ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Forebyggende tiltak mot rovviltskader 2007-12-19
Søknad om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2008 skal sendes Fylkesmannen innen 15. januar 2008.

Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004), Rovvilt i norsk natur, og oppfølgingen av denne gjennom Stortingsinnstilling nr. 174 (2003-2004) går det klart fram at forebyggende tiltak er et svært sentralt virkemiddel for å nå de nasjonale målsettingene i rovviltforvaltningen.

Hele forskriften:

Regelverk for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader (kap. 1427 post 73)

Reglene er fastsatt i medhold av kap. 11-3.2 i Finansdepartementets funksjonelle
krav til økonomiforvaltningen i staten, jf. Økonomireglement for staten §§ 6.2 og
7.2, og iverksettes straks.

Oslo 22.10.2004

Knut Arild Hareide(sign)
statsråd

§ 1 Formål for ordningen

1.1 Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende
og konfliktdempende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på husdyr og tamrein samt ulemper i forhold til lokalsamfunn og i forhold til andre grupper.


§ 2 Målgruppe for ordningen

2.1 Primær målgruppe er husdyreiere og reineiere, samt kommuner og lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd.


§ 3 Tiltak som kan gis tilskudd

3.1 En forutsetning for å gi tilskudd til husdyr- og tamreineiere er at tiltakene med stor sannsynlighet kan forventes å ha en direkte tapsreduserende effekt. Dette innebærer at tiltak som f.eks. omfatter utvidet tilsynsaktivitet alene ikke skal støttes økonomisk. Tiltak som omfatter fellesløsninger med flere besetninger, hele beitelag, sankelag m.v. skal prioriteres for tilskudd foran tiltak i enkeltbesetninger.

3.2 Følgende tiltak rettet mot husdyr kan gis tilskudd:
a) Fremskutt sanking av sau.
b) Forsinket slipp på beite.
c) Flytting av sau.
d) Overgang til andre saueraser eller annet småfehold.
e) Tidlig lamming og tidlig slakting.
f) Intensiv gjeting av sau, f eks kombinert med bruk av gjeterhund og nattkve.
g) Bruk av vokterhund.
h) Styrt områdebruk ved hjelp av gjerde (herunder f.eks. ”rovdyrsikre gjerder”).
i) Bruk av tekniske tiltak.
j) Ekstraordinært tilsyn. Med dette menes iverksettelse av intensivt tilsyn/gjeting straks det
er oppdaget rovdyrskader, samt at dette utføres kveld, natt og morgen.
k) Prosjekter der utvida tilsyn er en nødvendig del av en kombinasjonsløsning.
l) Kombinasjoner av ovennevnte tiltak.
m) Andre tiltak som faller inn under formålet med ordningen.

3.3 Følgende tiltak rettet mot tamrein kan gis tilskudd:
a) Kartlegging av taps- og strukturforhold i reinbeitedistrikt med spesielt store tap.
b) Foring av rein i områder med store tap til rovvilt vår og vinter.
c) Midlertidig flytting av flokken til mindre rovviltutsatte beiteområder.
d) Mer intensiv gjeting i perioder med store rovvilttap.
e) Midlertidig inngjerding med utvidet kantgjeting i kalvingsområder.
f) Utprøving av halsklaver.
g) Andre tiltak som faller inn under formålet med ordningen.

3.4 Tiltak i kommuner skal gjøre lokalsamfunn som berøres av rovvilt, og særlig bjørn og ulv, bedre i stand til å håndtere konflikter som disse artene kan skape. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.

3.5 Andre tiltak som kan gis tilskudd:
a) Utprøving av nye forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader samt evaluering av effekter av igangsatte tiltak.
b) Forvaltningsrelaterte forsknings- og utredningsoppgaver som bidrar til utvikling
og iverksettelse av effektive forebyggende tiltak.


