ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Ulovlig svensk reinbeiting i Troms
Sarivooma sameby i Sverige fikk lørdag 23. juli pålegg om snarest og senest innen 72 timer å iverksette utdriving av rein fra ulovlig beiteområde innen Altevatn reinbeitedistrikt.

Tolv reinsdyr drept
Et sørgående tog fra Bodø kjørte i en liten reinflokk tirsdag ettermiddag.

Veisalt dødsfelle for reinsdyr
Det siste tiåret har myndighetene doblet bruken av veisalt. – Et mareritt, sier reineiere.

Strid om gjerde langs Nordlandsbanen
Jernbaneverket er foreløpig blitt hindret i å sette opp gjerder som skal forebygge påkjørsler av rein på Nordlandsbanen på Saltfjellet i Nordland.


Fortsatt kritisk for reinbeiter
Reinflokkene i enkelte deler av Finnmark er fortsatt store.


Fortsatt kritisk for reinbeiter
Reinflokkene i enkelte deler av Finnmark er fortsatt store.

Reinkonflikten
«Reindriftsnæringen har sin selvsagte plass i Finnmark, og dette er en konflikt mellom to næringsinteresser.»

Klimakutter antall reinsdyr
Regjeringen vil redusere antallet tamrein med 30.000 dyr. Dette er ett av tiltakene i klimameldingen for landbruket. Det skal skje gjennom en reduksjon på 30.000 dyr i vårflokk, først og fremst i deler av Finnmark. Dette vil gi en årlig reduksjon tilsvarende 10.000 tonn CO2 innen 2020, skriver Avisenes Nyhetsbyrå.

Stor forvirring om reinbeiting
Etter en lang vinter med mye problemer med rein på innmarka, bestemte bondelaget på Dønna seg for å kalle inn til møte for å forhåpentligvis få til en bedre kommunikasjon. Både Reindriftsforvaltningen, Nordland Bondelag, Jordskifteretten og reineierne var representert.

- Røveri fra norsk reindrift
Reindriftssamene på Saltfjellet frykter for framtida hvis landbruksdepartementet godtar utkastet til ny reindriftskonvensjon mellom Sverige og Norge.

- Dette er et ran. Med den nye avtalen mister vi både beiterett og retten til store beiteområder, sier reindriftssame Per Ole Oskal.

Ny konvensjon mellom Norge og Sverige
Forhandlingene om en ny konvensjon om grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige er nå sluttført.

De to lands forhandlingsdelegasjoner avsluttet sitt arbeid i Stockholm 24. februar, og forhandlingsresultatet er nå overlevert Landbruks- og matdepartementet i Norge og Jordbruksdepartementet i Sverige for videre oppfølging.

Om fredningsbestemmelsene i Alta:
Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til landbruks- og matministeren
I Alta har det oppstått en interessekonflikt mellom reindriften på den ene siden og landbruket og andre næringsutøvere på den annen side om bruk av arealer til næringsvirksomhet, begrunnet i for høyt reintall og overbeite, slik at reindriften nå krever nytt beiteland der det i dag foregår annen næringsvirksomhet.

Les svaret her
Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til miljø- og utviklingsministeren
I Vest-Finnmark har et høyt reintall medført overbeite og miljøskader på naturen. Reinlaven er borte i store områder, og langs reingjerdene er det erosjoner og forørkning.

Rein må vike for hytter
- Reindriftsnæringa i Salten må vike for hytteomåder.

Det mener reindriftssamene etter at kommunene i indre Salten i flere år har gitt tillatelse til hyttebygging i det som i generasjoner har vært reinbeitedistrikt.
For når hyttefeltene popper opp, flykter reinen.

– Reinen har bedre vern enn folket på Nervei
Hålogaland lagmannsrett gir dermed reinbeitedistrikt 13 støtte i ankesaken om veibyggingen. I tillegg må veilaget betale 40.000 kr i saksomkostninger.

– Vi begynner nå å bli veldig slitne etter flere års kamp alene for denne veien, sier Olaf Nilsen i Nervei veilag til NRK Sámi Radio.

Nervei-dommen sjokkerer presidenten
Sametingspresidenten ønsker å invitere reineiere og Nervei veilag til et nytt forhandligsmøte slik at Nervei-folket får bygge den planlagte veien.

– Jeg ønsker å prate om saken, og høre hva som er problemet, sier sametingspresident Egil Olli.

Bøndene får kjøpe jorda
Finnmark Bondelag er meget godt fornøyd med at Finnmarkseiendommen tok signalene fra bondeorganisasjonene, Finnmark fylkesting og Fylkesmannen i Finnmark og åpner opp for at bøndene i fylket får kjøpe jorda som de i dag leier av Finnmarkseiendommen (FeFo).

Riksrevisjonen følger reinbeitene
I dag sendte Riksrevisjonen rapport til Stortinget om undersøkingene om reinbeiteressursene.

