ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Dette nettstedet inneholder en samlet oversikt over ressurser og artikler om reindriftsnæringa på Internett.

Viktige adresser er tatt med, og har du funnet noe du synes er viktig, ta kontakt med post@reindata.no så får du linken med!

Vi utvider med artikler på samisk, nederst til venstre i menyen kan du bytte språk. Les oktobernyheter på samisk !
Interpellasjon fra Olav G. Ballo (SV):
Reindriften i Finnmark
Hvordan vil statsråden sikre at det er et samsvar mellom antall beitedyr i Finnmark, og tilgangen på beite for dyrene?»

Reindriften som næring er ikke bærekraftig, skader naturen, og som tar ut betydelige ressurser fra det offentlige, må det være grunn til å etterlyse tiltak fra landbruksministeren med hensyn til hvordan man gjør noe med denne utviklingen – både for å få ned kostnadene og begrense skadevirkningene på naturen, og for å hindre at det oppstår konflikt med andre næringer.

Stor forvirring om reinbeiting
Etter en lang vinter med mye problemer med rein på innmarka, bestemte bondelaget på Dønna seg for å kalle inn til møte for å forhåpentligvis få til en bedre kommunikasjon. Både Reindriftsforvaltningen, Nordland Bondelag, Jordskifteretten og reineierne var representert.

Samisk uke i Rendalen
Ungene i Bergset barnehage i Rendalen har denne uka en spesiell gjest som de lærer mye av. Det er Inger Anita Smuk fra Varanger i Finnmark som lærer barna om samisk kultur og tradisjoner.

- Røveri fra norsk reindrift
Reindriftssamene på Saltfjellet frykter for framtida hvis landbruksdepartementet godtar utkastet til ny reindriftskonvensjon mellom Sverige og Norge.

- Dette er et ran. Med den nye avtalen mister vi både beiterett og retten til store beiteområder, sier reindriftssame Per Ole Oskal.

Hvem har ansvar for Områdestyrenes begrensede budsjetter til reise- og møteaktivitet?
Dette spørsmålet har André N.Skjelstad stilt Landbruks- og Matminister Lars Peder Brekk.

Her kan du lese hva ministeren svarte:

Forstår reindriftas frykt
Fylkesordfører Runar Sjåstad mener det er naturlig at reindrifta vil verne sine arealer dersom noen begynner å kreve eiendomsrett til utmarksområder i fylket.

Leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara, varsler at reindrifta også kan komme til å fremme slike krav dersom andre gjør det.

Det store vårtegnet
Den årlige flyttinga av rein fra fastlandet til Kvaløya i Vest-Finnmark er i gang.

Mange flotte bilder + TV-innslag

Duodji ungdom fikk NM priser
Duodji ungdom fra Troms gjorde seg bemerket i Norgesmesterskapet i ungdomsbedrifter på Gardermoen før helga. Ungdommene gjorde det kjempebra, og fikk to priser, forteller lærer Gry Fors.

De kom på andre plass i mesterbrev, og ble den tredje beste kulturbedriften. Det var 80 ungdomsbedrifter medi i mesterskapet. Kun 3,5% av alle ungdomsbedriftene i landet kommer med, forteller en stolt lærer.

Reinkalv på menyen
Rundt halvparten av alt reinkjøtt som selges i dag, stammer fra kalv. Men i markedet selges alt under ett som reinkjøtt. I fremtiden kan reinkalvkjøtt komme på menyen i restauranter.

Under slaktning skilles det mellom kalv og voksne dyr, men dette blir svært sjelden gjort når kjøttet selges videre til forbrukere. Alt selges som reinkjøtt.

Fylkesmannen i Finnmark med ny jordvernstrategi
Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Blant annet orienterer Fylkesmannen i Finnmark om en ny kommende jordvernstrategi. Kun 0,2 prosent av Finnmarks areal er dyrka jord. - Jorda, skogen og kulturlandskapet i Finnmark er verdt å ta vare på, sier fungerende landbruksdirektør.

Frykter reindriftsdød
Innen få tiår spår reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta at det må velges mellom reindrift og mineralvirksomhet.

Namdalen: Reindrifta stopper skiløype
Vestre Namdal reinbeitedistrikt har stoppet en planlagt skiløype­ i reinbeiteområdet. Lars Toven i Vestre Namdal reinbeitedistrikt har sett seg lei på det stadige presset på ­reindriftsnæringa. Namsos orienteringsklubb har søkt om å kjøre opp skiløyper som går rett gjennom vinterbeitet til distriktet, fra­ Namsos til et annet løypenett i Overhalla kommune.


- Reinnæringa står i fare
Ifølge leder Hans Erik Sandvik i Skjækra reinbeitedistrikt blir halvparten av kalvene tatt av gaupe, jerv eller bjørn.

Nå skal rein-eierne møte både landbruksminister Lars Peder Brekk og miljøvernminister Erik Solheim for å legge fram sine krav.

- Antallet rovdyr må halveres. For det er ingen som i dag kan si hvor mye rovdyr det er, sier Sandvik.

– Mer reindriftsmakt med sameretten
Flertallet i Finnmark fylkesting går imot forslagene om at sameretten for Nordland og Troms vil endre reindriftsloven.

Fylkestinget mener at endringer i reindrfitsloven vil gi reindrifta større vern enn øvre utmarksbrukere.

