ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Benekter bløff
Hammerfest-ordfører benekter bløff om forskningsrapport for å bli kvitt rein i byen. Forskerne bak rapporten anbefaler ikke at byen gjøres fri for rein, slik ordføreren hevder.

De mener at politikerne i Hammerfest feiltolker rapporten og kaller det for et vitenskapelig bevis for at reinen må bort fra byen.

Skuffet reindriftssjef
Ellen Inga O. Hætta er reagerer på at Hammerfest kommune har bestilt rapport som viser at store deler av Kvaløya har liten verdi som sommerbeite. Hætta sier reidriftsforvaltninga så langt har et god samarbeid med kommunen, men at forskningsrapporten setter samarbeidet i et litt underlig lys.

- Trenger reindrift i Lødingen
Firmaet Nes utvikling AS vil bygge ut Nes fort i Lødingen, til feriesenter med båthavn og 600 fritidsboliger. Områdestyret i Troms krever at Nes Fort i Lødingen skal bli reinbeiteområde. 50 arbeidsplasser er viktigere enn reindriftsnæringa. Det mener Fremskritspartiet i Nordland.

Statsrådens svar om:
Ekspropriasjon av grunn fra grunneiere i Rørosregionen til fordel for reindriften
Landbruksminister Terje Riis-Johansen vil legge til rette for nye forhandlinger om langsiktig beiterett i Røros-området.

- Tramper ned høstbeitene
Et reinbeitedistrikt med nærmere 7000 dyr har nå flyttet inn ulovlig på høstbeiteområdene i Kautokeino.

Reindriftsagronomen i Vest- Finnmark Mikkel Ailo Gaup bekrefter at de har fått inn meldinger om tidlig flytting av store reinflokker inn i fellesbeiteområdet i Kautokeino.

Ikke-samer kan tvinges ut av reindrifta
Et utvalg skal nå utrede om norskættede i Varanger må ut av næringa for å gi plass til etniske samer.

Ifølge reindriftsloven er det bare personer av samisk ætt som har rett til å drive reindrift. Det er reindriftsadministrasjonen som skal utrede om reineierne i Pasvikdalen og Jarfjord i Sør-Varanger kan fortsette i næringa, til tross for at mange ikke er etniske samer.

Rein-trøbbel også i øst
Elisabeth Hegge Guttorm, Leder for områdestyret i Øst-Finnmark, er bekymret for utviklingen.
– Det er for mye rein i mesteparten av hele Øst-Finnmark, sier hun til NRK.

En god nyhet
forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) friskmelder Finnmarksvidda. For åtte år siden gikk bildene av en nedbeitet vidde landet over. Leg og lærd fryktet at hele vidda skulle ende som ørken. I DAG konkluderer forskerne med at lavet lavdekket har økt fra rundt 22 millimeter i 1998 til 28 millimeter i fjor. Det betyr, kort fortalt, at vidda er sunn og frisk, og at naturen er i god balanse igjen. Vi er enig med kollega Altaposten som gleder seg stort over resultatet.

Skuterløype-krangel
Fylkesmannen i Finnmark stenger flere skyterløyper i Tana av hensyn til reindrifta. Reineier Nancy Porsanger håper de kan holde reinen på høstbeitet i tre uker. Skuterforhandler Hugo Erlandsen i Tana frykter på sin side at både skutersalget og trivselen kan gå ned dersom løypene blir stengt over en lengre periode. Dette melder NRK Sámi Radio.

Frykter låste vinterbeiter
En temperaturøkning på fem grader kan låse vinterbeitene på Finnmarksvidda. Klimarapporten fra Meteorologisk institutt, som ble presentert under en klimakonferanse i Tromsø i går, ser for seg utviklingen for vær og temperatur i et hundreårs perspektiv.

– For dyrene vil en temperaturøkning være et gode. For drifta vil alt bli vanskeligere, spår leder i Norges Reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik Sara.

REINDRIFTSSJEFEN BLØFFER
Reineier Nancy Porsanger i Tana mener reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta bløffer om forvaltningens innsats i beitekonfliktsaken. – Jeg fastholder at reindriftsforvaltningen ikke har gjort jobben sin i den saken heller. De var på helikopterbefaring over området, men det er snart halvannen måned siden og ingenting har skjedd.

Truer med rettssak
Alta kommune har ikke holdt sin del av avtalen om å fjerne de ulovlige campigvognene og gompiene i Jotka. Det sier reineier Anders Aslaksen Siri i distrikt 23 C Seainnus/Návggastat.

– Vi har hatt møte med Alta kommune, fylkesmannen i Finnmark og reindriftsadministrasjonen for omlag to år siden.

Reineiere krever millioner for Alta-radar
Reinbeitedistrikt 23 a krever flere titalls millioner i erstatning for Avinors radarstasjon til rundt 30 millioner på Vardefjell i Alta. Distriktsformann Johan Mikkel Gaup vil ikke fortelle hva millionerstatningene skal dekke.

- Grensa er nådd
- Summen av inngrep som nå planlegges i våre beiteområder gjennom utbygging av vannkraft, vindkraft, gullgruvedrift, nytt alpinanlegg og omfattende hyttebygging, er så store at tålegrensen er nådd. Nok er nok.

Distriktsformann Per Westerfjell I Voengel Njarke reinbeitedistrikt krever at myndighetene må se de omfattende utbyggingsplanene under ett, når tillatelser skal avgjøres.

Her er Statoils Snøhvit-plan
Statoil arbeider med planer om å utvide Snøhvit-anlegget på Melkøya allerede før feltet er i produksjon.

Statoil vil blant annet gjøre Melkøya landfast.

