ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Dette nettstedet inneholder en samlet oversikt over ressurser og artikler om reindriftsnæringa på Internett.

Viktige adresser er tatt med, og har du funnet noe du synes er viktig, ta kontakt med post@reindata.no så får du linken med!

Vi utvider med artikler på samisk, nederst til venstre i menyen kan du bytte språk. Les oktobernyheter på samisk !
Veileder for fastsetting
Fastsetting av økologisk bærekraftig reintall
Basert på anbefalingene til flertallet i arbeidsgruppen, og hoveddelen av innkomne høringssvar, har Landbruks- og matdepartementet utarbeidet en veileder med eksempel på fastsetting av økologisk bærekraftig reintall. Departementet understreker betydningen av at kriteriene og normene brukes, både ved utarbeidelsen av reintall og i forbindelse med godkjenningsprosessen.

Reindrap henlagt
Kripos har i to omganger analysert prosjektilene funnet i de døde reinsdyrene, samt flere våpen beslaglagt hos mannen som ble siktet for ugjerningen, uten å komme fram til fellende bevis.

Mistanke om tyvslakting
Tirsdag fant reineier Per Josef Blind en rein med ei kule i hodet på Sandhornøya. Han skal nå anmelde saken til politiet. – Mange dyr er forsvunnet på uforklarlig vis på vinterbeite i Gildeskål, sier reineieren fra Saltdal.

fra Landbruks- og Matdepartementets side:
Enighet om ny avtale
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er i dag blitt enige om ny Reindriftsavtale for avtaleåret 2009 - 2010. I avtalen gjøres det viktige endringer i tilskuddsordningene som gjelder Vest Finnmark reinbeiteområde, og som har som mål å bidra til reduksjon og bedre tilpasning av reintallet.

Avtalen har en ramme på 101 millioner kroner, som er en økning på 4 millioner kroner i forhold til avtalen for 2008 - 2009.

Truer med å skyte rovdyr
Aldri har så mange rein blitt tatt av rovdyr vest i Namdalen - nå truer reineiere med å skyte rovdyra ulovlig.

Reineiere i Vestre Namdal beitedistrikt ser ikke anna råd enn å skyte rovdyr uten lov, hvis ikke myndighetene nå tar tapa av rein på alvor.
I dag møtte de landbruksministeren, og la ikke skjul på at de nå vil vurdere ta saken i egne hender.

Rein må vike for hytter
- Reindriftsnæringa i Salten må vike for hytteomåder.

Det mener reindriftssamene etter at kommunene i indre Salten i flere år har gitt tillatelse til hyttebygging i det som i generasjoner har vært reinbeitedistrikt.
For når hyttefeltene popper opp, flykter reinen.

Vellykket dialogkonferanse
Dialogkonferansen for produksjon av reinkjøtt ble et svært vellykket arrangement.

– En annerledes og en meget givende konferanse. Alle deltok aktivt og fikk sagt sitt. Slik beskriver reindriftsutøver og leder i NRL, Nils Henrik Sara, dialogkonferansen som ble arrangert i Kautokeino 10. – 11. februar.

Reinen kan bli nektet å beite
Mattilsynet mener reinsdyr utsettes for uakseptable lidelser etter angrep av gaupen.

Enten må gaupa felles raskt ellers kan reinen bli nektet å dra på beite.

Olav Gunnar Ballos påstand om subsidiene i landbruket får støtte. Men sauebøndene får mer.
Får støtte i reinutspill
Reindriften får nærmere 60 kroner pr. kilo kjøtt i subsidier fra staten, viser tall fra landbruksforskningen.

Fredag rettet Olav Gunnar Ballo kraftig kritikk mot reindriften og subsidiene i næringen. Men selv om staten dekker store deler av driftsbudsjettet til reindriftsnæringen, får sauebøndene enda mer.

– Reinen har bedre vern enn folket på Nervei
Hålogaland lagmannsrett gir dermed reinbeitedistrikt 13 støtte i ankesaken om veibyggingen. I tillegg må veilaget betale 40.000 kr i saksomkostninger.

– Vi begynner nå å bli veldig slitne etter flere års kamp alene for denne veien, sier Olaf Nilsen i Nervei veilag til NRK Sámi Radio.

Nervei-dommen sjokkerer presidenten
Sametingspresidenten ønsker å invitere reineiere og Nervei veilag til et nytt forhandligsmøte slik at Nervei-folket får bygge den planlagte veien.

– Jeg ønsker å prate om saken, og høre hva som er problemet, sier sametingspresident Egil Olli.

Bøndene får kjøpe jorda
Finnmark Bondelag er meget godt fornøyd med at Finnmarkseiendommen tok signalene fra bondeorganisasjonene, Finnmark fylkesting og Fylkesmannen i Finnmark og åpner opp for at bøndene i fylket får kjøpe jorda som de i dag leier av Finnmarkseiendommen (FeFo).

Reinkjøtt en publikumsmagnet på Grüne Woche
Inger Anita Smuk fra Krampenes sesongslakteri fra Nesseby i Finnmark deltar i år som i fjor på den norske standen på Grüne Woche i Berlin. Reinkjøttet som Smuk har tatt med seg faller godt i smak hos det tyske publikummet.

Statens tilbud til ny reindriftsavtale
Av større endringer i tilbudet, er fjerning av gjeterhyttetilskudd til siidaandel, fjerning av utdanningsstipend for reindriftsungdom og livdyrlån. Det foreslås en økning i sats for tilskudd til ungdom under 30 år som overtar siidaandel.

Tilbyr 98 millioner til reindrifta
Reindriftsforhandlingene i gang mellom staten og reindriftssamene. Det er et sprik på 30 millioner kroner mellom stat og samer.
Staten tilbyr reindriftsnæringen 98 millioner kroner i forhandlingene om ny reindriftsavtale for 2009/2010.