Støtte til gruvedrift i Sør-Varanger
Sametingsdirektør Rune Fjellheim har tidligere gått ut mot utvidelse av gruvedrift i Sør-Varanger, av hensyn til samene. Nå går Janos Trosten(Klar Samisk Røst) i en nettdebatt på NRK Sami Radio ut mot Fjellheim, og støtter gruvedriftsplanene i Sør-Varanger.

Rådyr vindkraft i nord
Det kan koste 15 milliarder kroner å bygge linjer for overføring av elektrisk kraft fra vindmøller i Nord-Norge til brukersteder i Sør-Norge.

En omfattende vindmølleutbygging i Nord-Norge er blitt lansert som en løsning på CO2-utslippene.

BARNETEGNINGSKONKURRANSE, ”BARN I REINDRIFTEN - 2009”
INVITASJON TIL DELTAKELSE PÅ INTERNASJONAL BARNETEGNINGSKONKURRANSE, ”BARN I REINDRIFTEN - 2009”,
i anledning Den 4. Verdenskongressen for Reindriftsfolk, i Kautokeino, Norge, 30. mars – 3 april 2009

Sørsamene slåss for like rettigheter
I alt 45 sørsamiske institusjoner, organisasjoner og foreninger forventes å reise seg mot flertallet i samerettsutvalget, når utvalgets høringsfrist går ut den 25. mars.

I praksis er dette en samlet protest fra sørsamene.

World Reindeer Herders Congress
Kautokeino 30.3 - 3.4.2009

Brann i slakteri
Tidlig onsdag morgen oppsto det brann i et slakteri i Tana.

- Brannvesenet kom heldigvis tidlig til stedet og fikk stoppet brannen på et tidlig stadium. Det skal være mindre innvendige skader på bygget, opplyser operasjonsleder Jørn Haga i Øst-Finnmark politidistrikt.

Lei av å mate rovdyr
Reineierne fortviler fordi det er ikke like enkelt å få dokumentert at det er rovdyr, eller rettere sagt gaupe, som har tatt flere av reinsdyrene. De siste dagene er fire voksne simler funnet i Mauken-området, alle drept av gaupe. I tillegg ble det sist uke funnet ei simle drept av jerv i området Svennborg.

– Vi blir ikke trodd
Reineier Alf Johansen mener reindrifta taper titallsmillioner kroner årlig etter rovdyrangrep, fordi myndighetene ikke tror på næringen. – Jeg har selv vært med i dokumentasjonsprosessen som har pågått i 7-8 år sammen med Norsk Institutt for Naturforskning. Blant annet har vi utstyrt i overkant av 200 kalver med radiosendere, som ble aktivisert når kalven ble drept, forteller reineier Alf Johansen i Porsanger til Finnmark Dagblad.

Lederartikkel i Trønder-Avisa
Sørsamene
Vi har de siste årene jevnlig rettet søkelyset mot sørsamenes fortvilte situasjon. En kultur som har preget Trøndelag i kanskje flere tusen år, står på kanten av stupet. Beskrivelsen er ikke et retorisk grep for å skape dramatikk. Det er en presis beskrivelse. Om få år er den sørsamiske kulturen i realiteten museal, dersom ikke samfunnet tar sitt ansvar på alvor.


Skjemaer i forbindelse med regnskapsåret 2008/selvangivelsen 2008
Her legges skjemaer som bør eller må innleveres sammen med selvangivelsen for 2008. Noen veiledninger legges også ut.

Ny konvensjon mellom Norge og Sverige
Forhandlingene om en ny konvensjon om grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige er nå sluttført.

De to lands forhandlingsdelegasjoner avsluttet sitt arbeid i Stockholm 24. februar, og forhandlingsresultatet er nå overlevert Landbruks- og matdepartementet i Norge og Jordbruksdepartementet i Sverige for videre oppfølging.

LO-topp tordner mot Sametinget
– Det er svært alvorlig når Sametinget og reindriften gang på gang protesterer mot industriprosjekter og utbyggingstiltak. Når de nå prøver å stoppe Sydvaranger Gruves planer, synes jeg de går for langt, sier LO-sekretær Bjørn Johansen.

Han vil ta saken opp på sentralt hold i fagbevegelsen.

– I særstilling i Europa
– Andre må vike for reindrifta
– Reindrifta er avhengig av store arealer og når andre interesser kommer i konflikt med bruken av disse, bør reindriftas behov veie tungt, sier Befring.

I dag drives det reindrift på 40 % av Norges landareal og betydelig mer i Finnmark, påpeker Befring. Han minner også om at dette er den eneste nomadiske næringen vi har igjen i Europa og han mener dette i seg selv sier litt om den betydning som reindrift har.

Gikk i strupen på reindrifta
Toril Bakken Kåven dundret løs mot reindrifta fra Sametingets talerstol i formiddag. Hun hevdet at ingen tør å ta en kamp mot reindrifta og reindriftsloven. – Dette er en skam.

Om fredningsbestemmelsene i Alta:
Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til landbruks- og matministeren
I Alta har det oppstått en interessekonflikt mellom reindriften på den ene siden og landbruket og andre næringsutøvere på den annen side om bruk av arealer til næringsvirksomhet, begrunnet i for høyt reintall og overbeite, slik at reindriften nå krever nytt beiteland der det i dag foregår annen næringsvirksomhet.

Les svaret her
Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til miljø- og utviklingsministeren
I Vest-Finnmark har et høyt reintall medført overbeite og miljøskader på naturen. Reinlaven er borte i store områder, og langs reingjerdene er det erosjoner og forørkning.