften på norsk side.

 

Disse retningslinjene gjelder inntil videre, og kan bli revidert av programmets styringsgruppe ved behov.

 

2.  Tilskuddsordninger

2.1  Nyskaping og bedriftsutvikling

Tilskudd til nyskaping og bedriftsutvikling kan gis til:

·         primærprodusenter (reineiere), eller

·         primærprodusenter i et organisatorisk samarbeid med andre bedrifter

 

Målsetningen med støtteordningen er å bidra til å øke reineiernes inntjening gjennom å gi dem muligheter til å stå for en større del av verdiskapingen selv.

 

Tilskudd kan gis til produktutvikling (inkl. utvikling av emballasje), konsulentbistand, kompetanseutvikling, testsalg og markedsføring. Det kan også gis tilskudd til fysiske investeringer i mindre anlegg (bygninger og maskiner mv.). Dette forutsetter at det foreligger et nyskapingselement i prosjektene. På bestemte betingelser kan eget arbeid inngå i kostnadsgrunnlaget. Det kan gis støtte både til utviklingsfasen (forprosjekter) og hovedprosjekter. Innvilget støtte til forprosjekter er imidlertid ingen garanti for støtte til neste fase.

 

De maksimale støttesatsene er:

Fysiske investeringer  -  80 % av godkjent kostnadsoverslag

Myke investeringer  -  80 % av godkjent kostnadsoverslag

Tilskuddssatsene vil kunne tilpasses i forhold til den enkelte søknad, bla. avhengig av eierforhold.

 

Det understrekes for øvrig at støtte fra Innovasjon Norge til fysiske anlegg krever plangodkjenninger fra de relevante myndigheter, f.eks. næringsmiddeltilsynet og miljøvernmyndighetene.

 

2.2  Kompetanse

Verdiskapingsprogrammet kan også støtte tiltak for å øke kompetansen hos reineiere som driver eller planlegger å etablere virksomheter. Dette vil være aktuelt innenfor temaer som offentlige regelverk, bedriftsledelse, produktutvikling, forretningsutvikling, prosjektstyring og marked mv. Disse tiltakene er under planlegging og vi tar gjerne imot synspunkter og forslag som kan hjelpe oss i dette arbeidet.

 

2.3  Nettverk/ mobilisering

Innenfor verdiskapingsprogrammet kan det gis støtte til sammenslutninger av reineiere som skal samarbeide om kompetanseheving, utvikling, markedsføring og distribusjon av reinprodukter. Ordningen skal fungere som en starthjelp i en tidlig fase, og det forutsettes at formålet med nettverket er konkret og rettet mot utvikling av næringen.

 

Ordningen retter seg mot utviklingsfasen hvor forretningsideen og etableringen av nettverket planlegges. Tilskudd kan gis til lønn for prosjektleder, reiseutgifter, andre driftsutgifter, konsulentbistand og markedsundersøkelser. Det kan gis inntil 80 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.

 

2.4  Markedskanaler

Det kan også gis støtte til andre aktørers arbeid med effektive markedskanaler mellom markedet for reinprodukter (representert ved matvarebutikker, storhusholdninger, restaurantmarkedet mv.) og småskala produsenter. Matvarene må være rettet mot markeder med høy betalingsvillighet, og det må sannsynliggjøres at prosjektene vil bidra til en økt verdiskaping for reineier.

 

Tilskudd kan gis til prosjektutvikling, konsulentbistand, testsalg, markedsundersøkelser og markedsføring. Det kan gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.

 

Disse tiltakene er under planlegging og vi tar gjerne imot synspunkter og forslag som kan hjelpe oss i dette arbeidet.

 

3.  Andre tiltak

Det kan også anvendes midler til andre tiltak som underbygger formålet med programmet. Dette kan bl.a. gå på å iverksette overgripende fellestiltak, å belyse visse forhold i verdikjeden, markedsrettet arbeid mv.

 

Mange bedrifter og personer opplever hindringer og problemer i arbeidet med å etablere nye virksomheter. Innenfor Verdiskapingsprogrammet for reindrift vil det bli gjennomført et eget prosjekt  for kartlegging av flaskehalser for verdiskaping, knyttet til utformingen og praktiseringen av offentlige regelverk i forhold til reinslakting og foredling. Målet er å bidra til løsninger på problemene. Hvis du har konkrete erfaringer på dette området, ikke nøl med å ta kontakt! Programsekretariatet ligger ved Innovasjon Norgess kontor i Tromsø.

 

4.  Hvordan søker du

Søknadene skal sendes til Innovasjon Norge i Tromsø. Det skal ikke brukes noe spesielt søknadsskjema.  Det finnes en egen momentliste over hva som bør være med i en søknad. Vi anbefaler at du tar kontakt med Innovasjon Norge i Tromsø før du skriver søknaden.

 

Innovasjon Norge

Stortorget 2, Postboks 6304, 9293 Tromsø

Telefon 77 60 61 00 Telefaks 77 60 61 60

E-post: anosk@invanor.no  Internett: www.invanor.no

 

05.01.04

 
Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode