Merverdiavgift for reinbeitedistriktene – fradragsrett for inngående avgift
Uttalelsen gjelder spørsmål om avløfting av påløpt merverdiavgift ved anskaffelse av reingjerder og andre anlegg.

Økning i reindriftsfradraget
Statsbudsjettet for 2012 ble lagt frem i dag. Det er foreslått flere endringer som vil få betydning for reindriftsnæringen.

28,9 mill i reinerstatning
Bedre dokumentasjon har ført til mer erstatning.

– Kultursnakk ødelegger
Reindrifta kunne tredoblet verdiskapningen med mer fokus på business. I dag ødelegger kulturdebatten for økonomisk utvikling, mener Innovasjon Norge-topp. – Næringen betyr mer for den totale verdiskapningen i Finnmark enn det mange tror, sier direktør Stein Mathisen i Innovasjon Norge Finnmark (IN Finnmark).

– Vi blir ikke trodd
Reineier Alf Johansen mener reindrifta taper titallsmillioner kroner årlig etter rovdyrangrep, fordi myndighetene ikke tror på næringen. – Jeg har selv vært med i dokumentasjonsprosessen som har pågått i 7-8 år sammen med Norsk Institutt for Naturforskning. Blant annet har vi utstyrt i overkant av 200 kalver med radiosendere, som ble aktivisert når kalven ble drept, forteller reineier Alf Johansen i Porsanger til Finnmark Dagblad.

Skjemaer i forbindelse med regnskapsåret 2008/selvangivelsen 2008
Her legges skjemaer som bør eller må innleveres sammen med selvangivelsen for 2008. Noen veiledninger legges også ut.

fra Landbruks- og Matdepartementets side:
Enighet om ny avtale
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er i dag blitt enige om ny Reindriftsavtale for avtaleåret 2009 - 2010. I avtalen gjøres det viktige endringer i tilskuddsordningene som gjelder Vest Finnmark reinbeiteområde, og som har som mål å bidra til reduksjon og bedre tilpasning av reintallet.

Avtalen har en ramme på 101 millioner kroner, som er en økning på 4 millioner kroner i forhold til avtalen for 2008 - 2009.

Olav Gunnar Ballos påstand om subsidiene i landbruket får støtte. Men sauebøndene får mer.
Får støtte i reinutspill
Reindriften får nærmere 60 kroner pr. kilo kjøtt i subsidier fra staten, viser tall fra landbruksforskningen.

Fredag rettet Olav Gunnar Ballo kraftig kritikk mot reindriften og subsidiene i næringen. Men selv om staten dekker store deler av driftsbudsjettet til reindriftsnæringen, får sauebøndene enda mer.

Tilbyr 98 millioner til reindrifta
Reindriftsforhandlingene i gang mellom staten og reindriftssamene. Det er et sprik på 30 millioner kroner mellom stat og samer.
Staten tilbyr reindriftsnæringen 98 millioner kroner i forhandlingene om ny reindriftsavtale for 2009/2010.

Kravet fra Norske Reindriftsamers Landsforbund er 127,5 millioner kroner.

Ennå ikke tatt stilling til om millionlån skal tilbakebetales
Den 7. november 2008 ble styret i RUF i et telefonmøte orientert om at Boalvvir BA er insolvent.

– I klartekst betyr dette at selskapet ikke lenger er i stand til å betale gjelden sin, forklarer styreleder i RUF, Ottar Befring. Det var konsulent Kjetil Onstad som orienterte at selskapet ikke lenger er betalingsdyktig. Onstad har siden 2007 vært engasjert av Boalvvir for å rydde opp i selskapets økonomiske problemer.

Flertall for revisjonsplikt
Revisjonspliktutvalget avga sin innstilling i juni, og saken har vært på høring. Hovedtrekkene er at små aksjeselskaper slipper ikke revisor. I stedet bør pliktene for den svært populære selskapsformen NUF innskjerpes. Utvalget skulle blant annet se på unntak fra revisjonsplikt for små foretak.

