Høye slaktetall i Finnmark
I Finnmark er det slaktet flere rein denne høsten enn til samme tid i fjor. Pr 23. oktober var det slaktet ca 30.000 rein i Finnmark, noe som er ca 10.000 flere enn det som har vært normalt de siste årene.

Må slakte rein i Sverige
Reindriftsutøvere i Nordland må slakte sine rein i Sverige på grunn av kapasitetsproblemer i Norge.
– Dette er en kjempebra løsning, sier leder i Duokta reinbeitedistrikt, Arnfinn Pavval.

I Nordland er det mange reindriftsutøvere som ikke har kunnet sende rein til høstslakting. Problemet skyldes delvis at reinslakteriet i Fauske er forsinket.

– Kultursnakk ødelegger
Reindrifta kunne tredoblet verdiskapningen med mer fokus på business. I dag ødelegger kulturdebatten for økonomisk utvikling, mener Innovasjon Norge-topp. – Næringen betyr mer for den totale verdiskapningen i Finnmark enn det mange tror, sier direktør Stein Mathisen i Innovasjon Norge Finnmark (IN Finnmark).

Truet fra alle kanter
Den sørsamiske kulturen står i fare for å bukke under. Sørsamisk, med anslagsvis 500 brukere, er satt på Unescos liste over alvorlig truede språk. At seks sørsamiske ungdommer har tatt sitt eget liv de siste årene, har satt støkk i den sørsamiske befolkningen. Den frykter at de usikre framtidsutsiktene er en medvirkende årsak til den dystre statistikken.

Slaktar 2000 rein
Det er knapt gått 10 minutt frå bukken ante fred og ingen fare, til han er omgjort til ein skrott som heng i ein krok på ein distribusjonsbil.

...Filefjell reinlag er på mange vis ei dugnadsbedrift, men har til dagleg tre faste gjetarar.

Riast/Hylling, Pasvik og Várjjatnjárga på topp
Høy omsetning i reindriftsnæringen
Det er ett reinbeitedistrikt i landet, Riast/Hylling i Sør-Trøndelag, som utmerker seg i den sammenheng ved at samtlige siidaandeler i distriktet har hatt omsetning for mer enn kr 400.000,- Videre er det i distriktene Pasvik, Várjjatnjárga i Øst-Finnmark, Jalgon og Valgenjárga siidaer i distrikt 23 i Vest-Finnmark og Essand i Sør-Trøndelag mer enn 50% av distriktets siidaandeler som har en avgiftspliktig omsetning som overstiger kr 400.000,-

Rekordhøyt slaktetall
Det er slaktet 78.640 rein siste driftsår. Det er det nest beste slakteåret på en rekke år, viser foreløpige tall fra ressursregnskapet for reindriftsnæringen.

- Det er svært positivt for reindriftsnæringen at det er slaktet såpass mye rein i fjor. Dette viser at tiltakene som det er brukt ressurser på de siste årene gir resultater, sier reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta. Det er de siste par årene avsatt midler over Reindriftsavtalen til ulike tiltak for å øke omsetningen av reinkjøtt. Dette gir økt slakteuttak, sier reindriftssjefen.

Godt år for reindrifta
– Årets sesong er den beste på lang tid. Dyrene som slaktes er kjøttfulle og i godt hold, forteller reineier Lars Roger Hansen. Hansen trekker fram den relativt kjølige våren og sommeren som hovedgrunn for at reinen har hatt nærmest ideelle forhold.

Vil ha reinkjøtt fra utlandet
Mangelen på reinkjøtt i Norge gjør at det må vurderes import, mener stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve (H). Kjøttbransjen melder om stor mangel på reinkjøtt i markedet. Konskvensen er at butikker og restauranter ikke kan tilby dette til kundene, sier Nørve.

Hun har derfor spurt landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) hvorfor regjeringen ikke vil åpne for import.

Skal styre unna Boalvvir-reprise
Origo investerer i reinkjøtt-selskapet Verdde AS - med ufravikelig tro på at man ikke skal begå noen Boalvvir-tabbe.

Konsortiet Boalvvir BA ble etablert for å bedre inntjeningen for den enkelte reineier ved å heve verdiskapingen i næringen. Man etablerte merkevaren «Davas», og fikk på plass en salgsavtale med Coop.Kan stoppe slaktingen
Etter planen skulle norske reineiere få god nytte av det nye slakteriet i Utsjok, men kan bli stoppet av dyre tollsatser. Slakteriet, Åge Pedersen AS, har fått lov til å kunne benytte seg av det nye finske slakteriet:

- Vi hadde håpet på å slakte mellom tre og fem tusen rein der, sier slakterieier Thor Aage Pedersen.

Slutter å reklamere for reinkjøtt
- Det er lite reinkjøtt og stor etterspørsel som gjør at det ikke er noe kortsiktig behov rent salgsmessig å ha reklamekampanjer på reinkjøtt. Det går mer eller mindre av seg selv, sier markedssjef ved Opplysningskontoret for kjøtt, Even Nordahl.

Prisen på reinkjøtt øker
På to år har prisen for reinkjøtt økt med 20 prosent. Slakterieier Thor Aage Pedersen forklarer dette med at reinkjøttlagrene har vært tomme i nesten ett halvt år.