Kravet fra Norske Reindriftsamers Landsforbund er 127,5 millioner kroner.

Reineiere får fiske gratis på privat grunn
Til tross for stor motstand fra grunneierne, har reineierne i Essand reinbeitedistrikt vunnet kampen om fiskerettigheter i vann og vassdrag i Tydal kommune. – Jeg synes dette er en bra dom, sier leder i Essand reinbeitedistrikt Aslak Brandsfjell.

Ennå ikke tatt stilling til om millionlån skal tilbakebetales
Den 7. november 2008 ble styret i RUF i et telefonmøte orientert om at Boalvvir BA er insolvent.

– I klartekst betyr dette at selskapet ikke lenger er i stand til å betale gjelden sin, forklarer styreleder i RUF, Ottar Befring. Det var konsulent Kjetil Onstad som orienterte at selskapet ikke lenger er betalingsdyktig. Onstad har siden 2007 vært engasjert av Boalvvir for å rydde opp i selskapets økonomiske problemer.

Slaktar 2000 rein
Det er knapt gått 10 minutt frå bukken ante fred og ingen fare, til han er omgjort til ein skrott som heng i ein krok på ein distribusjonsbil.

...Filefjell reinlag er på mange vis ei dugnadsbedrift, men har til dagleg tre faste gjetarar.

Roger Hansen:
Tar oppgjør med egen fortid
...Jeg har selv samlet inn underskrifter mot reindrifta. Det skjemmes jeg over i dag, sier Hansen. I 22 år var han ordfører i Gamvik. Han har sittet i sentralstyret i Arbeiderpartiet og vært leder i Finnmark Ap. Nå er han i fylkestinget.

Reineier på "catwalken" i London
Ilja Magga fashion design collectionIlja Magga (23) er reineier. Nå har hun tatt utdannelse innen Fashion og Design. Tidligere i år ble hun plukket ut blant de beste studentene for å få vist frem antrekkene under studentenes "Fashionweek".

Se kolleksjonen hennes bli vist i London:

Flere rein og økt inntekt
Vederlag for arbeid og egenkapital øker fra 142,9 mill. kr i 2006 til 158,2 mill. kr i 2007 (+15,3 mill. kr). Målt per årsverk øker vederlag for arbeid og egenkapital fra kr. 141.315 kr i 2006 til kr. 154.994 i 2007, og målt per siidaandel øker vederlag for arbeid og egenkapital fra kr. 243.570 i 2006 til kr. 268.869 i 2007.

Campingvognene skal bort fra Stilla
– Fefo er også opptatt av å finne planmessige løsninger med sikte på å tilrettelegge for caravanoppstilling. I denne prosessen vil Fefo i tillegg til ønsket om å ivareta skiferressursen, være opptatt av at reindrifta som rettighetshaver i området kan akseptere eventuelle plasser som kan være aktuelle.

Reintall uten kontroll
Reindrifta er positiv til å bruke vekt på rein som indikator for å regulere reintallet.Landbruksdepartementet vil ta i bruk nye metoder for å regulere reintallet, og reindrifta selv er positiv.

I dag er det nærmere 30 tusen rein for mye bare i Vest-Finnmark.

Det blir samisk i Norge Rundt
I tre måneder fremover skal hun lage fredagskos i stua di. Den nye programlederen Marit Elin Kemi fra Kautokeino vil ta deg med nordover.
I tillegg til journalistyrket, er hun også reindriftssame. Reindrifta er en viktig del av livet hennes, og hun bruker gjerne halve sommerferien på å merke kalver. Fridager ellers i året går også gjerne til drifta, og det koser hun seg med.

Kronikk i Computerworld av Lars Peder Brekk, Landbruks- og Matminister
En enklere hverdag for næringsdrivende
Reindriftsforvaltningen
Reineiere har muligheten til å melde om reindrift og søke om tilskudd og erstatning elektronisk. Med innføring av nytt saksbehandlingssystem i Reindriftsforvaltningen vil enda flere elektroniske tjenester gjøres tilgjengelig, og en integrering mot Altinn er under planlegging.


– Det går likar no
Kontaktutvalg for sørsamiske saker mener deres stemme i større grad blir hørt, men det er fortsatt lang veg å gå før samiske saker blir prioritert på samme måte som norske.

– Upassende av reindriftssjefen
– Det er upassende at Ellen Inga O. Hætta er politisk aktiv, samtidig som hun er reindriftsjef, mener styremedlem i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) Inge Even Danielsen. Danielsen spør hvem reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta har mest lojalitet til i reindriftspolitiske spørsmål, Høyre eller reindrifta.

NRL-styremedlemmet viser til at Høyres stortingsgruppe har stemt i mot reindriftsavtalen.

Riksrevisjonen følger reinbeitene
I dag sendte Riksrevisjonen rapport til Stortinget om undersøkingene om reinbeiteressursene.

Her slås det fast at revisjonen vil følge opp to undersøkelser om bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark.

Varanger Vilt i årets norske måltid
Årets norske måltid er kåret og i kategorien "Årets råvare fra land" er det ytrefilet av rein fra Varanger Vilt AS som trakk det lengste strået.

”Perfekt kjøtt i smak, utseende og konsistens. Konsentrert smak av vidda”, lød juryens begrunnelse.

– Gode reinbeiter råtner i Hedmark
Reindrifta bør få ta i bruk disse beiteområdene som i dag står urørt nord i Hedmark, mener reineier Inge Even Danielsen.
Det er snakk om fjellpartier i Tolga og Sålekinna som ligger nord i Hedmark som grenser mot Sør-Trøndelag fylke. - Det er lav overalt i dette området men i dag blir det bare liggende å råtne, sier Danielsen.