Dette nettstedet inneholder en samlet oversikt over ressurser og artikler om reindriftsnæringa på Internett.

Viktige adresser er tatt med, og har du funnet noe du synes er viktig, ta kontakt med post@reindata.no så får du linken med!

Vi utvider med artikler på samisk, nederst til venstre i menyen kan du bytte språk. Les oktobernyheter på samisk !
Årets Juskurs
Reindriften er også utsatt for store rovdyrtap og hvordan er forholdet mellom internasjonale konvensjoner om vern av urfolks kultur og næringer sammenholdt med internasjonale konvensjoner om vern av rovdyr. Det oppstår stadig spørsmål knyttet til utarbeidelse av beitebruksregler for distriktene. På kurset vil vi gjennomgå og diskutere eksempler på beitebruksregler. Reindriftslovens sanksjonsregler vil også bli gjenstand for gjennomgang.

Bevilgninger over VSP-Rein programmet
VSP-Rein ble avsluttet i 2012.

Merverdiavgift for reinbeitedistriktene – fradragsrett for inngående avgift
Uttalelsen gjelder spørsmål om avløfting av påløpt merverdiavgift ved anskaffelse av reingjerder og andre anlegg.

ny reindriftsavtale inngått
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten har i dag, den 23. februar, inngått ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2012 – 30.06.2013. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 104,5 millioner kroner. Dette er en økning på 2,5 millioner kroner i forhold til inneværende reindriftsoppgjør.

Brek i Karasjok
Landbruksminister Brekk har presentert Landbruks- og matmeldingen i Karasjok, både på Sametinget og på et folkemøte. Dette og litt ble sagt på presentasjonen på Sametinget:

Reindriftssjefen fortsetter
Jan-Yngvar Kiel, som har vært konstituert som reindriftssjef etter Ellen Inga O. Hætta, er nå utnevnt til direktør for Reindriftsforvaltningen. Stillingen er nå på åremål - 6 år.

Statens tilbud til reindriftsavtale
Staten har lagt frem sitt tilbud, som er på 102 mill. kr. Dette er samme beløp som ble bevilget i forbindelse med reindriftsoppgjøret for 2012.

Forhandlingsdelegasjon oppnevnt
Følgende medlemmer oppnevnes til en delegasjon som skal forhandle med Finland om revisjon av konvensjonen av 3. juni 1981 om bygging og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område:

Reindriftsavtalen 2012/2013 - kravet fra NRL
Norske reindriftsamers landsforening (NRL) overleverte Staten ved Landbruks- og matdepartementet sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2012/2013 den 9. januar 2012. Kravet har en økonomisk ramme på 130,6 millioner kroner. Det er økning på 28,6 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 102,0 millioner kroner.

Kurs i reindriftsrett
Kurset holdes på Finnmarksvidda, i Kautokeino. Den interne forvaltningen av reindriften er regulert gjennom reindriftsloven av 2007. Viktige bestemmelser her er reglene for fastsettelse av reintall. Vi skal på kurset se nærmere på forvaltningens gjennomføring av lovens regler om reintall. Reindriftsavtalen har også en stor betydning for de interne forhold i reindriften, og hva slags avtale er egentlig dette?

Økning i reindriftsfradraget
Statsbudsjettet for 2012 ble lagt frem i dag. Det er foreslått flere endringer som vil få betydning for reindriftsnæringen.

Områdestyrene fjernes i nytt lovforslag
Endringer i lov om reindrift (reindriftsloven) av 1. juli 2007 er sendt på høring med frist 15. januar 2011. Forslaget innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene.

Endringer i Landbruks- og matdepartementet
Tidligere denne måneden ble det kjent at Ola Heggem, statssekretær i 6 år gikk av. Det er nå Ane Kismul, politisk rådgiver, som nå må bistå Lars Peder Brekk som statsråd. I tillegg er det endringer i den administrative ledelse.

Jakt på bjørn, ulv og jerv
Direktoratet for naturforvaltning har bestemt at det kan felles 4 bjørner under årets lisensfelling.

Rovviltnemda har åpnet for lisensjakt på 2 ulver og 22 jerver.

Her er startdato for de tre ulike jaktene:


Salg av reinkjøtt
Landbruks- og matdepartementet fornyer tilbudet om salg av reinkjøtt fra reguleringslageret som ble etablert høsten 2010. Tilbudet viderefører den prisreduksjonen som ble iverksatt fra juni i år.

Ulovlig svensk reinbeiting i Troms
Sarivooma sameby i Sverige fikk lørdag 23. juli pålegg om snarest og senest innen 72 timer å iverksette utdriving av rein fra ulovlig beiteområde innen Altevatn reinbeitedistrikt.