Flere rein og økt inntekt
Vederlag for arbeid og egenkapital øker fra 142,9 mill. kr i 2006 til 158,2 mill. kr i 2007 (+15,3 mill. kr). Målt per årsverk øker vederlag for arbeid og egenkapital fra kr. 141.315 kr i 2006 til kr. 154.994 i 2007, og målt per siidaandel øker vederlag for arbeid og egenkapital fra kr. 243.570 i 2006 til kr. 268.869 i 2007.

Kronikk i Computerworld av Lars Peder Brekk, Landbruks- og Matminister
En enklere hverdag for næringsdrivende
Reindriftsforvaltningen
Reineiere har muligheten til å melde om reindrift og søke om tilskudd og erstatning elektronisk. Med innføring av nytt saksbehandlingssystem i Reindriftsforvaltningen vil enda flere elektroniske tjenester gjøres tilgjengelig, og en integrering mot Altinn er under planlegging.


Totalregnskapet for reindriften 2006 - budsjett 2007
Her er reindriftsnæringens årsregnskap for 2006, med områdevise presentasjoner av tallene.

Riast/Hylling, Pasvik og Várjjatnjárga på topp
Høy omsetning i reindriftsnæringen
Det er ett reinbeitedistrikt i landet, Riast/Hylling i Sør-Trøndelag, som utmerker seg i den sammenheng ved at samtlige siidaandeler i distriktet har hatt omsetning for mer enn kr 400.000,- Videre er det i distriktene Pasvik, Várjjatnjárga i Øst-Finnmark, Jalgon og Valgenjárga siidaer i distrikt 23 i Vest-Finnmark og Essand i Sør-Trøndelag mer enn 50% av distriktets siidaandeler som har en avgiftspliktig omsetning som overstiger kr 400.000,-

Krevde 30 – får 3 millioner
Reinbeitedistrikt 13 (Karasjok) dro skikkelig til og forlangte hele 30 millioner under skjønnsforhandlingene om Nordkynveien. De må imidlertid nøye seg med en tiendedel. Alternativet er å anke.

Reinbeitedistrikt 9 var langt mer beskjedne i sine krav. De krevde tre millioner og får to.

Lagmannsrett forkastet anke
Hålogaland lagmannsrett har forkastet anken til en reineier i reinbeitedistrikt 16 A som fikk avslag på produksjonstilskudd i reindrift. Reineieren og reindriftas øverte myndighet, Staten ved landbruksdepartementet, møttes i tingretten i desember i fjor.

Tjener 5 euro i timen
Finske reineiere har en gjennomsnittsinntekt på 5 euro i timen, som er 40 kroner. Den største utfordringen for reindriftsutøverne i Finland er å forsøke å øke inntekten, fremhever representanter for næringen. Samtidig som inntektene er lave har også utgiftene økt:

– Mange reineiere i Finland sliter med ekstra utgifter til foring og bensinen er dyr, sier leder for reinbeitedistriktenes fellesforbund i Finland, Pertti Viik.

Til sammenligning har norske reindriftsutøvere en gjennomsnittlig inntekt på omlag 60 kroner timen.

St. prp.: Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.
Inneværende reindriftsavtale har en bevilgning på 97,0 mill. kr. over statsbudsjettets kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen. Dette beløpet er ført opp i vedtak om Landbruks- og matdepartementets budsjett for 2008 under kap. 1151 (St prp nr 1 (2007-2008)).


Større lønnsforskjeller
For fem år siden tjente reineierne og bøndene omtrent det samme. Men siden det har inntektene i de to næringene gått i stikk motsatte retninger.

Statlige tall NRK Sámi Radio har sammenliknet, viser at både en reineier og bonde i 2003 hadde under 160.000 kroner i inntekt. Fire år senere var inntekta i reindrifta bare 137.000 kroner, mens en bonde da tjente cirka 185.000 kroner.

