ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Nasjonalpark
-Forsvaret
-Vindkraft/vindmøller
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Får konsesjon til gruvedrift
Næringsdepartementet gir Northern Iron utvidet konsesjon for drift i gruvene i Sør-Varanger. Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen hadde med seg denne nyheten da han gjestet Kirkenes onsdag 9.4. I tillegg til drift i Bjørnevatn, Kjellmannsåsen og Fisketind Øst, gir regjeringen konsesjon for alle de andre områdene med jernmalmforekomst som bedriften eier.

FeFo usikker om gruvedrift
Ny gruvedrift i Repparfjord kan gi 100 personer arbeid, men FeFo usikker om tillatelse.
Reinbeitedistriktet 22 er sterkt imot gruvedrift i området og nestleder i FeFos styre Josef Vedhugnes sier de er nødt til og vektlegge reindriftas innsigelser slik Finnmarksloven krever.


Fornøyd med ny lov - Sametinget får mer makt
– Lovforslaget fra regjeringen innebærer at samiske interesser skal sikres i all arealplanlegging, og jeg konstaterer at vi nå er et viktig steg videre i arbeidet med å sikre samiske rettigheter i all ressurslovgivning, sier sametingspresident Egil Olli.

Leserinnlegg av Mariann W. Magga, styremedlem NRL/NBR
Landbruk - reindrift og andre næringer
Leser på nrk.no 14.1.08 at Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen retter skarp kritikk mot FeFo fordi bøndene i Finnmark ikke skal få innført rett til å kjøpe eiendommen som brukes i jordbruket.
Hva om Landbruks- og matministerens skarpe kritikk til FeFo hadde vært slik?

LO raser mot reindrifta
– Helt feil at en statsstøttet næring skal skremme bort gruveindustrien, mener LO-skretæren i Finnmark. LO i Finnmark mener reindrifta står i veien for nye arbeidsplasser, og ikke bidrar til å hindre fraflytting fra området.

– Er det en plass i Finnmark vi trenger trygge arbeidsplasser, så er det i Kautokeino-området, sier LOs distriktssekretær i Finnmark, Bjørn Johansen

Frykter for naturinngrep
Statnett søker om konsesjon om 420 kV kraftrlinje mellom Namosos transformatorstasjon i Overhalla til Haugstjønna i Roan. Saken skal behandles av Osen kommunestyre fredag i kommende uke.


Aldri har reindriftsagronomen behandlet så mange utbyggingssaker i trøndersk natur.
Byggepress truer reindrifta
- Det er en kraftig økning i antall saker. Det er et voldsomt press på utbyggingssiden, ikke bare hytter men også sentrale utbygginger i kommunene, sier reindriftsagronom Asle Hasselvold til NRK Trøndelag.

Reinbeitekonvensjonen i EUs hender
Den svenske regjeringen skal spørre EU om lov å skrive under en ny reinbeitekonvensjon med Norge, som ikke er med i EU. Samernas Riksförbund (SSR) er kritisk og mener at Sverige ikke trenger å be om lov av EU.

Legg kraftlinja under vann!
Denne oppfordringen kommer fra Natur og Ungdom. - For reindrifta, som er en av de mest økologiske næringene vi har, vil den planlagte kraftlinjen være katastofal. Dette fordi rein - og da særlig simler med kalv - unnviker kraftlinjer. Beiter som ligger i nærheten av kraftlinjene blir dermed ikke brukt. Flere av de brørte reinbeitedistiktene sliter allerede med plassmangel i forhold til hvor mange som vil jobbe med rein, og hvor mange rein det er beite for. Blir kraftlinjen bygd, betyr det enda større plassmangel - som igjen fører til mer overbeiting - som igjen fører til dårligere slaktevekt -som igjen fører til at en må ha større flokk for å kunne leve av den - som igjen fører til enda mer overbeiting. I ytterste konsekvens må reindriftsutøvere legge ned drifta og finne andre jobber.

Rystet over Rohči-forlik
Det er sterke reaksjoner innad i reinbeitedistrikt 14A etter at distriktets leder har inngått et forlik som gjør at den såkalte Rohči-hytta blir stående.Etter flere rettskraftige dommer om at hytta skulle rives fordi den er ulovlig oppsatt, inngikk reindrifta, FeFo og hytteeier Kurt Roger Pedersen i Porsanger forlik der både den ulovlige hytta og gjerdet får stå.

Satte opp ulovlig hytte
En mann i Statens Naturoppsyn (SNO), er nå i søkelyset for ulovlig hyttebygging. Verken Finnmarkseiendommen (FeFo) eller Kvalsund kommune visste noe om hyttebyggingen før Altaposten tok kontakt. – Kona mi er tilknyttet driftsenheten til broren sin. Jeg har ingen slike tilknytninger, og derfor er det ikke jeg, men kona mi som står ansvarlig for hytta. Så vi gjør ingenting ulovlig, forklarer mannen.

- Pengemakt truer urfolk
- Tusenvis av nye arbeidsplasser og tilflytting til nordområdene, kan true urfolkenes tradisjonelle levesett og kultur, sier direktør i Norsk Utenriks Politisk Institutt, Jan Egeland. - Nordområdene er i endring med nye ressurspotensialer og kampen om viktige ressurser som olje, gass og fisk kan hardne til.

Frykter stein vil erstatte rein
- Et dolomittbrudd på Ljøsenhammeren kan føre til at vi må ha færre rein på beite, og noen må kanskje gi opp reindrifta. Reineier Olof Anders Kuhmunen hadde håpet at dolomitt-planene på Ljøsenhammeren var skrinlagt. Han går mot Statskog og SMA Nordland sine planer om å ta ut dolomitten i dagbrudd på fjellet.

- Trenger reindrift i Lødingen
Firmaet Nes utvikling AS vil bygge ut Nes fort i Lødingen, til feriesenter med båthavn og 600 fritidsboliger. Områdestyret i Troms krever at Nes Fort i Lødingen skal bli reinbeiteområde. 50 arbeidsplasser er viktigere enn reindriftsnæringa. Det mener Fremskritspartiet i Nordland.

Større enn Alta-utbygginga
Den planlagte kraftlinja mellom Balsfjord og Hammerfest gjør større skade enn Alta-utbygginga. Bygginga av en ny kraftlinje gjennom Troms og Finnmark vil ramme reindriftsnæringa hardt.

Utbygginga kommer til å påvirke et areal som er sju ganger større enn det som ble demmet ned under Alta-utbygginga.

Statsrådens svar om:
Ekspropriasjon av grunn fra grunneiere i Rørosregionen til fordel for reindriften
Landbruksminister Terje Riis-Johansen vil legge til rette for nye forhandlinger om langsiktig beiterett i Røros-området.

Vil kjøpe ut reindrifta fra gull-områder
Anton Dahl sa på et møte i Kautokeino at man i den kommende perioden måtte foreta et valg.

- Enkelte områder i kommunen kan vi ta i bruk til mineralvirksomhet dersom dette gir flere arbeidsplasser enn det reindrifta har. Samtidig må vi huske at hele vidda er vår egen diamant, sa han.

Vil ha nytt beiteland
- Personlig ønsker jeg nye beiteområder som kompensasjon dersom vi mister land til gruvenæringen, sier Klemet Amund Eira til NRK Sámi Radio.

Han leder det største reinbeitedistriktet i Karasjok.

Gullfunn nedtonet til "lovende geologi"
Selskapet Store Norske Gull vil ikke avsløre hvilke steder som er spesielt interessante i Karasjok.

- At vi har funnet gull i Karasjok er nok å dra det litt langt. Vi har imidlertid funnet geologi flere plasser som er veldig lovende, sier daglig leder i Store Norske Gull AS, Jørgen Stenvold.

Strid om gulljakt
Flyttsamelaget raser mot ordføreren i Karasjok, fordi det letes etter gull på vinterbeitene. Dette har vært kjent lenge, repliserer ordføreren. – Ordfører Kjell Sæther overkjører reindriftsinteresser og lyver til sentrale myndigheter i jakten på gull i kommunen. De sterke påstandene kommer fra Maret Sara, kommunestyrerepresentant for Flyttsamelagets Liste i Karasjok.