Stortingets behandling av reindriftsoppgjøret 2011/2012

Suksesshistorie fra reindrifta
Polmak Flyttsamelag og Gáisá Næringshage arrangerte onsdag et seminar om reindrifta i Tana. Det samlet representanter fra reindrift, næringsliv og det offentlige på rådhuset ved Tanabru. Leder i Polmak Flyttsamelag (PFL), Stig Rune Smuk, sier at fokus på økologisk og bærekraftig reindrift er hovedårsaken til at reindrifta i Tana har gode økonomiske resultater å vise til. – Hovedpoenget med seminaret er å synliggjøre den økonomiske verdiskapinga som reindriftsnæringa i Tana står for. Som også har ringvirkninger for det øvrige næringslivet, sier Smuk til Ságat. Han sier at det er viktig å få frem det økonomiske rundt reindrifta, og påpeker at mange lokale firmaer nyter godt av reindriftas virksomhet.

Langt bedre enn sitt rykte
Konferansen «Rein 2011» i Tana onsdag ga et langt mer nyansert bilde av reindrifta enn det man oftest får gjennom mediene. Arrangør var Polmak Flyttsamelag i samarbeid med Gáisa Næringshage.

Polmak Flyttsamelag som består av reineierne i de to reinbeitedistriktene Tana har; distrikt 7 (Rakkonjarga) og distrikt 9 (Corgas), har startet en offensiv for å få et bedre omdømme. Leder Stig Rune Smuk sier at de har som mål å bidra til økt kunnskap og forståelse, samt bedre samarbeid mellom reindrifta og kommunene de driver i.

Reindriftskonflikter på psyken løs
De er ofte søvnløse, tungsindige og bekymret. Mange reineiere sliter psykisk ved langvarige beitearel-konflikter. Det har vært lite snakk om psykiske plager blant reindriftsutøvere. For mange er det fortsatt et tabu å snakke åpent om hvordan man har det – innerst inne. Reineier Ellinor Guttorm Utsi har selv erfart dette på kroppen. Hun er sammen med de andre reindriftsutøvere i Čorgaš reinbeitedistrikt i en beiteareal-konflikt med nabodistriktene.

100 millioner til gulljakt i nord
Norges geologiske undersøkelse får 100 millioner kroner for å lete etter gull i mineralforekomstene i Nord-Norge

- Reindrifta kan kjøpes
Dette sier ordfører i Kvalsund, Tor Myrseth til Dagbladet i forbindelse med kobberfunnet i Kvalsund.

Siktelse
To av personene som også var sentrale i reinkjøttselskapet Boalvvir, er nå siktet for grovt økonomisk utroskap i forbindelse med Store Norske-saken.

Omfattende gransking av reinkjøtt-nettverk
Boalvvir-konkursen kan bli den mest omfattende i Sápmis historie. Flere aktører må forklare om sine roller og bruk av penger mens de var involvert i reinkjøttselskapet. Et nett av ulike selskap og personer kan bli en del av konkursbehandlingen. I dag er det ingen som frivillig vil vedkjenne seg tilknytning til selskapet som Reindriftens utviklingsfond (RUF) begjærer konkurs: Konsortiet Boalvvir BA.

Stolte på sine egne - taper millioner
Staten ga nytt millionlån til selskap i store økonomiske vansker uten å sjekke situasjonen. I dag er pengene som reinkjøttselskapet Boalvvir fikk, tapt. – Jeg har ikke lyst til å være etterpåklok og si at varsellampene burde ha lyst klarere enn de gjorde. Her var det litt tvil og tro, og litt usikkerhet omkring beslutningsgrunnlaget er ikke noe uvanlig, sier statssekretær Ola T. Heggem (Sp) i Landbruksdepartementet.

I juni ga departementet klarsignal til Reindriftsforvaltingen om å begjære Boalvvir konkurs.

Veisalt dødsfelle for reinsdyr
Det siste tiåret har myndighetene doblet bruken av veisalt. – Et mareritt, sier reineiere.

Vil ha refleksvest på rein
Mange dyr har måtte bøte med livet så langt.

Strid om gjerde langs Nordlandsbanen
Jernbaneverket er foreløpig blitt hindret i å sette opp gjerder som skal forebygge påkjørsler av rein på Nordlandsbanen på Saltfjellet i Nordland.


Ulv tar rein i Anárjohka
I Øvre Anárjohka Nasjonalpark har ulv tatt flere rein de siste dagene, og dette er en av de første siidaene som har flyttet til vinterbeitene.

Uønsket som reindriftsrepresentant
Reindrifta vil ikke ha Karasjok Arbeiderpartiets leder, Nils Johan J. Gaup som sin representant i Finnmarkseiendommens styre slik Arbeiderpartiet ønsker det.

Neste