Forhandlingsdelegasjon oppnevnt
Følgende medlemmer oppnevnes til en delegasjon som skal forhandle med Finland om revisjon av konvensjonen av 3. juni 1981 om bygging og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område:

100 millioner til gulljakt i nord
Norges geologiske undersøkelse får 100 millioner kroner for å lete etter gull i mineralforekomstene i Nord-Norge

- Reindrifta kan kjøpes
Dette sier ordfører i Kvalsund, Tor Myrseth til Dagbladet i forbindelse med kobberfunnet i Kvalsund.

– Feiter opp reinen på vår innmark
Kåre Vidar Heitmann i Eiby er så fortvilet over reinplagen at han fyrte av tre hagleskudd i går.
– Det har aldri vært snakk om at jeg har truet reingjetere eller andre med å skyte dem. Men ja, neste gang jeg ser rein på jorda mi, så skyter jeg. Det sa jeg til gjeterne i går, forklarer Heitmann.

Handlingslammelsen
Landbruksministrene her til lands har toet hendene i forhold til overbeiting og ambisjonene om bærekraftig reindrift gjennom mange år. Lars Peder Brekk (Sp) er ikke noe unntak i så måte.

I gårsdagens utgave av «Spekter» satte NRK fokus på «strid om sameland». Her ble den historiske bakgrunnen for rettighetskampen godt belyst, fra fornorskningstiden, aksjonene i Alta til etableringen av både Sametinget i 1989 og Finnmarkeiendommen i 2006.

Bønder og samer krangler om reinen
Det er varselskilt i Finnmark – reindriften er ute av kontroll. Reinsdyr beiter ned bøndenes innmark, og avlinger går tapt. Rasismeordet er blitt brukt i diskusjonen. Konflikten mellom flyttsamer og fastboende er på kokepunktet

Fredningsforskriften mot reinbeite i Finnmark endres
Landbruks- og matdepartementet har vedtatt å endre forskriften om fredning mot reinbeite i områder i Finnmark. Fredningen oppheves i samtlige av de seks områdene i Indre Finnmark som i dag er fredet mot reinbeite.

Gamvik forhandler med reindrifta
Som ventet vedtok Gamvik kommunestyre å innlede forhandlinger med reinbeitedistriktene 9 og 13 om erstatning for tapt beiteland etter bygginga av veien til bygda Nervei.

Trolig går det mot ekspropriasjon og en erstatning fastsatt etter såkalt tvangsskjønn, fordi advokaten til distrikt 13 har signalisert at man kun vil akseptere en slik løsning. Men den kan ta tid.

Stor forvirring om reinbeiting
Etter en lang vinter med mye problemer med rein på innmarka, bestemte bondelaget på Dønna seg for å kalle inn til møte for å forhåpentligvis få til en bedre kommunikasjon. Både Reindriftsforvaltningen, Nordland Bondelag, Jordskifteretten og reineierne var representert.

Forstår reindriftas frykt
Fylkesordfører Runar Sjåstad mener det er naturlig at reindrifta vil verne sine arealer dersom noen begynner å kreve eiendomsrett til utmarksområder i fylket.

Leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara, varsler at reindrifta også kan komme til å fremme slike krav dersom andre gjør det.

Fylkesmannen i Finnmark med ny jordvernstrategi
Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Blant annet orienterer Fylkesmannen i Finnmark om en ny kommende jordvernstrategi. Kun 0,2 prosent av Finnmarks areal er dyrka jord. - Jorda, skogen og kulturlandskapet i Finnmark er verdt å ta vare på, sier fungerende landbruksdirektør.

Frykter reindriftsdød
Innen få tiår spår reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta at det må velges mellom reindrift og mineralvirksomhet.

Støtte til gruvedrift i Sør-Varanger
Sametingsdirektør Rune Fjellheim har tidligere gått ut mot utvidelse av gruvedrift i Sør-Varanger, av hensyn til samene. Nå går Janos Trosten(Klar Samisk Røst) i en nettdebatt på NRK Sami Radio ut mot Fjellheim, og støtter gruvedriftsplanene i Sør-Varanger.

Sørsamene slåss for like rettigheter
I alt 45 sørsamiske institusjoner, organisasjoner og foreninger forventes å reise seg mot flertallet i samerettsutvalget, når utvalgets høringsfrist går ut den 25. mars.

I praksis er dette en samlet protest fra sørsamene.

LO-topp tordner mot Sametinget
– Det er svært alvorlig når Sametinget og reindriften gang på gang protesterer mot industriprosjekter og utbyggingstiltak. Når de nå prøver å stoppe Sydvaranger Gruves planer, synes jeg de går for langt, sier LO-sekretær Bjørn Johansen.

Han vil ta saken opp på sentralt hold i fagbevegelsen.

– I særstilling i Europa
– Andre må vike for reindrifta
– Reindrifta er avhengig av store arealer og når andre interesser kommer i konflikt med bruken av disse, bør reindriftas behov veie tungt, sier Befring.

I dag drives det reindrift på 40 % av Norges landareal og betydelig mer i Finnmark, påpeker Befring. Han minner også om at dette er den eneste nomadiske næringen vi har igjen i Europa og han mener dette i seg selv sier litt om den betydning som reindrift har.

