ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi
-Regnskap 2008

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

fra Landbruks- og Matdepartementets side:
Enighet om ny avtale 2009-02-16
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er i dag blitt enige om ny Reindriftsavtale for avtaleåret 2009 - 2010. I avtalen gjøres det viktige endringer i tilskuddsordningene som gjelder Vest Finnmark reinbeiteområde, og som har som mål å bidra til reduksjon og bedre tilpasning av reintallet.

Avtalen har en ramme på 101 millioner kroner, som er en økning på 4 millioner kroner i forhold til avtalen for 2008 - 2009.

- Jeg er meget fornøyd med avtalen vi har fått på plass, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Avtalen har en klar profil rettet mot å øke slakteuttaket og bidra til en bærekraftig reindriftsnæring.

Kraftig stimulans
I Vest Finnmark reinbeiteområde erstattes de tidligere ordningene med kalveslaktetilskudd og tidligslaktetilskudd av et nytt tilskudd hvor reineierne må oppfylle et fastsatt slaktekrav. Dette er innført for å gi en kraftigere stimulans til alle reineiere i området for å redusere og tilpasse reintallet.

Bedring i økonomien
Avtalen gir også en betydelig bedring i økonomien til reinbeitedistriktene. Distriktene har en viktig rolle i arbeidet med oppfølging av ny reindriftslov. Etter loven skal distriktene utarbeide bruksregler for ressursforvaltningen.

Andre viktige endringer i avtalen er omlegging av regelverket for tilskudd til gjeterhytter. Løsninger med felles hytter blir prioritert.

Ordningen med livdyrlån avvikles, samtidig som tilskudd til ungdom som etablerer seg gjennom generasjonsovergang, styrkes kraftig.

  application/pdfReindriftsavtalen 2009/2010 med protokoll