– Mer reindriftsmakt med sameretten
Flertallet i Finnmark fylkesting går imot forslagene om at sameretten for Nordland og Troms vil endre reindriftsloven.

Fylkestinget mener at endringer i reindrfitsloven vil gi reindrifta større vern enn øvre utmarksbrukere.

Veileder for fastsetting
Fastsetting av økologisk bærekraftig reintall
Basert på anbefalingene til flertallet i arbeidsgruppen, og hoveddelen av innkomne høringssvar, har Landbruks- og matdepartementet utarbeidet en veileder med eksempel på fastsetting av økologisk bærekraftig reintall. Departementet understreker betydningen av at kriteriene og normene brukes, både ved utarbeidelsen av reintall og i forbindelse med godkjenningsprosessen.

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven)
Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven), fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i § 82 annet ledd i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven).


Behandling av reindriftsloven i Odelstinget 31. mai 2007
Dagen i dag er spesiell for reindriften. Den loven som næringen har ventet på lenge, skal behandles av Odelstinget.

Da regjeringen tiltrådte høsten 2005, ble det umiddelbart tatt en beslutning om at dette arbeidet skulle prioriteres. Vel ett år senere ble forslag til ny lov lagt frem for Stortinget. Jeg tror trygt vi kan si at vi har jobbet effektivt med denne saken, og jeg er både glad og stolt over å få legge denne saken frem for Stortinget.

- Send reindriftsloven tilbake til regjeringen
Hun var med på å lage forslag til reindriftslov. Nå samler hun underskrifter for å sende forslaget tilbake til regjeringen. - Samene har vært nikkedukker og latt seg diktere, mener Karen Marie Eira Buljo.

Ny reindriftslov
Regjeringen har i dag lagt fram proposisjon med forslag til ny reindriftslov.

- Utarbeidelse av en ny reindriftslov har vært en viktig og prioritert oppgave for denne regjeringen. Utkastet til ny lov gir grunnlag for en god utvikling i hele reindriften i Norge, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Uenige om konsultasjonsplikt
Regjeringa bryter avtalen om at Sametinget skal tas med til råds.

Det mener sametingspresidenten Aili Keskitalo, som opplever at regjeringa tilbakeholder informasjon og ikke fører relle konsultasjoner med Sametinget.