- Prisene har gått opp tolv prosent i fjor og åtte prosent i år, og det er jo en enorm prisøkning. Jeg tror ikke at noen andre i kjøttbransjen i Norge kan vise til sånne prisøkninger på så kort tid, sier Pedersen.

Rein-farse blir advokatmat
I høst har de jobbet sammen i reingjerdet og solgt slaktedyr. Neste gang kan flere familiemedlemmer møtes i rettssalen - som motparter. Striden om kriserammede Neiden Rein AS har splittet en stor reindriftsfamilie.

– Fem millioner for lite
Reineierne fra Karasjok og Nesseby som har penger til gode i Neiden Rein AS, venter fortsatt på oppgjør. Meningen var at disse skulle få halvparten 10. oktober, men ettersom saken nå har havnet hos advokatene, må reineierne fortsatt vente.

Investerer i slakteri
Konsortiet Boalvvir BA ser seg lei på infrastrukturen i reinslakta, og går inn som investor i to nye slakteanlegg i østfylket. I mars startet konsortiet Boalvvir BA, som eies av 250 reineiere hovedsaklig fra Vest-Finnmark, arbeidet med å overta Neiden Rein AS i Vadsø. I prosessen etableres det nå to nye selskap, «Viddas AS» for nedskjæring i Vadsø og «Boazu AS» for slakt i Nesseby.

Ventet på utbetaling i over et år
I nesten et år har en rekke reineiere fra Nesseby og Karasjok ventet på penger for reinen de leverte til selskapet Neiden Rein AS. Nå frykter de at en hel åreinntekt kan være tapt på til sammen tre millioner kroner.

Frykter tyvslakt av rein på Seiland
Politiet har fått flere meldinger om geværskudd på nordsida av Seiland utenfor Hammerfest. Nå frykter politiet at det kan være reintyver på tokt, som har skutt fra båt.

Ráhkadahttá ođđamállet niskádanbuikku
Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi ráhkadahttá ođđamállet niskádanbuikku - vuosttaš minsttar gárvana odne. Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi lea bivdán niiberávddiid hutkat ođđa niskádanbuikku, ja jođiheaddji Aslak J. Eira, vuordá vuosttaš minstara gárvanit odne. Elliidsuodjaleddjiid fokus lea hohpohan dán barggu.

norsk versjon


Sáhkkohallá jus ii rája bázahusaid
Slakteavfall skal fjernes
Slakteriet Smuk Nesseby AS i Nesseby får 40.000 kroner i bot hvis de ikke fjerner slakteavfall etter rein, som de har oppbevart i konteinere og fiskekasser i lengre tid.

Smuk Nesseby AS ferte máksit sáhku jus fitnodat ii rája eret njuovvanbázahusaid. Ii lean ávki váidalit ášši Nuoskkidanbearráigehččui.

Godtar forskjeller
Det er ikke like enkelt for alle å få tilskudd til å drive slakteri. Det fastslår Konkurransetilsynet i et brev til Private Reinsdyrslakteriers Landsforening.

Ikke riktig å oppfordre til slakt
Norske Reindriftssamers Landsforbunds leder Aslak J. Eira reagerer på at både Aage Pedersens slakteri i Tana og reindriftssjefen anmoder reineierne å slakte mer enn det er gjort til nå.

Fikk ikke levert godkjent kjøtt
Reinbeitedistrikt fikk tilbake veterinærgodkjent kjøtt fra slakteri, fordi prøver viste at reinen var i brunst. Lederen i distriktet skjønner ikke hvordan dette er mulig, siden kjøttet var godkjent.

Får ikke reinkjøtt
Aage Pedersen AS har kapasitet til slakt, men mangler dyr.

Slakteren opplever at reineierne holder igjen mens markedet hyler etter reinkjøtt.

Linker

Bedre rammevilkår for private slakterier
Uavhengige slakterier skal få mulighet til å legge noe av sin produksjon av hele og halve slakt av storfe, svin og sau/lam på reguleringslager i overskuddssituasjoner. Det foreslår LMD i en forskriftsendring som nå er på høring.

Ii galgga lohppi čuohppat beljiid eret duljiin
Det blir forbudt å skjære ørene av reinskinn
Dette er et lovforslag som et utvalg har kommet med for å komme reintyveri til livs. …quot; I framtiden kan det bli ulovlig o skjære øret fra skinnet. Dette kan være løsningen på hvordan man hindrer reintyveri, sier Norges reindriftssjef Johan Ingvald Hætta.

Nu šaddá jus lávdegoddi - mas ulbmil leai gávnnahit movt unnidit boazosuolavuođa - evttohus dohkkehuvvo. Loga eambo


Veterinærene sier ja til vaktavtalen
Veterinæravtalen: 91 % av veterinærene som deltar i veterinærvakten sier ja til den nye vaktavtalen. Det viser resultatet av uravstemningen blant medlemmene i Den norske veterinærforening.

Gilde NNS starter arbeid med nytt slakteri i Nordland
I forbindelse med vedtaket om ny anleggsstruktur i Nordland, ber styret i Gilde NNS ledelsen starte arbeidet med detaljprosjektering av et nytt slakte- og skjæreanlegg i Nordland. Det vil bli etablert en egen prosjektorganisasjon for dette arbeidet. Anlegget vil tidligst stå ferdig i 2007.


Ekstraordinær slakting

Neste