ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Nasjonalpark
-Forsvaret
-Vindkraft/vindmøller
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Rådyr vindkraft i nord
Det kan koste 15 milliarder kroner å bygge linjer for overføring av elektrisk kraft fra vindmøller i Nord-Norge til brukersteder i Sør-Norge.

En omfattende vindmølleutbygging i Nord-Norge er blitt lansert som en løsning på CO2-utslippene.

Fraråder ungdom å bli i reindrifta
Sist helg ble Bessaker vindkraftstasjon på Fosen halvøya i Nord-Trøndelag offisielt åpnet. Dette er den nest største vindkraftparken i hele Norge.

Like etter åpningen møttes norske og svenske reindriftsutøvere til befaring på Fosenhalvøya. De frykter at det vil skje ytterligere vindkraftutbygging i dette området, noe som de mener vil føre til slutten for reindrifta.

- Vi er klare til å slåss
I dag startet de kampen mot vindmøllene i Trøndelag. Reindrifta nekter å gi slipp på sine områder.
- Jeg ser ingen annen råd enn å avslutte reindrifta på Fosen dersom det bygges ut vindmølleparker, sier reineier Arvid Jåma til NRK Sámi Radio.

Folkemøter om vindkraft
I kveld avvikles det første av fem folkemøter i Malm om vindkraftplanene på Fosenhalvøya og i Midt-Norge.
Det er Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) som står bak folkemøtene i de fem kommunene Verran, Roan, Åfjord, Rissa og Bjugn som berøres av en eventuell utbygging.

NTE kan «miste» vindkraftprosjekt
Vindkraftplanene på Oksbåsheia/Sørmarkfjellet i Osen og Flatanger henger i en tynn tråd.Selv om dette er ett av få prosjekter fylkestinget trolig sier ja til, kan nye funn av verdifulle kukturminner sette bom for prosjektet.

Bak vindkraftplanene står selskapet Sarepta, som er eid av Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) og Hydro. Det planlegges 50 vindmøller i vindparken som er til konsesjonsbehandling i NVE.


Foreslår moderat vindkraftutbygging
Fylkesutvalget i Sør -Trøndelag har vedtatt å legge forslag til fylkesdelplan for vindkraft ut på høring. Målet er en endelig vedtatt plan i juni i år.
..Av hensyn blant annet til turisme og reindrift frarådes utbygging i større, sammenhengende fjellområder og umiddelbart inntil kystleia.

Studerer rein i vindmølleland
De tre vindmøllene på Nygårdsfjellet er plassert på en haug som reinen i området alltid har trukket over. Nå vil reindriftsnæringen og utbyggerne av fornybar vindkraft finne ut om de over 100 meter høye byggverkene påvirker reinen og dens trekk. Ole Tobias Rannestad er en ev naturforvalterne som er leid inn for å studere reinens adferd i nærheten av vindmøllene.

Redd vindmøller vil bety slutten for reindrifta
Hvis bare en brøkdel av vindmølle-planene realiseres, vil dette knekke reindrifta, mener leder i Fosen reinbeitedistrikt, Terje Haugen

Interessekonflikt om Grøndalsfjellet
NAMSSKOGAN: - Det er betydelige vindressurser på eiendommen vår på Nordre Grøndalsfjellet. Nå ser vi mulighetene for å satse på vindkraft i området, sier direktør Anders Kiær i Ulvig Kiær AS.

I meldinga selskapet har sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) går det fram planer om å utarbeide en konsekvensutredning for å bygge 36 vindmøller på Nordre Grøndalsfjellet. Investeringa vil få en prislapp på over en milliard kroner, og vindparken vil kunne gi strøm til over 12 000 husstander.

- Kraftverk kveler reindrifta
Seks nye kraftverk i Brønnøy i Nordland, kan være spikkeren i kista for reindrifta, mener reineier. Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er de som vil bli berørt av kraftverk utbygging i Brønnøy kommune.

Tre av områdene hvor kraftverkene er planlagt, er i reindriftsområder. Dette er områdene Bjørnstokk, Tosdalen og Lille Tosdalen.

- Grensa er nådd
- Summen av inngrep som nå planlegges i våre beiteområder gjennom utbygging av vannkraft, vindkraft, gullgruvedrift, nytt alpinanlegg og omfattende hyttebygging, er så store at tålegrensen er nådd. Nok er nok.

Distriktsformann Per Westerfjell I Voengel Njarke reinbeitedistrikt krever at myndighetene må se de omfattende utbyggingsplanene under ett, når tillatelser skal avgjøres.

Har søkt om å få bygge 11 møller
Nordkraft Vind AS har søkt om tillatelse til å få bygge mellom 8 og 11 nye vindmøller på Nygårdsfjellet. De skal kunne produsere elektrisitet til 7.000 husstander

Får konsesjon for vindmøllepark i Vikna
Olje- og energidepartementet har gitt Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) får konsesjon for bygging av vindmøllepark på Ytre Vikna. Dette er den største vindmølleparken det så langt er gitt konsesjon for bygging av i Norge.

Utsetter avklaring om vindmøller
Sprengt kapasitet på linjenett og hos NVE fører til at det ikke vil foreligge noe ja eller nei til vindmøller ved Sleneset, før til høsten.
Overingeniør Lars Håkon Bjugan hos NVE bekrefter at konsesjonsavgjørelsen for Sleneset vindkraftverk ikke vil komme før til høsten. I utgangspunktet var planen å avgjøre konsesjonssøknaden før sommerferien

Konsekvensutredningen for Laksefjorden vindkraftverk underkjent
NVE krever omfattende tilleggsutredninger for Fred. Olsen Renewables vindkraftplaner ved Laksefjorden.