Her slås det fast at revisjonen vil følge opp to undersøkelser om bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark.

– Gode reinbeiter råtner i Hedmark
Reindrifta bør få ta i bruk disse beiteområdene som i dag står urørt nord i Hedmark, mener reineier Inge Even Danielsen.
Det er snakk om fjellpartier i Tolga og Sålekinna som ligger nord i Hedmark som grenser mot Sør-Trøndelag fylke. - Det er lav overalt i dette området men i dag blir det bare liggende å råtne, sier Danielsen.

23.000 rein sammenblandet
Sør for Sálgan, vest av riksveien har to flokker med til sammen 22-23.000 reinsdyr braket ihop, og dette skaper kaos og kan gi flere katastrofale følger både økologisk og økonomisk for de involverte distriktene, om skillingen tar lang tid.

Bedre beite på Finnmarksvidda
Forskning viser at laven vokser i Finnmark. Senariet om en nedbeitet vidde er dermed avblåst.
– I hele perioden fra år 1972 og til år 2000, ble det registrert en merkbar tilbakegang på lavdekket, forteller forsker i NORUT, Bernt Johansen.

Men nå viser NORUTs satelittbilder at laven har begynt å vokse enkelte steder i Finnmark, samtidig som reduksjonen har stoppet opp over hele vidda.

Opphever reinskille-dommen
Indre-Finnmark tingrett har i dag opphevet dommen hvor de påla reinbeitedistrikt 23 B om å skille sammenblandet rein før høstflyttingen. Nå er flokken på vei fra Sennalandet til Suotnju.

– Feil å velge konfrontasjon
Den tidligere reindriftslederen John Henrik Eira vil fortsatt kjempe for å få en dialog med mineralselskapene. – Jeg mener det som er best for reindriftsdistriktene at de krever medeierskap i selskapene som enten leter etter eller skal utvinne ressursene, sier John Henrik Eira til NRK Sámi Radio.

Svenske samer mot den norske stat
Svenske reindriftssamer godtar ikke at norsk politi og folk fra Statskog kjører med skuter inn i reinflokken deres.Nå har de engasjert advokatfirmaet Rekve Pleym i Tromsø for å få hjelp mot norske myndigheter.

– Ved to tilfeller i mars har politi og tjenestemenn fra Statskog kjørt skuter blant beitende rein. Nå tar vi advokat, melder samene fra Saarivuoma i en pressemelding.

Lærere kurses om klimaendringer
Lærere i norske skoler får nå et tilbud om å lære om hvilke konsekvenser klimaendringene kan få i nordområdene. Prosjektet EALÁT arrangerer kurset i Kautokeino, i slutten av mars. Prosjektleder Svein D. Mathiesen i EALÁT sier at de vil gi lærerne en større forståelse av klimaendringer og konsenkvenser av dette for reindrifta, som lærere skal bruke i sine skoler, rundt om i Norge.

Spreke reinkalver i Øst-Finnmark
I følge oversikt fra Reindriftsforvaltningen så har reineierne fra Polmak/Varanger de beste reinkalvene og minst tap.

For driftsårene 2006/2007 hadde reineierne et tap på 18% av kalver, mens reineierne i Vest-Finnmark hadde tap 37%.En av grunnene til de store forskjellene på reinkalvene i Finnmark oppgis til at det i Vest-Finnmark er stor beitebelastning og stor reintetthet


- Må se fremover
Landbruksdepartementet kommenterer ikke krangelen som oppsto mellom to reinbeitedistrikt i Øst-Finnmark i 2006. Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta vet hva distriktene nå bør gjøre.

Tallkrøll i reinrapport
Opp til ti tusen rein ble til bare to tusen rein i en rapport fra Reindriftsforvaltninga. Reinpolitiførstebetjent Steinar Bidne er sikker på hva han så. - Vi så adskillig flere rein enn to tusen. Mellom fem og ti tusen rein ble observert på ulovlig beite av både Reinpolitiet og en merkekyndig. Men når rapporten så ble skrevet av en ansatt i Reindriftsforvaltninga var beskrivelsen en helt annen.

Reineiere dømt for Rolvsøya reinen
To reineiere fra Kautokeino er dømt for at de hadde reinsdyr på ulovlig beite på Rolvsøya i Måsøy, men de blir frikjent for å ha hatt reinsdyrene utenfor lovlig reinbeitedistrikt.

Frykter stein vil erstatte rein
- Et dolomittbrudd på Ljøsenhammeren kan føre til at vi må ha færre rein på beite, og noen må kanskje gi opp reindrifta. Reineier Olof Anders Kuhmunen hadde håpet at dolomitt-planene på Ljøsenhammeren var skrinlagt. Han går mot Statskog og SMA Nordland sine planer om å ta ut dolomitten i dagbrudd på fjellet.