ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

" Linjearbeid forstyrrer brunsten
Reinflokkene skremmes av høyspentbygginga mot Alta " og går glipp av flere kvadratkilometer med beiteland. Nå varsles søksmål.

Høytsvevende teknologi
Ubemannede autonome fly (UAV) åpner nye muligheter innen forskning, forvaltning og overvåkning. Norut IT har testflydd sitt nyanskaffede fly på Breivikeidet i Troms.

Gikk imot reingjerde rundt Hammerfest by
Verken RV, SV eller Høyre ønsket i går å si ja til å bygge reingjerde rundt Hammerfest by. De frykter store naturødeleggelser ved gjerdet, og et mulig erstatningskrav for tapt beiteland.


" Snakk med oss
" Det er ikke riktig at vi ønsker å forby rypejakt. Men rypejakta forstyrrer mye, og da ønsker vi samarbeid om løsninger, sier reineier Johan Aslak Siri.

" Nei, kanskje var det ikke en skikkelig rypejeger som skjøt kalvene våre, men når det går folk forbi med hagle og jakthund, hvordan skal vi kunne se forskjell? spør brødrene Iver, Mattis og Josef Per Aslaksen Sara.

" Reineierne vil tape mot staten
Leder i samiske juristers forening, Laila Susanne Vars anbefaler ikke reineiere på Stjernøya til å til sak mot staten om eiendomsretten.

Kommunen vil avslå søknad om reingjerde
En oppføring av sperregjerde for rein på nordsiden av Aursunden skaper flere problemer enn det vil løse for de involverte partene. Det går fram av innstillingen fra kommuneadminstrasjonen som skal behandles i Hovedutvalget for plansaker i kveld. Den tilrår derfor at utvalget avslår søknaden fra Landbruks- og matdepartementet om å få oppføre et slikt 20 km langt gjerde for å holde rein vekk fra beitemark.

Vurderer anke
Rundt 200.000 ble de totale kostnadene for Lakkonjarga reinbeitedistrikt. De vurderer å anke dommen videre.

Nyvalgt distriktsleder Hans Ole Eira forteller at distriktet i løpet av fredag sannsynligvis vet om de skal anke saken videre i rettssystemet. Han ønsker ikke å forskuttere noe utfall på om det blir anke eller ikke.

Svenskrein til Troms-øyene
Det er brudd mellom svenske og norske myndigheter om reinbeiteområder i grensetraktene. Det åpner for at svensksamer kan ta i bruk gamle sommerbeiter på øyer som Senja og Kvaløya i Troms.

Reindrifta må ut med erstatning
For første gang i Nord-Norge må et reinbeitedistrikt betale erstatning til en bonde etter at reinflokker har beitet på innmark.

Det er Reinbeitedistrikt 26 Lakkonjarga som etter en skjønnsavgjørelse i Finnmark Jordskifterett, må ut med 100.000 kroner i erstatning og saksomkostninger til en bonde i Talvik.

Frykter reindød
Mye snø kan føre til reindød i Vest-Finnmark.

Det frykter Vest-Finnmark reindriftsagronom Mikkel Ailo Gaup.

Det har vært mange år med lite snø og gode beiteforhold, men nå frykter reindriften det verste. Reindriften har før lidd stor reindød da det var ekstreme værforhold.

Greenpeace beskytter skog i finsk Lappland
Greenpeace trapper opp kampanjen for å beskytte det som er igjen av gammel skog i Finland. En Forest Rescue Station er nå på plass i en av de siste samiske reinsdyrskogene i arktisk Lappland. Stasjonen skal fungere som base for aksjonister som skal sørge for at de finske myndighetenes beslutning om å gjenoppta hogst i området ikke iverksettes. Eventuell felling i disse områdene vil stride mot anbefalningene til FN's menneskerettighetskomité.

Reagerer på NRK Brennpunkt
Forsker Ivar Bjørklund og Norske Reindriftssamers Landsforbund reagerer på NRK Brennpunkt programmet.

Bjørklund mener at myndighetenes forvaltning av reindriftsnæringa er årsaken til de lovløse tilstandene mellom reindriftsutøverne.

Ingen avtale etter 1. mai
Svenske myndigheter vil ikke forlenge reinbeitekonvensjonen fra 1972 lenger enn til 1. mai, og har gitt beskjed om at de etter den tid legger Lappekodicillen av 1751 til grunn.