§ 4 Ordningens kunngjøring og innhold

4.1 Tilskuddsordningen kunngjøres gjennom kontaktutvalget for rovviltforvaltning, de regionale rovviltnemndene, DNs rovviltside på Internett og i Miljøverndepartementets årlige nettutgave av
rundskrivet ”Tilskotsordningar”. Rovviltnemndene vurderer evt. ytterligere
kunngjøring lokalt.

4.2 Av kunngjøringen skal fremgå søknadsfrister, hvem som skal motta søknaden og hvor
man kan søke bistand til utfylling av søknad.

4.3 Kunngjøringen skal for øvrig angi:
a) Formålet for ordningen, jf. § 1, og målgruppe, jf. § 2
b) Hvilke tiltak som kan gis tilskudd, jf. § 3.
c) Krav til søknadens innhold, jf. § 5.


§ 5 Krav til søknadens innhold

5.1 Krav til identifikasjon av søker:
a) Navn, adresse, evt kontaktperson
b) Telefonnummer
c) Bankkontokontonummer
d) Gårds- og bruksnummer
e) Eventuelt organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene eller hvem som står juridisk
ansvarlig for tilskuddsmottakers økonomiske disposisjoner dersom virksomheten ikke er
registrert i Brønnøysundregistrene.

5.2 Krav til faglig beskrivelse av prosjektet/tiltaket som det blir søkt om midler til:
a) Målet med prosjektet, hvem som har nytte av prosjektet
b) Forventet resultat
c) Hvordan prosjektet er planlagt gjennomført
d) Samarbeidspartnere
e) Framdrift for prosjektet

5.3 Krav til økonomisk beskrivelse av prosjektet
a) Utgifter bør normalt spesifiseres på:
Drift
i. Lønn inkl. arbeidsgiveravgift
ii. Forbruksmateriell
iii. Reiser, transport, opphold
iv. Konsulenthjelp
v. Husleie og andre leieutgifter
vi. Skatter, avgifter (andre enn arbeidsgiveravgift)
Investeringer
vii. Varige driftsmidler
viii. Andre

b) Finansiering bør normalt spesifiseres på:
i. Tilskudd fra miljøvernforvaltningen (spesifiser hvis flere etater)
ii. Andre offentlige tilskudd
iii. Egne midler


§ 6 Behandling av søknaden

6.1 Søknader som berører den enkelte region skal sendes til fylkesmannen i søkerens bostedsfylke. Søknader av nasjonal karakter skal sendes Direktoratet for naturforvaltning.

6.2 For å komme i betraktning for tilskudd må søkeren oppfylle
følgende kriterier:
a) Søknaden må være fullstendig utfylt og være søknadsmottaker i hende innen 15. januar.
b) Søker må være innenfor målgruppen for ordningen, jf. § 2.
c) Tiltaket må være innenfor beskrivelsen av hvilke tiltak ordningen omfatter jf. § 3.
d) Framlagte planer (framdrift, finansiering) må være realistiske.

6.3 Direktoratet for naturforvaltning fordeler midlene til forebyggende og konfliktdempende tiltak til den enkelte region med utgangspunkt i tidligere skader og konflikter, måloppnåelse, samt regional forvaltningsplan for rovvilt. Den regionale rovviltnemnden fordeler midler til de respektive fylkesmenn innenfor sin region. Nemnden gir også føringer til den enkelte fylkesmann for bruken av midler til henholdsvis forebyggende tiltak rettet mot husdyr og tamrein, konfliktdempende tiltak rettet mot kommuner og lokalsamfunn og eventuelt andre ordninger.

6.4 Fylkesmannen behandler de konkrete søknadene innenfor en budsjettramme og nærmere føringer fastsatt av den regionale rovviltnemnden. De deler av midlene som ikke tildeles de enkelte regioner kan Direktoratet for naturforvaltning benytte til tilskudd til tiltak nevnt i § 3.

