www.reinportalen.no

Områdestyrene fjernes i nytt lovforslag 2011-09-30
Endringer i lov om reindrift (reindriftsloven) av 1. juli 2007 er sendt på høring med frist 15. januar 2011. Forslaget innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene.

Områdestyrene har vært en del av den offentlige forvaltningen av reindriften i Norge siden 1979. De er, i likhet med Reindriftsstyret, kollegiale organer og hvor reineiere i hovedsak er i flertall. Siden etableringen har det skjedd en rekke endringer i offentlig forvaltning generelt som tilsier at også forvaltningen av reindriften bør vurderes nærmere.

Overføringen av områdestyrets myndighet til fylkesmennene forutsettes å skje parallelt med en administrativ overføring av de lokale forvaltningskontorene til fylkesmannen i de fem nordligste fylkene. Fylkesmannen vil dermed bli den statlige regionale fagmyndigheten i offentlig forvaltning av reindrift.

Det sentrale nivået med Reindriftsstyret og Reindriftsforvaltningen i Alta forutsettes opprettholdt som før, men slik at Reindriftsforvaltningen skifter navn til Statens reindriftsforvaltning.

Les hele høringsnotatet her