ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Enighet om ny reindriftsavtale 2008-03-07
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 6. mars enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2008 – 30.06.2009. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 97,0 mill kroner. Dette er tilsvarende bevilgning som i inneværende reindriftsavtale etter vedtatt budsjett for 2008.

Økning i fradraget
Ved starten av årets forhandlinger ble NRL orientert om at det vil bli foreslått en økning i reindriftsfradraget fra og med inntektsåret 2009. Dette innebærer at minstefradraget øker fra 36.000 kroner til 54.200 kroner per år. Videre økes fradragsprosenten fra 19 % til 32 % for inntekten opp til et samlet fradrag på 142.000 kroner. Dette har en beregnet inntektsvirkning for næringen som tilsvarer 5,6 mill kroner før skatt.

Reindriftsavtalen 2008/2009 sine viktigste mål er å legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt, samt stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer.

Fortsatt positiv utvikling
- Videreføringen av de produksjonsavhengige tilskuddene, som nå er fremforhandlet legger til rette for økt slakting og produksjon og skaper forutsigbarhet for den enkelte reindriftsutøver. Avtalen gir, sammen med en økning av reindriftsfradraget, grunnlag for en fortsatt positiv utvikling av reindriften. Samtidig underbygger avtalen den dreining vi har hatt på virkemidlene de senere årene, med et større vekt på næringsutvikling og tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovednæring, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

  application/octet-streamReindriftsavtalen 2008/2009