ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Åpningsinnlegg på konferansen “Sami Self-Determination", Alta 4. februar 2008; Statssekretær Raimo Valle
Selvbestemmelse og samene

Leserinnlegg av Mariann W. Magga, styremedlem NRL/NBR
Landbruk - reindrift og andre næringer
Leser på nrk.no 14.1.08 at Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen retter skarp kritikk mot FeFo fordi bøndene i Finnmark ikke skal få innført rett til å kjøpe eiendommen som brukes i jordbruket.
Hva om Landbruks- og matministerens skarpe kritikk til FeFo hadde vært slik?

LO raser mot reindrifta
– Helt feil at en statsstøttet næring skal skremme bort gruveindustrien, mener LO-skretæren i Finnmark. LO i Finnmark mener reindrifta står i veien for nye arbeidsplasser, og ikke bidrar til å hindre fraflytting fra området.

– Er det en plass i Finnmark vi trenger trygge arbeidsplasser, så er det i Kautokeino-området, sier LOs distriktssekretær i Finnmark, Bjørn Johansen

Møtte Reindriftsstyret
Reindriftsstyret har hatt sitt årlige kontaktmøte med politisk ledelse i Landbruks-og matdepartementet. Oppfølging av ny reindriftslov var et av temaene som ble tatt opp på møtet.

Reindrift
Riis-Johansen møtte Sametingspresidenten
Sametingspresidenten Egil Olli og Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen har hatt sitt årlige møte for å drøfte Sametingets innspill til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2008/2009.


Områdestyrene 2008 – 2011 for Vest- og Øst – Finnmark
Sametingsrådet og Fylkesutvalget har oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer til områdestyre for reindriftsnæringen i Vest – Finnmark for perioden 2008 – 2011:

– Sjokkert over FeFo-lederen

– Styreleder i FeFo, Erling Fløtten, motarbeider stortingsvedtaket når han vil kaste reidriftsrepresentanten ut av FeFo-styret, mener NRL-leder Nils Henrik Sara. NRL-leder Nils Henrik Sara viser til at det ikke er tilfeldig at reindrifta har fått fast representant i FeFo-styret. Med dette mener han at Stortinget har tatt til følge at reindrifta er den største arelbrukeren i Finnmark.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.4254031


Reinbeitekonvensjonen i EUs hender
Den svenske regjeringen skal spørre EU om lov å skrive under en ny reinbeitekonvensjon med Norge, som ikke er med i EU. Samernas Riksförbund (SSR) er kritisk og mener at Sverige ikke trenger å be om lov av EU.

Raimo Valle ny samisk statssekretær
Etter at Berit Oskal Eira trakk seg fra vervet i dag, har assisterende stabssjef ved fylkesrådsleders kontor i Tromsø, Raimo Valle overtatt vervet i dag.

Vil tilbake til familien
Berit Oskal Eira går av som statssekretær fordi hun vil hjem til sin familie. Hun er lei pendlertilværelsen. - Nå har jeg vært statssekretær i to år. Jeg har levd i en pendlertilværelse. Jeg har rett og slett lyst til å reise hjem igjen. Jeg har en familie hjemme og jeg har en mor som er 96 år. Det er ikke sikkert at min mor venter på meg i to år til, sier Berit Oskal Eira.

Statsbudsjettet 2008 - bevilgninger til samiske formål
Her finner du tallene - regnskapstall 2006, budsjett 2007 og foreslått budsjett 2008

- Gikk ikke etter planen
Kautokeino Flyttsameliste ønsket å få makten i kommunestyret, og måtte dermed å få støtte av Fastboendes liste. Dette førte til at de to partiene hadde samtaler i går. Flyttsamelistas ordførerkandidat, Anders S. Buljo, bekrefter at Fastboendes listas Isak Mathis O. Hætta ble tilbudt ordførervervet:

- Vi hadde samtaler med Hætta, og begynte å diskutere politikk. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det kom ikke noe mer ut av møtet.

Minimal interesse for «samefrykt»
Ut fra frammøtet synes interessen for å avskaffe ILO-konvensjonen, redusere Sametingets makt og gi mer penger til kvænene minimal i Sør-Varanger.
.."Etter møtet fikk EDl flere nye medlemmer, og blant disse var høyrepolitikerne Andre Johnsen og Per Erik Olsen. – Vi deler oppfatninga til EDL, og da melder vi oss selvsagt inn, sier de to. "

- Trenger reindrift i Lødingen
Firmaet Nes utvikling AS vil bygge ut Nes fort i Lødingen, til feriesenter med båthavn og 600 fritidsboliger. Områdestyret i Troms krever at Nes Fort i Lødingen skal bli reinbeiteområde. 50 arbeidsplasser er viktigere enn reindriftsnæringa. Det mener Fremskritspartiet i Nordland.