Gikk i strupen på reindrifta
Toril Bakken Kåven dundret løs mot reindrifta fra Sametingets talerstol i formiddag. Hun hevdet at ingen tør å ta en kamp mot reindrifta og reindriftsloven. – Dette er en skam.

Rein må vike for hytter
- Reindriftsnæringa i Salten må vike for hytteomåder.

Det mener reindriftssamene etter at kommunene i indre Salten i flere år har gitt tillatelse til hyttebygging i det som i generasjoner har vært reinbeitedistrikt.
For når hyttefeltene popper opp, flykter reinen.

Campingvognene skal bort fra Stilla
– Fefo er også opptatt av å finne planmessige løsninger med sikte på å tilrettelegge for caravanoppstilling. I denne prosessen vil Fefo i tillegg til ønsket om å ivareta skiferressursen, være opptatt av at reindrifta som rettighetshaver i området kan akseptere eventuelle plasser som kan være aktuelle.

Hyttebygging i reinbeiteområder
- omfang av hyttebygging, konsekvenser for reindrift, og plan og saksbehandling i områder med samisk reindrift.

Utgitt av Lie Ivar, Vistnes Ingunn, Nellemann Christian ved NORUT NIBR ALTA 2006

Se video på Dagens Næringsliv:
Het gulljakt på Finnmarksvidda
Store Norske Gull har i hele sommer boret etter gull på Finnmarksvidda. I november vil analyser av prøvetakinga være klar, og gi svar på om det er drivverdige forekomster av gull.

Krevde 30 – får 3 millioner
Reinbeitedistrikt 13 (Karasjok) dro skikkelig til og forlangte hele 30 millioner under skjønnsforhandlingene om Nordkynveien. De må imidlertid nøye seg med en tiendedel. Alternativet er å anke.

Reinbeitedistrikt 9 var langt mer beskjedne i sine krav. De krevde tre millioner og får to.

– Feil å velge konfrontasjon
Den tidligere reindriftslederen John Henrik Eira vil fortsatt kjempe for å få en dialog med mineralselskapene. – Jeg mener det som er best for reindriftsdistriktene at de krever medeierskap i selskapene som enten leter etter eller skal utvinne ressursene, sier John Henrik Eira til NRK Sámi Radio.

– Han støtter "gullgubbene", og det kan vi ikke godta!
John Henrik Eira ble ikke gjenvalgt som leder i reinbeitedistriktet. Han er for positiv til mineralleting synes reineierne i Karasjok.
– Vi godtar ikke det. Vi har ikke mer beiteland å miste. Derfor er vi helt imot å åpne vidda for gullgraving, sier nyvalgt leder i reinbeitedistriktet, John Idar Anti til Ságat

Krever stans av mineralleting
– Aktiviteten knyttet til transportplanen og boreaktiviteten midt i kalvingsperioden, vil bidra til vesentlig skade og ulempe for reindriftsutøverne i området, heter det i brevet fra Områdestyret i Vest-Finnmark til Hammerfest tingrett.

Til frontalangrep mot reindrifta
– Det er en kulturbærer, men en hinder for næringsutvikling. Den skaper såvidt 1000 arbeidsplasser, og er en gjennomsubsidiert næring. Vi må diskutere premissene for reindrifta. Reindrifta er ikke liv laga etter dagens premisser, og representerer selv en miljøtrussel. Dessuten er næringen en trussel for den øvrige utvikingen i Finnmark, sa Olav Gunnar Ballo i sin innledning på folkemøtet i Kvalsund.

Full stopp i Resdalen
Det blir helt stopp for dispensasjoner og reguleringsendringer i hytteområdet Resdalen i Meldal i to til tre år.
– Vi gjør det ut fra signal som Fylkesmannen, fylkeskommunen og reindrifta har gitt, spesielt Fylkesmannen som signaliserer at vi må ordne opp mer. Det kan hende de har et poeng, sier hovedutvalgsleder Jon Drugli (Sp).

– Uten Raipas blir det vanskelig
Uten å ha fri tilgang til Raipas som beiteland kan hele flyttesystemet øst for Alta rakne. – Raipas er veldig viktig for de som har rein i området, men vil også ramme andre reindriftsutøvere. Hele det østre flyttesystemet er avhengig av arealene på Raipas. Må reinen vekk fra Raipas får vi en dominoeffekt som vil påvirke mange distrikt, hevder Hans Ole Eira – selv reindriftsutøver i et annet område, men den som har talt reindriftas interesser under forhandlingene sammen med Johan Ingvald Hætta – assisterende reindriftssjef.


Spår gullalder i Finnmark
For 30 år siden var Finnmark landets største mineralfylke med 1.521 arbeidsplasser. I fjor var det kun 252 igjen. Nå sikler gruveselskapene etter å slippe til.

Bergmester Per Zakken Brekke merker at interessen øker. På tre år har mutingene tatt tiganger`n. Mens Brekke bare utdelte 60 mutinger i Finnmark i 2003, ble det gitt hele 637 i 2006.

Fikk skolefri for å demonstrere
– Det er greit at folk stiller opp foran rådhuset, og protesterer mot reindrifta, men jeg synes det er helt uakseptabelt at man stimulerer barn til å jobbe mot reindrifta, sier reineier Arild Inga.

Blant demonstrantene var det barn fra både barnehage og skole somk hadde fått fri for å delta i demonstrasjonen. Dette synes reineierne er helt uakseptabelt, og et klart signal fra Lødingen kommune.

Neste