- Kraftverk kveler reindrifta
Seks nye kraftverk i Brønnøy i Nordland, kan være spikkeren i kista for reindrifta, mener reineier. Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er de som vil bli berørt av kraftverk utbygging i Brønnøy kommune.

Tre av områdene hvor kraftverkene er planlagt, er i reindriftsområder. Dette er områdene Bjørnstokk, Tosdalen og Lille Tosdalen.

Høy temperatur på hytteeiermøtet
TAKVATN: Forsvarsbygg Utvikling nord orienterte om planprosess og muligheter for innspill, mens hytteeierne helst ville ha hatt Forsvarsdepartementet til stede. Er det slik at det er inngått en avtale med reindrifta som er i strid med Stortingets forutsetninger, må hele prosessen stoppes, fastslo hytteeier Truls Fyhn.

Hytteeiere ler oppgitt
Hytteeierne ved Takvatnet i Målselv i Troms ler oppgitt av Forsvaret etter avtalen om flytting av veien i det nye Mauken/Blåtind øvingsfelt. De mener Forsvaret har kjøpt seg en avtale i strid med Stortingets vedtak.
I et møte i helga fikk hytteeierne ikke svar på flere spørsmål og bruker nå advokat for å hindre at stridsvogner kommer nær hyttefeltene.

– Liberal hytteholdning ødeleggende for reindrifta
– Enkelte kommuner har en liberal holdning til hytteutvikling i Finnmark, noe som kan ødelegge for reindrifta. Det mener lederen av områdestyret i Øst-Finnmark, Elisabeth Hegge Guttorm.

Skeptisk til nasjonalpark
Reineier Anfinn Pavall er skeptisk til Sjunkan-Misten nasjonalpark. Han frykter at naturen blir trampet ned.

- Hvis man vil ha et område trampet ned så er det bare å lage en nasjonalpark der, sier han.

Samtidig reagerer han på forslaget om at reindriften må søke om dispensasjon for å bruke motoriserte kjøretøy i nasjonalparken.

Reineiere raser mot alpinanlegg
Reineiere på Sør-Helgeland raser mot planene om et nytt alpin- og turistanlegg i Grane kommune. Nordlandsporten Utviklingsselskap vil bygge alpinbakker og hytter på Breiskarfjellet, som er del av et viktig beiteområde for rein.

- Et slikt anlegg vil ødelegge livsgrunnlaget vårt, det sier leder Per Johan Westerfjell i Voengel Njarke reinbeitedistrikt.

Familie-vri redder ikke Miennagammen
TANA: Reineier Nils Arvid Guttorm vil ha den såkalte Mienna-gammen som gjeterhytte. Det går Tana kommune sterkt imot. Kommunen mener søknaden bare er et forsøk på å få et punktfeste der hytten står, og gjøre et ulovlig oppsatt byggverk lovlig.

Advarer mot å selge felles reindriftsrettigheter
Både Reindriftsstyret og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) advarer nå reinbeitedistrikt om å selge felles reindriftsrettigheter. Bakgrunnen er Mauken Reinbeitedistrikt, som blant annet har solgt beiteområder til Forsvaret og et stort turistprosjekt som skal bygge ca. 1500 hytter.

– Umulig for reindrifta
Reindriftsutøver Ole Mathis J. Eira frykter en privatisering av vidda – og at det kan bli dødsstøtet for reindriftsnæringa. ...Favrosorda har vinterbeite i området i og rundt Siccajavri. Lederen i reinbeitedistriktet medgir at de allerede er i konflikt med eierne og driverne av fjellstua. Bakgrunnen er at Staten etter påtrykk fra Kautokeino kommune åpnet for at Siccajavri fjellstue skulle kunne holde inntil 10 rein i området – for øvrig et antall reindriftsdistriktet mener er betydelig overskredet.