Vil kjøpe ut reindrifta fra gull-områder
Anton Dahl sa på et møte i Kautokeino at man i den kommende perioden måtte foreta et valg.

- Enkelte områder i kommunen kan vi ta i bruk til mineralvirksomhet dersom dette gir flere arbeidsplasser enn det reindrifta har. Samtidig må vi huske at hele vidda er vår egen diamant, sa han.

Stemmer på slekta
I den tynt befolkede bygda Kautokeino i Finnmark stiller hele ni lister til valg i årets kommunevalg.

Men selv om det bare er uker igjen til kommunevalget, kjemper ingen av de ni listene som stiller til valg, om stemme ved valgstands.

Reineiere skeptisk til rovdyrsamarbeid
- Man kan samarbeide så mye man klarer, men det hjelper jo ikke noe så lenge man har fastsatt hvor stor rovdyrbestanden skal være, sier Jøran Jåma i Låarte reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag.

Vet om problemene i Reindriftsforvaltningen
Landbruksdepartementet og Arbeidstilsynet bekrefter at de kjenner til arbeidsmiljøproblemene ved Reindriftsforvaltningen.

Ansatte ved reindriftsforvaltningens kontorer i Karasjok og Alta vil ikke på jobb, og hevder at de blir trakassert av ledelsen. Tre ansatte er langtidssykemeldt.

St. prp. 74 (2006 - 2007)
Stortingets behandling av reindriftsavtalen 2007 - 2008

- Naturlig at Staten forvalter reindrifta
- Det er ikke aktuelt å flytte forvaltningen av reindrifta til Sametinget, sier statssekretær Ola T. Heggem i Landbruksdepartementet. Heggem er forundret over forslaget fra Eira:

- Jeg må si at det kom litt overraskende på meg at dette ble diskutert såpass høylydt under organisasjonens landsmøte, sier Heggem.

Han er også overrasket over at det til og med ble fremmet som et forslag under landsmøtet.

Statens tilsvar på NRL's krav
Stimulerer slakting og salg
Økt omsetning av reinkjøtt og størst mulig slakteuttak er det viktigste staten satser på i sitt tilbud i reindriftsforhandlingene. Tilbudet ble presentert for Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) i dag.

Overrasket over Keskitalo
Ottar Befring, leder av Reindriftsstyret, er ikke nådig i sin kritikk av sametingspresidenten. - Jeg er overrasket over at hun ikke har bedre kunnskap om reindriftsnæringen.


Leder i Finnmark AP, er ikke enig med Frp som vil ha vekk reindriftssjefen
Lederen i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, støtter ikke kravet fra fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen. Han mener nemlig at reindriftssjefen sammen med deler av administrasjonen, må ta konsekvensen av det ulovlige høye reintallet i Vest-Finnmark, og forlate jobbene.

Samers urfolkstatus, en trussel mot nordmenn?
Samer har ikke flere rettigheter enn nordmenn til å utnytte naturressurser, med unntak av reindrifta.

Det er tre vanlige misforståelser i debatten om samer er urfolk og hvilke rettigheter samene bør ha.

Uenige om konsultasjonsplikt
Regjeringa bryter avtalen om at Sametinget skal tas med til råds.

Det mener sametingspresidenten Aili Keskitalo, som opplever at regjeringa tilbakeholder informasjon og ikke fører relle konsultasjoner med Sametinget.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe
Artikler og forslag som angår reindrift

Reindriftsloven holder ikke mål
- Vi kan ikke gi vår støtte til regjeringens lovforslag med mindre det gjøres svært omfattende innholdsmessige endringer og det er nå opp til Regjeringen å bidra aktivt til at så skjer, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Ny samarbeidsavtale inngått
Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsrepresentanter i Nordland er spesielt fornøyd med at Nordland fylkeskommune og Sametinget nå har inngått samarbeidsavtale, sier Roger Pedersen fra Bjerkvik. Sametinget har tidligere fått på plass samarbeidsavtaler med flere andre fylkeskommuner.

Reindriftens Utviklingsfond - nytt styre 2006-2009
Det er oppnevnt et nytt styre til Reindriftens Utviklingsfond (RUF). Reindriftsstyrets leder Ottar Befring skal lede det nye RUF styret. I tillegg er Aslak J Eira, Mariann Wollmann Magga og Viil Søyland oppnevnt som ordinære medlemmer i styret.

Stortingets behandling av reindriftsavtalen 2006 - 2007