6.5 Tilskudd gis som rundsumtilskudd. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter en skjønnsmessig
vurdering av den enkelte søknad sett i forhold til dette regelverket og føringer i regional forvaltningsplan, og det totale søknadsvolumet sett i forhold til
tilgjengelige midler.


§ 7 Informasjon til søkere som får tildelt tilskudd – innholdet i
tilsagnsbrevene

7.1 Tilsagnsbrevet til tilskuddsmottaker skal inneholde:
a) Beskrivelse av tiltaket, slik at det ikke er tvil om hvilket tiltak som skal
gjennomføres.
b) Tilskuddet størrelse.
c) Tilsagnets varighet, med angivelse av tidspunkt for bortfall av tilsagnet.
d) At tilskuddsmottaker umiddelbart må underrette tilskuddsforvalter dersom noen av
forutsetningene for gjennomføring (teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig)
ikke lar seg gjennomføre.
e) Utbetalingsplan, jf. § 9.
f) Krav til rapportering jf. § 10. Hvis rapportering skal skje til andre enn den som har
gitt tilsagnet, må dette gå tydelig fram.
g) Forbehold om at tilskuddsforvalter eller Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med
at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene, jf. § 12.
h) Forbehold om at tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt helt eller delvis dersom
nærmere angitte tiltak ikke blir gjennomført etter forutsetningene.
i) Meddelelse om klageadgang, jf § 8.3.

7.2 Hvis tilskuddet er kr. 50 000 eller større, eller det er stilt vilkår for tilskuddet som ikke
framgår av kunngjøringen skal tilskuddsmottaker gis en frist for å melde skriftlig
tilbake til tilskuddsforvalter om at vilkårene for tilskuddet aksepteres.


§ 8 Informasjon til søkere som ikke får tildelt tilskudd eller som får
tildelt mindre enn de har søkt om

8.1 Søkere som ikke blir tildelt tilskudd skal motta brev om avslag. I tilfeller der søkere
blir tildelt et mindre tilskudd enn omsøkt skal dette framgå av tilsagnet, og søkeren
skal gis en begrunnelse for dette.

8.2 Begrunnelse for avslag kan være at:
a) Tilskuddsforvalter etter en samlet vurdering ikke finner å ville støtte tiltaket/prosjektet, jf. § 6.
b) Søknaden ikke inneholder de opplysninger som er nevnt i § 5
c) Søker ikke skriftlig har akseptert evt. vilkår for tilskuddet innen en gitt frist, jf. §
7.2
d) Tidligere tilskudd er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å
sende inn rapporter m.m.
e) Det ikke er budsjettmessig dekning til å dekke det omsøkte tilskuddet

8.3 Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottakelse av brevet, jf. forvaltningslovens
kap. IV, § 28 og 29.


§ 9 Utbetalingsplan for tilskudd

9.1 Utbetaling skal normalt skje etterskuddsvis i takt med tilskuddsmottakers forbruk på
følgende måte:
a) Tilskudd under kr. 150 000 kan utbetales i en sum.
b) Tilskudd mellom kr. 150 000 og kr. 500 000 utbetales i to terminer eller
halvårlig.
c) Tilskudd mellom kr. 500 000 og kr. 3 500 000 utbetales i fire terminer eller
kvartalsvis.
d) Tilskudd over kr. 3 500 000 utbetales månedlig
9.2 Ved utbetaling i flere terminer skal siste utbetaling normalt holdes igjen til det
foreligger sluttrapport og denne er funnet tilfredsstillende av tilskuddsforvalter.
9.3 Dersom det er bedt om bekreftelse av vilkårene for tilsagnet, skal denne bekreftelsen
foreligge før første utbetaling.
9.4 Tilskuddsforvalter kan i særskilte tilfelle fastsette andre utbetalingsplaner enn det som
er nevnt ovenfor. Forskuddsutbetaling kan finne sted dersom det er dokumentert at det
er nødvendig for å få gjennomført tiltaket/prosjektet.
9.5 Dersom tilsagnet gjelder for flere år, skal de årlige utbetalinger begrenses til å dekke
medgåtte utgifter vedkommende år.


