ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Nasjonalpark
-Forsvaret
-Vindkraft/vindmøller
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

50 millioner til kjøretraseer ved grensen mot Russland 2005-10-18
Forsvardepartementet har godkjent et prosjekt som innebærer at grensevakten tildeles om lag 50 millioner kroner til nye kjøretraseer ved grensa til Russland. Traseene er beregnet for lette terrengkjøretøy om sommeren og for snøscootere om vinteren. Kjøretraseene skal sørge for at man fra norsk side raskt kan rykke ut og pågripe personer som har foretatt ulovlige grensepasseringer. Reineiere i Jarfjord er fornøyd


Prosjektet omfatter etablering av 70-80 km kjøretraseer ved den norsk-russiske grensen. På russisk side er det et utbygget veisystem, mens det ikke finnes tilsvarende på norsk side av grensen. I dag er helikopterovervåking eneste alternativ i enkelte områder på norsk side, og de nye kjøretraseene vil gjøre kontrollen langs grensen bedre.

- Etablering av kjøretraseene er viktig for Forsvarets grenseovervåking og bekjempelse av internasjonal kriminalitet. Med dette prosjektet effektiviserer vi grenseovervåkingen slik at vi på en bedre måte kan oppfylle de forpliktelsene Norge har i henhold til Schengen-konvensjonen, samtidig som hensyn til miljøet og reindriften ivaretas, sier statssekretær Bård Glad Pedersen (H).

Det er gjennomført nødvendige konsekvensanalyser for reindrift og miljø, med anbefalinger fra blant annet Norsk Institutt for Miljøforskning (NINA). Det planlegges med en begrenset igangsettelse nå i høst, og det legges opp til gjennomføring over flere sesonger slik at prosjektet ferdigstilles sommeren 2008. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 50 millioner kroner. Utgiftene vil bli dekket innenfor rammen for langtidsprogrammet 2005-2008.