www.reinportalen.no

Enklere regelverk for de som avvikler reindriften 2007-09-26
Landbruks- og matdepartementet har i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund bestemt seg for å endre forskriftene om tilskudd til driftsenheter og tamreinlag slik at det blir enklere for utøvere å avvikle sin drift i løpet av ett driftsår.

Dagens regelverk sier at det ikke utbetales produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger kr 400 000.-. Det legges opp til at reindriftssjefen kan dispensere fra denne bestemmelsen dersom denne grensen overstiges ved avvikling av driftsenheten.