ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Nei til gaupejakt i Finnmark
Direktoratet for naturforvaltning har avslått anmodningen fra Rovviltnemnda for Troms og Finnmark om ordinær gaupejakt.

Rovviltnemnda for Troms og Finnmark har i sitt høringsutkast til forvaltningsplan opprettet A- og B-områder for gaupe, der A-områdene forbeholdes rovdyr og B-områdene forbeholdes beitedyr. Nemnda har så anmodet Direktoratet for naturforvaltning (DN) om å åpne for jakt på 2 gauper i sone B i Finnmark og 2 gauper i sone B i Troms.

Hva er rovviltportalen?
Her finner du informasjon om de fire store rovdyrene gaupe, jerv, bjørn og ulv, og rovfuglen kongeørn. Informasjonen er inndelt etter temaene fakta om rovvilt, forvaltning, forskning og konflikter.

Hevder reineiere blir snytt
Selv forskere klarer ikke å dokumentere hvorvidt rein blir tatt av rovdyr eller ei. Reineiere har lenge ment at dokumentasjonskravene for rovvilttap er for strenge. Reineier Alf Johansen sier myndighetene ignorerer forskningen som taler for deres argumenter.

- Grensa er nådd
- Summen av inngrep som nå planlegges i våre beiteområder gjennom utbygging av vannkraft, vindkraft, gullgruvedrift, nytt alpinanlegg og omfattende hyttebygging, er så store at tålegrensen er nådd. Nok er nok.

Distriktsformann Per Westerfjell I Voengel Njarke reinbeitedistrikt krever at myndighetene må se de omfattende utbyggingsplanene under ett, når tillatelser skal avgjøres.

Uenige om tiltak
De siste tjue årene har antallet sau tatt av jerv steget dramatisk både i Beiarn og Saltdal.

På rovviltmøtet på Rognan i går var deltakerne enige i at tapene på grunn av rovdyr er alt for store. Men de var uenige om løsningen.

I går ble det arrangert et rovviltmøte i Rognan. Reineiere fra Saltfjellet og saueeiere fra Beiarn og Saltdal møtte Mattilsynet, og folk fra Fylkesmannen i Nordland,

25 jerv kan felles i Troms og Finnmark i 2006/2007
Lisensjakta starter 10.september og varer til og med 15. februar.

Årets rovvilterstatning i Finnmark
Erstatningsoppgjør for rovviltdrept rein vil bli utbetalt i november, opplyser Fylkesmannen i Finnmark. De har holdt på med beregninger siden september, og nytt av året er at den såkalte Lenvik-modellen for beregning av kalvetap ikke lengre ligger til grunn for beregningen.

Samisk sedvane for retten
Onsdag skal Høyesterett avgjøre om samisk sedvane står over dyrevernloven.

En reindriftutøver fra Indre Finnmark bandt reinen fast i scoorteren og avlivet den med flere skudd fra et finkalibret våpen på kort hold.


Beitebruk og rovviltforvaltning
Miljøvernminister Helen Bjørnøy og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen presiserer i et felles brev til Direktoratet for naturforvaltning, Mattilsynet, rovviltnemndene og fylkesmennene hvordan signalene i Soria-Moria-erklæringen om rovviltpolitikken skal følges opp i den samlede statlige forvaltningen.


Rein skambitt
Søndag ble nok en gang rein bitt av løse hunder ved kirkegården i Tromsdalen. " Det er bare fjorten dager siden sist en rein ble bitt av hund sist i dette området, og den måtte avlives, sier reineier Johan Oskal alvorlig.

Søndag fikk han nok en gang beskjed om at en rein var funnet av turgåere " skadet etter hundeangrep.

Økte reindrifterstatninger ved rovvilttap
Det settes av 4 mill kr ekstra til reindriftserstatninger grunnet rovvilttap i 2006. Pengene skal benyttes til å styrke dagens erstatningsordning ved å kompensere for tapt produksjonspremie.


Bedre tider for reindrift
Miljøvernministeren og landbruksministeren ga uttrykk for uro for den sørsamiske reindriftsnæringen på rovdyrmøtet på Steinkjer. Effektivt uttak av rovdyr og erstatning for reelle tap, kan gi ny giv både for reindriften og sauenæringen.

" Vi står på kanten av stupet. Vi kan ikke leve der våre forfedre har levd her i flere hundre år, sa reindriftens talsmann, Ivar Toven fra Nord-Trøndelag Reinsamelag.

Fylkesmannen støtter reineiere
Fylkesmannen i Nordland støtter dem som mener det nå bør undersøkes om det er etablerte jervefamilier på vestsiden av Tosenfjellet.

