www.reinportalen.no

Statens tilsvar på NRL's krav
Stimulerer slakting og salg 2007-01-23
Økt omsetning av reinkjøtt og størst mulig slakteuttak er det viktigste staten satser på i sitt tilbud i reindriftsforhandlingene. Tilbudet ble presentert for Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) i dag.

Den økonomiske rammen for tilbudet til reindriftsavtale for 2007/2008, er på 95 millioner kroner. Dette er en økning på 2,5 mill kroner i forhold til inneværende avtale. Staten overleverte tilbudet til NRL i dag, 23. januar.

Tilbudet har en profil for å legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt og å stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer.

Næringsrettet fokus
Det foreslås å videreføre i det vesentligste de produksjonsavhengige tilskuddene. Tilskuddene skal bidra til en stimulering til økt produksjon og slakting. Økningen av rammen på 2,5 mill kroner er i sin helhet lagt inn på Reindriftens utviklingsfond for å styrke den finansielle situasjonen på fondet. Dette vil også legge bedre til rette for å møte reindriftens utfordringer knyttet til infrastruktur. Et annet område som særlig er vektlagt er kvinnenes stilling i reindriften. De tiltak som foreslås underbygger den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med et større næringsrettet fokus og en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovednæring.

I forhold til NRLs krav på utsiden av forhandlingene orienterte Statens forhandlingsutvalg bl.a. om at det er besluttet å ikke foreta endringer i dagens regelverk som berører skatter og avgifter på kjøp og bruk av reindriftens driftsmidler.
  application/octet-streamLes hele tilbudet fra Staten