Ekspedisjonssjef Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet (LMD) sier at de nå prioriterer arbeidet med å avklare situasjonen etter 1. mai.

Vil bygge 20 km sperregjerde mot rein
RØROS: Det brygger opp til ny reinbeitestrid i Røros, når Landbruks- og matdepartementet nå har søkt kommunen om å få sette opp et 20 km langt sperregjerde for rein på nordsiden av Aursundsjøen i Røros.

Reinbeitestriden i Aursunden-området er svært gammel og den har til tider vært meget bitter mellom grunneiere og reindriftsnæringen

Krever reinfritt på Kvaløya
Hammerfest Arbeiderparti vil ha all reindrift bort fra hele Kvaløya - urealistisk og useriøst, sier reindriftssamene.

Hammerfest Arbeiderparti vil ha reindrifta bort fra Kvaløya. I går kveld vedtok partiet at øya må stenges som sommerbeiteland for reinReindriftas innsigelse tatt til følge
Miljøverndepartementet godkjenner ikke Saltdal kommunes vedtak om å bygge nytt alpinanlegg med tilhørende fritidsbebyggelser. Dermed er innsigelsen som Områdetstyret i Nordland fremmet til Saltdal kommunes kommunedelplan tatt til følge. Det legges vekt på at utbygging i tråd med planen vil gi klare negative virkninger for reindriften.

Strid om reinbeite i Gåsvær
" Vi forsøker å fordele beitebelastningen på øyene for ikke å beite områdene helt ned. Det sier leder av Toven og Røssåga reinbeitedistrikt, Bengt Renfjell etter at familien har fått skarp kritikk fra hytteeiere i Gåsvær for at reinen ødelegger områdene.

Kjeftet opp av irriterte skiløpere
Søndagsutflukt med ski på beina og hardt arbeid med å samle og drive rein, går ikke alltid godt i lag. Det fikk Torstein Appfjell merke på Skjåmoen søndag.

…quot; Det er alltid noen som skal ødelegge for andre, sier Appfjell som legger til at de fleste skiløpere tilsynelatende har respekt for at reindrifta må utføres når det passer med vær og føre.

Svensker vil bruke norsk land
Sverige kan kreve å få bruke større landområder dersom Norge og Sverige ikke blir enige om en ny reinbeitekonvensjon

Den svenske sameministeren, Ann-Christin Nykvist, er misfornøyd med Norges forslag til endring av konvensjonen. Dersom Norge ikke jenker seg, mener Nykvist den 250 år gamle Lappekodicillen må tre i kraft.

Rein med GPS
Rein på Hardangervidda har på seg GPS-sender. Det skal fortelle forskerne hvordan reinen beveger seg på vidda.


Sulitjelma: Den store utbyggingen i Daja har utviklet seg til en konflikt mellom storsamfunnet og reindriftsnæringen.
Storsamfunnet mot reindriftsnæringen
Det bekrefter Ottar Skjellhaug, Tom Vidar Karlsen og Kjell Eilertsen fra Arbeiderpartiet. De er utålmodige for at dette prosjektet skal komme i gang, men samtidig er det et stort dilemma hvordan kommunen skal komme til enighet med reindriftsnæringen.

– Plass til flere rein
Reineier Inger A. Skum på Nord-Senja sier det ikke er noe problem å ta imot en reinflokk fra Finnmark.


– Jeg kan kjøpe rein fra Finnmark
Reineier Anders Eira ønsker ikke flere reineiere velkommen til Hamarøy. Han tilbyr seg heller å kjøpe rein fra Finnmark, hvis staten hjelper til med finansieringen.


Frykter rein i hagene
GIBOSTAD:
Leder i Naturvernforbundet i Lenvik, Gaute Frydenlund, frykter at «importert» rein fra Finnmark ikke vet å oppføre seg når den kommer til Senja.


Bitter strid om beite
Det blir helt feil å flytte reinflokker fra Vest-Finnmark til Nordland samtidig som samer i Nordland nektes tilgang til reinbeitedistriktene i fylket. Det sier reineier Annfinn Pavall fra Valnesfjord.

Reindriften i Norge - reinbeite
Her finner du eldre artikler om saker som viser inngrep i beiteland over hele Norge, men også beitesituasjonen og andre saker som påvirker reinbeitet.