Rapport om skatter og avgifter i reindriftsnæringen (2006)
rapport fra interdepartemental gruppe nedsatt av LMD etter reindriftsforhandlingene i 2005.

– Vi har ikke vært flinke nok
Reineiere må betale drivstoffutgifter som andre næringer har fått fritak for. – Vi har ikke vært flinke nok, innrømmer Norske Reindriftssamers Landsforbund.
En reineier i Norge må årlig betale mye mer i drivstoffutgifter enn en bonde.Hvis både bonden og reineieren bruker 3500 liter drivstoff i året, så blir reineierens regning 10.500 kroner høyere enn bondens.

Må betale fra egen kasse
Reindriftforvaltningen må selv betale sluttvederlaget på én million kroner til den tidligere reindriftsagronomen, som sluttet frivillig. I Landbruksdepartementet vil man ikke si noe om saken. Seniorrådgiver Morten Floor sier bare at dette er Reindriftsforvaltningens ansvar og han regner med at de må betale dette.

– Avgifter ruinerer oss
Leder i Láhkonjárga reinbeitedistrikt, Hans Ole Eira i Masi, er frustrert når han ser avgiftsbunken som han må betale årlig.

– Statens landbrukspolitikk er både urettferdig og diskriminerende. Bønder er fritatt for avgifter, mens jeg har en ekstra regning på 50.000 kroner i året.

Kostnader forbundet med reinmerking og utfylling av skjema i reindriften
Prosjektet "kartlegging og forenkling 2006-2009" ble igangsatt våren 2006 hvor målet er å bidra til en betydelig reduksjon i næringslivets administrative kostnader. I første fase av prosjektet har konsulentselskapet Oxford Research gjennomført en kartlegging av de kostnadene næringslivet har ved etterlevelse av regelverk. Resultatet av kartleggingen foreligger i departementsvise rapporter:

Fet fallskjerm til reinsjef
En statsansatt fikk slutte på dagen - frivillig. For det punget Landbruksdepartementet ut 1,1 millioner kroner. Fallskjermen ble gitt til Arne Hansen fra Karasjok. Han gikk av som reindriftsagronom ved Reindrifts-forvaltningens kontor mandag denne uken.

Hansen er gift med reindriftssjef Ellen Inga O. Hættas niese.

Spreke reinkalver i Øst-Finnmark
I følge oversikt fra Reindriftsforvaltningen så har reineierne fra Polmak/Varanger de beste reinkalvene og minst tap.

For driftsårene 2006/2007 hadde reineierne et tap på 18% av kalver, mens reineierne i Vest-Finnmark hadde tap 37%.En av grunnene til de store forskjellene på reinkalvene i Finnmark oppgis til at det i Vest-Finnmark er stor beitebelastning og stor reintetthet


Reindriftens kjøttinntekter øker
Dette viser tallene fra Totalregnskapet for reindriften 2006 som ble fremlagt 29.11. i Alta. Statstilskuddene reduseres fra 84,9 mill. kr i 2005 til 69,8 mill. kr i 2006 (-15,1 mill. kr). Den største reduksjonen er knyttet til posten direkte tilskudd (-15,9 mill. kr), som følge av reduksjon i satsen for driftstilskudd.

Statsbudsjettet 2008 - bevilgninger til samiske formål
Her finner du tallene - regnskapstall 2006, budsjett 2007 og foreslått budsjett 2008

Eneste kommune hvor kvinnene tjener mest
- Dette er gledelig lesing, for det betyr at kvinner i indre Finnmark klarer seg selv og er økonomisk selvstendige, sier tidligere Sametingspresident Aili Keskitalo. En analyse av likningstallene viser at det faktisk finnes én norsk kommune der kvinner har høyere nettoinntekt enn menn. Det er i Kautokeino.

Neste