ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi
-Regnskap 2008

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Merverdiavgift for reinbeitedistriktene – fradragsrett for inngående avgift 2012-03-09
Uttalelsen gjelder spørsmål om avløfting av påløpt merverdiavgift ved anskaffelse av reingjerder og andre anlegg.

I brev av 7. mars 2012 til Landbruks- og matdepartementet uttaler Skattedirektoratet:

”I forbindelse med forhandlingene om Reindriftsavtalen 2011/2012 har Landbruks – og Matdepartementet (LMD)henvendt seg til Skattedirektoratet og bedt om en vurdering av mulighetene for å få løftet av påløpt merverdiavgift ved anskaffelse av reingjerder og andre anlegg.

Oppsetting av reingjerder og anlegg av andre fellesinvesteringer i reindriften blir foretatt av reinbeitedistriktene. Reinbeitedistriktene har ikke avgiftspliktig omsetning og er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når et reinbeitedistrikt setter opp og vedlikeholder reingjerdene og andre fellesanlegg, blir distriktet fakturert med merverdiavgift. Denne avgiften blir endelig belastet reinbeitedistriktet.

På bakgrunn av opplysninger fra LMD har Skattedirektoratet og Finansdepartementet lagt til grunn at de angjeldende gjerdene og anleggene i hovedsak er finansiert fra distriktskassen. Alle sidaandeler plikter å betale et årlig tilskudd til distriktskasse, jf reindriftsloven § 46.

Finansdepartementet har i brev av 11.januar 2012 kommet til at det er naturlig å se på de angjeldende anlegg som anskaffet til bruk i reineiernes avgiftspliktige virksomhet. Dette innebærer at den enkelte reineier, i den grad det dreier seg om varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten, kan fradragsføre sin respektive andel av merverdiavgiften i sitt merverdiavgiftsregnskap etter merverdiavgiftsloven § 8-1.

For øvrig kommer merverdiavgiftslovens regler til anvendelse på vanlig måte også for disse anskaffelsene.

Et vilkår for å oppnå fradragsretten er at reinbeitedistriktet utarbeider en liste over hvilke reineiere hver enkelt faktura skal fordeles mellom, og hvor stor andel av merverdiavgiften hver enkelt reineier kan fradragsføre.

Denne listen skal ligge i reinbeitedistriktets regnskap sammen med den enkelte faktura. Fakturaen kopieres og sendes den enkelte reineier sammen med fordelingslisten. Dette danner grunnlag for fradragsføringen, og både fakturakopien og kopien av fordelingslisten skal ligge i regnskapet til den enkelte reineier.”