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om:
Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruka v reinbeiteressursene i Finnmark
Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i stortingsdokumenter, forskjellige styringsdokumenter og gjeldende lover og regelverk på reindriftsområdet. Det er gjennomført møter og intervjuer med nøkkelpersoner i forvaltningen. I tillegg er det gjort en gjennomgang av saker som har vært til behandling i Reindriftsstyret. Eksisterende forskning på beiteressurssituasjonen er analysert, og det er gjennomført intervjuer og møter med sentrale fagmiljøer på området. Et utvalg arealsaker som er behandlet i områdestyrene, er gjennomgått. Kommunene i Finnmark har deltatt i en spørreundersøkelse om arealforvaltningen.

Meldingssentral for reinkadaver
Meldingssentralen for reinkadaver åpnes igjen fra 1. februar 2006. Dette er en tjeneste i regi av Reindriftsforvaltningen og Statens Naturoppsyn for reineiere i Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder. Meldingsentralen har telefonnummer 418 58 700.

Vil betale samene for å leve med rovdyr
Leder i den regionale rovviltnemnda, Anne Irene Myhr, ønsker å forsøke samme modell som svenskene i forvaltning av rovdyr i reinbeiteområder.

Første jerv skutt i Nordland
Stein Halvorsen skjøt søndag kveld sesongens første jerv i Nordland. Med elg som åte lokket han fram jervtispa i måneskinnet.

Den erfarne jegeren fra Saltdal har skutt jerv før, og ifølge han selv blir ikke søndagens jervfelling hans siste.

" Uutholdelig situasjon
MERÅKER: Rovdyrproblemene i Meråkerfjellene har aldri vært så alvorlige som i år. 40 jerver, minst to bjørner, et uvisst antall gauper og ørn har gjort sommeren uutholdelig både for husdyr, rein og folk.

..70 prosent tap: Jerven er den store plagen for de to reinbeitedistriktene Feren og Essand. I 2003 ble 1.200 rein borte, 1.000 i 2004, og i år vil det trolig bli ny tapsrekord. Under merkingen i sommer var over 50 prosent av simlene uten kalv.

Rovdyrpolitisk manifest
De politiske partiene i Nord-Trøndelag ble i går enige om et rovdyrpolitisk manifest der det kreves flere fellingstillatelser

Ulven skutt i Sør-Varanger
Fredag 8.4. ble en ulv skutt i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Reineier Knut Magga i Cizašnjarga reinbeitedistrikt skjøt ulven og forteller at den veide 46 kilo. Ulven har drept minst 40 reinsdyr i området og allerede. Den første fellingstillatelsen ble gitt i desember, uten at ulven ble tatt.

Reineier fant 31 kadaver
Reineier Lars Toven på Høylandet har funnet hele 31 reinkadavre, som er tatt av gaupe og jerv de to siste månedene.

Langt flere rein enn vanlig er tatt av rovdyr i Vestre Namdal reinbeiteområde.

Ulv vandret 110 mil
Ulvetispen ble merket i Østerdalen og observert siste gang i Engerdal i juli 2003. Nå er den skutt i Finland.

Rovviltskader og kadaverdokumentasjon 2005
Fra 15. januar har Meldingssentralen for rovviltskader og kadaverdokumentasjon igjen åpnet sine linjer. Rutiner for melding, sikring og dokumentasjon av kadaver er i hovedsak som tidligere år, men en viktig endring gjennomføres i år.

Vil skyte streifulv
En ulv streifer utrygt i Sør-Varanger etter å ha drept over ti rein.

Ulven som herjer reinflokken i Sør-Varanger er ennå ikke skutt. Det er sjelden det er ulv i Finnmark. Men denne ulven har den siste måneden dukket opp ved reinflokkene i Pasvik. Antagelig har ulven kommet over grensa fra Finland

Gaupekvote på 16 dyr
Gaupenemnda for Nord-Trøndelag og Fosen øker gaupekvoten fra 14 til 16 dyr for 2005.

På nemndas møte fredag ble det vedtatt å starte med en kvote på ni gauper fra jaktstart 1. februar 2005. Kvoten er fordelt på fire regioner:
Region 1 (Fosen) tillates å felle ei gaupe. Region 2 (Vestre Namdal) får fellingstillatelse på tre gauper. Region 3 (Indre Namdal) får også felle tre gauper, mens region 4 (Innherred) kan felle to gauper.

Vil ha krig mot jerven
Den nyutnevnte rovviltnemnda i Nordland må straks vedta at Rødøy, Meløy og Gildeskål skal bli et jervfritt område. Det krever sauebonde Jørn Ellingsen i Meløy.

Få dokumentert drept av rovvilt
RØROS: Essand reinbeitedistrikt mistet hvert fjerde dyr på beite siste driftsår. Bare syv av 1304 tapte rein er dokumentert drept av fredet rovvilt.

Støtter sauebøndene
Sauebønder i kommunene Gildeskål, Meløy og Rødøy har de siste årene mistet svært mange sau på grunn av jerven i området.