ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Felles politikk for fjellområdene - et dialogprosjekt 2005-12-19
Bedre gjensidig forståelse og dialog med sikte på skape grunnlag for en felles politikk for fjellområdene er målsettingen til dialogprosjektet ”Felles politikk for fjellområdene”. Prosjekteierne er kommunene Tydal, Selbu, Holtålen, Røros og reindriftsforvaltningen. I tillegg er Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune gode medarbeidere. Det er en positiv vilje blant partene til å ta tak i denne utfordringen.

Sentrale problemstillinger i prosjektet er:

Er alle områder innenfor reinbeitedistriktene like viktige for reindriftsnæringa? Tåler De dermed like lite innslag av nye inngrep, særlig hyttebygging?
Hvor langt utenfor reinbeitedistriktsgrensene går reindriftsforvaltningens innsigelseskompetanse?
I Sør-Trøndelag er det store utfordringer forbundet med reindrift og annen utnyttelse av utmarka.

Det har i en årrekke vært konflikter rundt arealbruk og rettighetsspørsmål i Essand -, Riast-Hyllingen - og Femund reinbeitedistrikt. Grunneierne i de aktuelle områdene føler at deres muligheter for å utnytte utmarka er sterkt begrenset. Samtidig føler reindriftsnæringa at beiteområdene blir satt under økt press pga tekniske inngrep, særlig hyttebygging med påfølgende økt ferdsel i og i nær tilknytning til beiteområdene. Dette har ført til en rekke innsigelser fra reindriftsforvaltningen/Områdestyret.

Ut fra denne situasjonen er det nødvendig med en ekstra innsats for å legge til rette for bedre forståelse og få etablert klarere beslutningsregler.

Metodeutvikling
Prosjektet skal anvende en spesiell metodikk. Første del av prosjektet vil være en forsknings-/utredningsfase. Denne kunnskapen vil så bli lagt til grunn for dialogsamlinger hvor landbruks- og reindriftsnæringen vil være sentrale aktører. Her skal man få de reelle konfliktene opp på bordet og teste tilliten til forskningsresultatene. Dette skal så bli et grunnlag for å utforme en felles politikk i neste fase.

Dersom en ved gjennomføringen av omsøkte prosjekt lykkes med å finne en metode for å etablere større forståelse og bedre dialog mellom partene og samtidig komme fram til noen grunnleggende prinsipper for arealforvaltningen i slike områder, vil dette kunne ha overføringsverdi til andre områder med tilsvarende konflikter.