§ 10 Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker

10.1 Tilskuddsmottaker skal sende sluttrapport innen 1. desember samme år som tilsagnet gis, hvis ikke annen frist er gitt gjennom tilsagnet. Kopi skal samtidig sendes kommunen(e) hvor tiltaket er lokalisert. Reineiere skal i tillegg sende kopi til Reindriftsforvaltningens lokalkontor.
10.2 I tillegg til sluttrapportering, kan det i det enkelte tilfelle stilles krav om
framdriftsrapporter. Disse skal framgå av tilsagnet.


§ 11 Utbetaling og regnskapsføring av tilskudd

11.1 Ansvarlig enhet hos tilskuddsforvalter skal sørge for at virksomhetens
regnskapsførende enhet får alle nødvendige opplysninger om tilsagnene i tide til at
utbetaling kan skje ved de terminer som er angitt i tilsagnsbrevet. Opplysningene skal
bl.a. omfatte nødvendige opplysninger til å få ført tilskuddet på riktig konto og til å få
utbetalt tilskuddet til rett tid. Ved delutbetaling skal det i utbetalingsdokumentet også
opplyses om samlet tilsagn og samlet tidligere utbetalt beløp.

11.2 Dersom det er knyttet spesielle vilkår til tilsagnet skal ansvarlig enhet hos
tilskuddsforvalter påse at siste utbetaling av tilskudd ikke blir foretatt før vilkårene er
oppfylt.


§ 12 Kontroller

12.1 I henhold til bevilgningsreglementets § 17 skal det tas forbehold om at
tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at
tilskuddet er nyttet etter forutsetningene i tilsagnsbrevet jf. § 7.

12.2 Kontrollen må avpasses etter tilskuddets størrelse. Kostnadene ved å gjennomføre
kontrollene må vurderes i lys av den antatte nytten av kontrollen.
Kontrollen skal normalt ta utgangspunkt i rapporter og gjennomføres som en generell
formalia- og rimelighetskontroll av disse ut fra den kjennskap tilskuddsforvalter har til
tilskuddsmottaker og forholdene ellers.

12.3 Dersom det ut fra rapporter eller på annen måte oppstår tvil om tilskuddet blir/er nyttet
etter forutsetningene, skal tilskuddsforvalter tilskrive tilskuddsmottaker og be om
utdypning av forholdet. Det skal settes en frist på 3 uker for tilskuddsmottaker til å
besvare henvendelsen. Dersom tvilen opprettholdes eller tilskuddsmottaker oversitter
fristen uten tilfredsstillende forklaring, kan stedlig kontroll eller besiktigelse eller
lignende gjennomføres, eventuelt i samarbeid med virksomhetens revisor. Ved
vesentlige forhold skal Riksrevisjonen underrettes i samsvar med gjeldende
bestemmelser. Evt. videre utbetalinger skal normalt ikke foretas før rapporter er
godkjent.

12.4 Tilskudd som ikke er nyttet i samsvar med vilkårene i tilsagnsbrevet kan bli krevd
tilbakebetalt, jf. § 7.


§ 13 Evaluering

13.1 Miljøverndepartementet bestemmer når og hvem som skal evaluere tilskuddene.
Tilskuddsforvalter kan likevel ta initiativ til evaluering overfor departementet.

13.2 Før det bestemmes at evaluering skal finne sted, skal det formuleres et mål for
evalueringen og settes opp en framdriftsplan og kostnadsoverslag for den. Planen må
også omfatte oppgavefordeling dersom flere enheter skal bidra til evalueringen.
Omfanget av evalueringen må vurderes i forhold til tilskuddets størrelse og
samfunnsmessige betydning.