9 mill. til samisk forskningsprosjekt
Ni millioner gis til forskning på samiske forhold, blant annet reindrift. Det er samisk høyskole som har fått tildelt midlene i forbindelse med det internasjonale polaråret. Målet er å kunne integrere tradisjonelle kunnskaper i moderne vitenskap.

Et ambisiøst mål, skal vi tro prosjektleder Ole Henrik Magga.


Departement vil verne den sørsamiske reindriften
Landbruksdepartementet vil verne den sørsamiske reindriften og har fått i gang forhandlinger om leie av beiter fra grunneierne.
Landbruks- og matdepartementet vil sikre reinbeiter for Essand og Riast Hylling reinbeitedistrikter. I slutten av september startet departementet med forhandlinger, hvor de ønsker å komme til ordninger hvor de kan leie beitearealer fra grunneierne. Departementsråd Per Harald Grue i Landbruksdepartementet sier at dette er en alvorlig sak.

Reineiere krever tre øyer i erstatning for tapt beite
Reineiere fra Aborassa i Troms krever øyer i erstatning for tapt beiteland som er gått med til kraftutbyggingsformål. Det forteller reineiernes advokat, Geir Haugen. Advokaten for Kvænangen Kraft AS, Tore Norleif Rekved, kan ikke love noen øyer i bytte, men er forberedt på å betale erstatning.

Saarivuoma-saken henlagt
Troms politidistrikt har henlagt saken mot Saarivuoma sameby i Sverige.

I fjor ble samebyen anmeldt for ulovlig kjøring på barmark i Troms fylke.

Bedre tider for reindrift
Miljøvernministeren og landbruksministeren ga uttrykk for uro for den sørsamiske reindriftsnæringen på rovdyrmøtet på Steinkjer. Effektivt uttak av rovdyr og erstatning for reelle tap, kan gi ny giv både for reindriften og sauenæringen.

" Vi står på kanten av stupet. Vi kan ikke leve der våre forfedre har levd her i flere hundre år, sa reindriftens talsmann, Ivar Toven fra Nord-Trøndelag Reinsamelag.

Reindriften kan bli presset ut av oljen
Økt utbygging i kjølevannet av en oljeboom i Barentshavet kan presse reindriftsnæringen bort fra Nord-Norge. Nå går reindriften til kamp for å beholde beitemarkene.


- NRL burde engasjert seg mer
Reineiere i sørsamiske områder savner støtte fra Norske Reindriftssamers Landsforbund, NRL, i beitekonlikter. Reineier Inge Even Danielsen sier at han hadde ventet seg større engasjement og en tydelig politisk påvirkning fra NRLs side.

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om:
Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruka v reinbeiteressursene i Finnmark
Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i stortingsdokumenter, forskjellige styringsdokumenter og gjeldende lover og regelverk på reindriftsområdet. Det er gjennomført møter og intervjuer med nøkkelpersoner i forvaltningen. I tillegg er det gjort en gjennomgang av saker som har vært til behandling i Reindriftsstyret. Eksisterende forskning på beiteressurssituasjonen er analysert, og det er gjennomført intervjuer og møter med sentrale fagmiljøer på området. Et utvalg arealsaker som er behandlet i områdestyrene, er gjennomgått. Kommunene i Finnmark har deltatt i en spørreundersøkelse om arealforvaltningen.

Smuk krever erstatning
En reinbeitefamilie vurderer rettsak mot staten med millionkrav for tapt beiteland i Sør-Varanger. NRK melder at Smuk-familien, som driver i distrikt 6, på Varangerhalvøya, mener de har historisk rett på vinterbeite i distrikt 5 i Sør-Varanger. Det sier familiens advokat, Thomas Hjermann.

Dette vil i så fall gå på bekostning av andre reineiere i området.

Felles politikk for fjellområdene - et dialogprosjekt
Bedre gjensidig forståelse og dialog med sikte på skape grunnlag for en felles politikk for fjellområdene er målsettingen til dialogprosjektet ”Felles politikk for fjellområdene”. Prosjekteierne er kommunene Tydal, Selbu, Holtålen, Røros og reindriftsforvaltningen. I tillegg er Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune gode medarbeidere. Det er en positiv vilje blant partene til å ta tak i denne utfordringen.

Vil stramme inn på hyttebygging
Miljøvernminister Helen Bjørnøy ber nå kommunene om å si nei til hyttebygging i sårbare og viktige naturområder.


Fredning mot reinbeite
Reindriftsstyret tilrår at Landbruks- og matdepartementet reviderer forskrift om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite. Det vil innbære at fredning mot reinbeite oppheves i enkelte områder.

Reindriftsnæring inviteres til samarbeid
Reindriftsforvaltningen skal nå prioritere arbeidet med fastsetting av rammebetingelser i reindriftsnæringen i Finnmark. Dette omfattter vedtak om grenser mellom områder, beitesoner og siidaer, beitetider og høyeste reintall. Dette i tråd med Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2006.

Kartlegger områdegrenser
Reindriftsforvaltningen har igangsatt arbeidet med å gjennomgå områdegrensene mellom Vest-Finnmark og Troms og mellom Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Det er en del av arbeidet med å få fastsatt rammebetingelser for reindriftsnæringen.

Oppstart av verneplanarbeid for områdene Kvænangsbotn og Navitdalen i Kvænangen kommune
Fylkesmannen i Troms melder med dette oppstart av verneplanarbeid for områdene Kvænangsbotn og Navitdalen i Kvænangen kommune.

Direktoratet for naturforvaltning har gitt Fylkesmannen i Troms i oppdrag å utrede vern av Kvænangsbotn og Navitdalen i Kvænangen kommune. Planarbeidet er en oppfølging av St meld. nr. 62 (1991-92) "Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge".