Nedgang i reintallet i Finnmark
Nye tall viser at reintallet i Finnmark har gått ned med 7500 dyr fra 2008 til 2009. Dette utgjør en nedgang på 4 prosent

– Slår flere fluer i en smekk
– Man imøtekommer krav om reduserte utslipp og får en mer bærekraftig reindrift. Det sier landbruksminister Lars Peder Brekk om at regjeringen foreslår å redusere antallet rein med 30.000 dyr.

Interpellasjon fra Olav G. Ballo (SV):
Reindriften i Finnmark
Hvordan vil statsråden sikre at det er et samsvar mellom antall beitedyr i Finnmark, og tilgangen på beite for dyrene?»

Reindriften som næring er ikke bærekraftig, skader naturen, og som tar ut betydelige ressurser fra det offentlige, må det være grunn til å etterlyse tiltak fra landbruksministeren med hensyn til hvordan man gjør noe med denne utviklingen – både for å få ned kostnadene og begrense skadevirkningene på naturen, og for å hindre at det oppstår konflikt med andre næringer.

Veileder for fastsetting
Fastsetting av økologisk bærekraftig reintall
Basert på anbefalingene til flertallet i arbeidsgruppen, og hoveddelen av innkomne høringssvar, har Landbruks- og matdepartementet utarbeidet en veileder med eksempel på fastsetting av økologisk bærekraftig reintall. Departementet understreker betydningen av at kriteriene og normene brukes, både ved utarbeidelsen av reintall og i forbindelse med godkjenningsprosessen.

Flere rein og økt inntekt
Vederlag for arbeid og egenkapital øker fra 142,9 mill. kr i 2006 til 158,2 mill. kr i 2007 (+15,3 mill. kr). Målt per årsverk øker vederlag for arbeid og egenkapital fra kr. 141.315 kr i 2006 til kr. 154.994 i 2007, og målt per siidaandel øker vederlag for arbeid og egenkapital fra kr. 243.570 i 2006 til kr. 268.869 i 2007.

Reintall uten kontroll
Reindrifta er positiv til å bruke vekt på rein som indikator for å regulere reintallet.Landbruksdepartementet vil ta i bruk nye metoder for å regulere reintallet, og reindrifta selv er positiv.

I dag er det nærmere 30 tusen rein for mye bare i Vest-Finnmark.

Riksrevisjonen følger reinbeitene
I dag sendte Riksrevisjonen rapport til Stortinget om undersøkingene om reinbeiteressursene.

Her slås det fast at revisjonen vil følge opp to undersøkelser om bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark.

Rekordhøyt slaktetall
Det er slaktet 78.640 rein siste driftsår. Det er det nest beste slakteåret på en rekke år, viser foreløpige tall fra ressursregnskapet for reindriftsnæringen.

- Det er svært positivt for reindriftsnæringen at det er slaktet såpass mye rein i fjor. Dette viser at tiltakene som det er brukt ressurser på de siste årene gir resultater, sier reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta. Det er de siste par årene avsatt midler over Reindriftsavtalen til ulike tiltak for å øke omsetningen av reinkjøtt. Dette gir økt slakteuttak, sier reindriftssjefen.

Reintelling i Sør-Trøndelag og Hedmark
Reindriftsforvaltningen gjennomfører nå reintelling i Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde. Hvert enkelt dyr skal registreres helt ned på hver av de 110 reineierne i Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde. -Det er en glede å samarbeide med så profesjonelle og effektive folk, og jeg registrerer også at reinen er i meget godt hold. Det er en god indikasjon på at reintallet er godt tilpasset beitemulighetene, sier Birkely til Adresseavisen (22.1.08)

- På kanten av stupet
I løpet av de siste tre årene har tallet på rein i Nord-Trøndelag gått ned med 30 prosent. – Vi står på kanten av et stup, sier Karen Anette Anti-Oskal. Leder Karen Anette Anti-Oskal (35) i Nord-Trøndelag Reinsamelag (NTR) er ikke i tvil om at nedgangen skyldes rovdyrenes herjinger i reinflokkene. – I løpet av de siste årene har vi ikke opplevd noen form for krise som forklarer nedgangen i reintallet, annet enn rovdyr, sier Anti-Oskal.

Rein-trøbbel også i øst
Elisabeth Hegge Guttorm, Leder for områdestyret i Øst-Finnmark, er bekymret for utviklingen.
– Det er for mye rein i mesteparten av hele Øst-Finnmark, sier hun til NRK.

Overrasket over Keskitalo
Ottar Befring, leder av Reindriftsstyret, er ikke nådig i sin kritikk av sametingspresidenten. - Jeg er overrasket over at hun ikke har bedre kunnskap om reindriftsnæringen.


Reindrifta trenger bedre kontroll på seg selv
Frode Utsi er ikke enig med sametingspresident Aili Keskitalo i at reindrifta må få bestemme reintallet selv. Men han mener reindrifta skal ha medbestemmelse.

– Vi kjenner reindrifta best, sier Utsi. Reindriftsutøveren i Tana hører til i et av Finnmarks mest veldrevne reinbeitedistrikter, distrikt 7/8. Maks reintall i distriktet er 4000, men driverne har funnet at det mest økonomiske er å ligge fem hundre under.

- Flyttsamer bør bli fastboende
Frp vil ha slutt på flyttinga av rein til kysten om sommeren. Hensikten er å få reintallet ned på Finnmarksvidda. - Tull, sier forsker. Slik mener han at reintallet på Finnmarksvidda vil gå ned. I dag er det mer rein på vidda enn det forskere og myndigheter mener beitet tåler. Fredriksen sier flyttsamene bør bli på vidda om sommeren.

Foreslår tvangsslakting på vidda
Statsråden ønsker å straffe reindriftutøvere hvis reintallet i Vest-Finnmark ikke går ned. Nå får han støtte fra Stortinget som foreslår tvangslakting og bøtelegging som virkemidler. Fortsatt er det 20.000 flere rein på Finnmarksvidda enn det som er vedtatt. Til tross for at staten har brukt millioner av kroner til å senke tallet til 64.300 dyr. Myndighetene har heller ikke igangsatt tvangsslaktning fordi man ikke har hatt lovgrunnlag til det. Men nå varsler statsråd Terje Riis-Johansen at straffemuligheter kommer i den nye reindriftsloven. Samtlige partier på Stortinget er positive til å bruke tøffere metoder.

Stortingets spørretime - reintall
Spørsmål fra representanten Jan-Henrik Fredriksen (FrP)
Tallet for antallet rein i Vest-Finnmark, som ble vedtatt av Stortinget, skulle ha vært på 64 100 dyr 1. april 2005. Reindriftsforvaltningens anslag for 2005 viser til en økning av dyr som med kalvetilvekst ville passere 150 000 dyr. Dette gjentar seg på mange måter i 2006. Dette kan gi en økologisk og samfunnsøkonomisk katastrofe i tillegg til dyretragedier og massedød av reinsdyr. Hva vil statsråden foreta seg for å opprettholde Stortingets vedtak og redusere reintallet til fastsatt nivå?


Ballá rievttis šaddat čoavdit siidarájiid
…quot; Min dálvesiiddas lea goalmmádas oassi biddjon nuortajohtolaga vuollái, lohká Náhpolsáivva Hans Ole Eira. Sii leat ovdal leamaš rievttis siidarájiid dihte, iige šiitte dan sáhttit geavvat fas.

Doaivu ahte eai dárbbaš njuovvat
Vil ikke redusere
Reineiere i distrikt 26, Lákkonjárga, håper at de slipper å redusere det antallet rein som myndighetene har bestemt. Tidligere leder i distriktet Karen Marie Eira Buljo, tror at det øvre reintallet kommer til å bli høyere.

Lákkonjárggahasat vurdet dál ahte dattege eai dárbbaš geahpidit boazologu, nugo Norgga eiseválddit leat mearridan. " Mus lea doaivva ahte bajimus boazolohku rievdá ja ahte Lákkonjárggas eai dárbbaš geahpidit boazologu, lohká Lákkonjárgga ovddeš ovdaolmmoš Karen Marie Eira Buljo.

Høyeste reintall under lupen
Reindriftsforvaltningen vil se nærmere på det høyest fastsatte reintallet i Finnmark. " Vi vil se om dette tallet faktisk er det riktige, det sier Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta.

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om:
Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruka v reinbeiteressursene i Finnmark
Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i stortingsdokumenter, forskjellige styringsdokumenter og gjeldende lover og regelverk på reindriftsområdet. Det er gjennomført møter og intervjuer med nøkkelpersoner i forvaltningen. I tillegg er det gjort en gjennomgang av saker som har vært til behandling i Reindriftsstyret. Eksisterende forskning på beiteressurssituasjonen er analysert, og det er gjennomført intervjuer og møter med sentrale fagmiljøer på området. Et utvalg arealsaker som er behandlet i områdestyrene, er gjennomgått. Kommunene i Finnmark har deltatt i en spørreundersøkelse om arealforvaltningen.

Full strid om reintallet
Reindriftssjef Ellen Inge O. Hætta og leder for Områdestyret for Øst-Finnmark, Elisabeth Hegge Guttorm, strides om hvilket øvre reintall som skal gjelde for distrikt 6 i Varanger.

I mange år har reinbeitedistrikt 6, med base i Varangerbotn, bestridt det øvre reintallet på åtte tusen dyr som Landbruksdepartementet har operert med i tjue år. For kort tid siden fikk storfamilien Smuk medhold i reindriftsforvaltningen.

Fuobmán boazologu moivvi Nuorta-Finnmárkkus
Várnjárgga orohat lea eallán measta 21 jagi boasttu boazologuin. Dan lea boazodoallohoavda Johan Ingvald Hætta ieš gávnnahan, go álggii guorahallat Nuorta-Finnmárkku bajimus boazologuid mearrádusaid mat dahkkojedje 1984:s.

Utsetter endring av reindriftslov
Stortingets næringskomité vil utsette behandlingen av endringer til reindriftsloven til etter sommerferien.

De mener Stortinget ikke vil få tid nok til å sette seg inn i saken før ferien.

Finnmárkku boazodilli čuohcá máttás
…quot; Nu guhká go stáda moive boazodoaluin davvin, de gillá maiddái boazodallu lulli-sámis heajos dietnasiin, nu cealká lulli-sámi politihkkár Kirsten Appfjell, dasa go boazodoalu ránggáštusláhka evttohuvvo.

Maiddai lulli-sámi boazodoalu biras lea moaráskan dan sivas go Norgga eanandoalloministtar, Lars Sponheim lea evttohan Stuorradiggái ráŋggáštuslága boazodollui.

Feil om reindriftsloven
Etter at forslag til endringer i reindriftsloven ble lagt frem for Stortinget har debatten ført til en rekke uriktige opplysninger i mediene. Landbruks- og matdepartementet avviser at det skal settes en øvre grense på 200 dyr per reineier.

- I de siste dagene er det i flere medier blitt påstått at ingen reindriftsutøver skal ha mer enn 200 dyr og at Landbruks- og matdepartementet vil sette en slik øvre grense. Dette er feilinformasjon og uten rot i virkeligheten, sier ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet Leif Forsell.

Maiddái olbmot fertejit guođđit ealáhusa
Boaozodoalohoavda ii loga ábuhit dušše boazologu njeaidit Oarje-Finnmárkku boazodoalus. …quot; Maiddái olbmot fertejit guođđit ealáhusa, vai juobe muhtomiidda lea birgejupmi.

…quot; Også mennesker må forlate næringen:


Reineiere må halvere flokken
Det blir virkeligheten om Landbruksdepartementets forslag blir virkelighet. I et hemmelig dokument fra Landbruksdepartementet foreslås det nemlig at hver reindriftsenhet i Finnmark skal eie maks 200 rein.

Regjeringen truer med tvangsslakt av rein
Oslo (NTB): Antallet rein i Vest-finnmark er høyere enn fastsatt, og regjeringen truer med tvangsslakt for å redusere antallet fra 90.000 til det fastsatte 64.300 dyr.

" Vi har prøvd med frivillige bonusordninger og slaktetiltak uten å lykkes, derfor må vi ta i bruk andre virkemidler, sier statssekretær Leif Helge Kongshaug i Landbruks- og matdepartementet til NTB.


Endringer i reindriftsloven
Regjeringen har i dag lagt frem en odelstingsproposisjon for Stortinget med forslag om visse endringer av reindriftsloven. Endringene innebærer bestemmelser om reintallsreduksjon og nye bestemmelser om sanksjoner.

90500 bohcco Oarje-Finnmárkkus
Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta árvvoštallá dili duođalažžan go Oarje-Finnmárkkus ledje dán giđa 26 duhát bohcco bajabealde mearriduvvon logu.Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta ovddida boozodoallošiehtadusa stuorradiggeproposišuvnnas ahte dán giđa boazologus ja mearriduvvun logus lea gaska mearkkašahtti stuoris, ja dat čájeha ahte eaktodáhtolaš doaimmaiguin eai leat nákcen unnidit ealuid doarvái.
Dán dili atná departemeanta nu duođalažžan ahte dál dieđihit dárbbu bidjat johtui doaimmaid.

Neste