Fred. Olsen Renewables AS planlegger et vindkraftverk ved Laksefjorden sørvest for Hopseidet, og har sendt konsesjonssøknad og konsekvensutredning til Norges vassdrags- og energidirektorat NVE. Søknad og konsekvensutredning ble sendt på høring av NVE høsten 2005. Flere av høringspartene, herunder også Fylkesmannen i Finnmark, var svært kritiske til kvaliteten på konsekvensutredningen. NVE har i brev av 12. desember til søkeren konkludert med at omfattende tilleggsutredninger er nødvendig.

Reindrifta godtar vindpark
Reindriftsutøverne i distrikt 6 har inngått forliksavtale med Statkraft og godtar utbygging av Skallhalsen vindpark.

Både Forsvaret og Reinbeitedistrikt 6 påklaget konsesjonen som NVE ga til vindmølleprosjektet Skallhalsen vindpark.

Konfliktfylt vindkraft
Myten om vindkraft som miljøvennlig, grønn og konfliktfri energi er i ferd med å slå grundige sprekker.

Så store sprekker at myten bør begraves en gang for alle slik at debatten om vindkraftverk kan føres på et mer konstruktivt nivå.

Tematisk konfliktvurdering av vindkraft
Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Riksantikvaren (RA) har nå ferdigstilt konfliktvurderinger av femten konsesjonssøkte vindkraftverk for temaet miljø og kulturminner.
Som en hjelp til konsesjonsbehandlingen av vindkraftverk skal det gjennomføres tematiske konfliktvurderinger av konsesjonssøkte og meldte vindkraftverk. Konfliktvurderingen omfatter temaene miljø og kulturminner, reindrift og forsvarsinteresser.

EU kan forby norsk støtte til vindkraft
Den norske støtten til vindkraft og andre alternative energikilder kan bli forbudt. EFTAs kontrollorgan ESA undersøker nå om støtten i for sterk grad er konkurransevridende.

I forrige uke besluttet overvåkningsorganet å etterforske den norske statsstøtten til energi-sparetiltak og vind- og solkraft.

- Statsstøtteregelverket åpner for investeringsstøtte for å dra i gang prosjekter for alternative energikilder, for eksempel vind- og solkraft. Men vind- og solkraft har lavere driftskostnader enn konvensjonelle energikilder. Derfor tilater ikke ESAs retningslinjer for statsstøtte løpende driftsstøttet til slike prosjekt, sier ESAs informasjonssjef Tor Arne Solberg-Johansen.

Ønsker vindkraft, men ikke for enhver pris
Den europeiske kulturarv-organisasjonen Europa Nostra støtter utviklingen av fornybare energikilder, men påpeker at vindkraftverk bare må plasseres på nøye vurderte steder.

Vindkraftutbygginga skal vere berekraftig
Innan utgangen av 2005 skal Miljøverndepartementet saman med gjeldande styresmakter lage retningsliner for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg. Retningslinene skal medverke til at kommunar og regionale styresmakter aktivt vurderer egna areal til vindkraftføremål i overordna arealplanar. Retningslinene vil klargjere kva for omsyn som skal takast ved vurdering av lokalitet og ved planlegging av anlegg.

Vindkraft og reindrift - seminar
Reindriftsforvaltningen, NVE og NRL arrangerer et seminar om vindkraft og reindrift for å drøfte viktige utfordringer ved planlegging av vindkraft i reinbeiteområder. Seminaret blir på Svanvik Miljøsenter i Pasvik 30.-31. mars 2005.

Reindrift og vindkraft i ny rapport
Reindriftsforvaltningen og NVE har utarbeidet en rapport som skal bedre kunnskapen om vindkraft og reindrift i Norge. Over halvparten av de planlagte vindkraftverkene i Norge ligger i samiske reinbeiteområder. Bedre prosesser
I flere saker har reindriftsutøverne uttrykt bekymring for omfanget og konsekvensene de store vindparkene kan ha for reindrifta. Rapporten som nå foreligger er resultat av et tett samarbeid mellom Reindriftsforvaltningen og NVE for å sette fokus på viktige utfordringer når det planlegges vindkraft i reinbeiteområder, og bidra til å forbedre dagens planleggings- og beslutningsprosesser.Med rein under lupen
I en hytte på forblåste Skitdalshøgda sitter to forskere og kikker på rein. Jonathan Colman og Sindre Ettestøl fra Universitetet i Oslo skal finne ut om dyrene stresses av den planlagte vindmølleparken.

Bakgrunn for reinstudiet er den vedtatte utbyggingen av en vindmøllepark på Skitdalshøgda. Motstridende opplysninger i tidligere forskningsrapporter har ikke akkurat bidratt til å øke forståelsen mellom reineierne på den ene siden, og utbyggere på den andre.

Problemer for reindrifta
Den planlagte vindmølleparken på Ytre Vikna vil få store konsekvenser for reindrifta i området.

Får bygge 99 vindmøller
En av verdens største vindmølleparker kan bli bygd i Ytre Vikna. 99 vindmøller kan stå klare i 2009.

Vindmølleparker er i "vinden", og dette får konsekvenser for reindrifta
Her finnes artikler om vindmølleparker