Brek i Karasjok
Landbruksminister Brekk har presentert Landbruks- og matmeldingen i Karasjok, både på Sametinget og på et folkemøte. Dette og litt ble sagt på presentasjonen på Sametinget:

Stortingets behandling av reindriftsoppgjøret 2011/2012

Uønsket som reindriftsrepresentant
Reindrifta vil ikke ha Karasjok Arbeiderpartiets leder, Nils Johan J. Gaup som sin representant i Finnmarkseiendommens styre slik Arbeiderpartiet ønsker det.

Lavere deltakelse ved sametingsvalget
Deltakelsen ved årets sametingsvalg var 69,3 prosent, noe som er en nedgang på 3,3 prosentpoeng fra for fire år siden.

– Reindrifta må med i Sametinget
Sametingsrepresentant for reindrifta ber NRL om å delta aktivt i sametingsvalgene. Reindrifta kan i fremtiden bli styrt av Sametinget, mener Per A Bæhr.

Provosert av rovviltrapporten
For sametingsråd Vibeke Larsen var rovviltrapporten fra Nord-Trøndelag en provoserende lesing. – Det virker som om de vil ha bort reindrifta og ikke rovdyrene, sier Larsen.

Permisjon til reindriftskvinner
- Kvinner i reindrifta som har fast arbeid, bør få permisjon med lønn i en måned for å kunne delta i praktisk reindrift, mener styremedlem i Kautokeino flyttsamelag, Nils Mikkelsen Sara.

Forslaget er diskutert i flyttsamelaget, men det er ikke fattet noe vedtak. Enkelte har uttrykkt at en slik ordning kan virke urettferdig overfor de kvinnene som året rundt er med i reindrifta.

Klimakutter antall reinsdyr
Regjeringen vil redusere antallet tamrein med 30.000 dyr. Dette er ett av tiltakene i klimameldingen for landbruket. Det skal skje gjennom en reduksjon på 30.000 dyr i vårflokk, først og fremst i deler av Finnmark. Dette vil gi en årlig reduksjon tilsvarende 10.000 tonn CO2 innen 2020, skriver Avisenes Nyhetsbyrå.

- Unyansert kritikk
SV-listetopp reagerer på Olav Gunnar Ballos angrep på reindriftsnæringen. - Jeg mener dette er en unyansert kritikk, fordi reindriften fremstilles som en oversubsidiert næring i motsetning til andre næringer. Faktisk viser tall at noen områder i landbruket subsidieres mer enn reindriften. Jeg mener det er viktig og riktig bruk av fellesskapets midler å subsidiere matproduksjon i Norge.

Interpellasjon fra Olav G. Ballo (SV):
Reindriften i Finnmark
Hvordan vil statsråden sikre at det er et samsvar mellom antall beitedyr i Finnmark, og tilgangen på beite for dyrene?»

Reindriften som næring er ikke bærekraftig, skader naturen, og som tar ut betydelige ressurser fra det offentlige, må det være grunn til å etterlyse tiltak fra landbruksministeren med hensyn til hvordan man gjør noe med denne utviklingen – både for å få ned kostnadene og begrense skadevirkningene på naturen, og for å hindre at det oppstår konflikt med andre næringer.

Hvem har ansvar for Områdestyrenes begrensede budsjetter til reise- og møteaktivitet?
Dette spørsmålet har André N.Skjelstad stilt Landbruks- og Matminister Lars Peder Brekk.

Her kan du lese hva ministeren svarte:

– I særstilling i Europa
– Andre må vike for reindrifta
– Reindrifta er avhengig av store arealer og når andre interesser kommer i konflikt med bruken av disse, bør reindriftas behov veie tungt, sier Befring.

I dag drives det reindrift på 40 % av Norges landareal og betydelig mer i Finnmark, påpeker Befring. Han minner også om at dette er den eneste nomadiske næringen vi har igjen i Europa og han mener dette i seg selv sier litt om den betydning som reindrift har.

Gikk i strupen på reindrifta
Toril Bakken Kåven dundret løs mot reindrifta fra Sametingets talerstol i formiddag. Hun hevdet at ingen tør å ta en kamp mot reindrifta og reindriftsloven. – Dette er en skam.

Om fredningsbestemmelsene i Alta:
Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til landbruks- og matministeren
I Alta har det oppstått en interessekonflikt mellom reindriften på den ene siden og landbruket og andre næringsutøvere på den annen side om bruk av arealer til næringsvirksomhet, begrunnet i for høyt reintall og overbeite, slik at reindriften nå krever nytt beiteland der det i dag foregår annen næringsvirksomhet.

Les svaret her
Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til miljø- og utviklingsministeren
I Vest-Finnmark har et høyt reintall medført overbeite og miljøskader på naturen. Reinlaven er borte i store områder, og langs reingjerdene er det erosjoner og forørkning.

Olav Gunnar Ballos påstand om subsidiene i landbruket får støtte. Men sauebøndene får mer.
Får støtte i reinutspill
Reindriften får nærmere 60 kroner pr. kilo kjøtt i subsidier fra staten, viser tall fra landbruksforskningen.

Fredag rettet Olav Gunnar Ballo kraftig kritikk mot reindriften og subsidiene i næringen. Men selv om staten dekker store deler av driftsbudsjettet til reindriftsnæringen, får sauebøndene enda mer.

Roger Hansen:
Tar oppgjør med egen fortid
...Jeg har selv samlet inn underskrifter mot reindrifta. Det skjemmes jeg over i dag, sier Hansen. I 22 år var han ordfører i Gamvik. Han har sittet i sentralstyret i Arbeiderpartiet og vært leder i Finnmark Ap. Nå er han i fylkestinget.

Kronikk i Computerworld av Lars Peder Brekk, Landbruks- og Matminister
En enklere hverdag for næringsdrivende
Reindriftsforvaltningen
Reineiere har muligheten til å melde om reindrift og søke om tilskudd og erstatning elektronisk. Med innføring av nytt saksbehandlingssystem i Reindriftsforvaltningen vil enda flere elektroniske tjenester gjøres tilgjengelig, og en integrering mot Altinn er under planlegging.


Blogger
Her finner du linker til blogger som omtaler reindrift i en eller annen sammenheng. Kom gjerne med tips om andre!

– Upassende av reindriftssjefen
– Det er upassende at Ellen Inga O. Hætta er politisk aktiv, samtidig som hun er reindriftsjef, mener styremedlem i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) Inge Even Danielsen. Danielsen spør hvem reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta har mest lojalitet til i reindriftspolitiske spørsmål, Høyre eller reindrifta.

NRL-styremedlemmet viser til at Høyres stortingsgruppe har stemt i mot reindriftsavtalen.

Reineier inn på Stortinget
Tove-Lill Labahå Magga, Sør-Varanger, møter som Stortingsrepresentant fra onsdag 22.10.08. Hun representerer Arbeiderpartiet, og møter for Ann-Kristin Engstad, som har velferdspermisjon.

Magga har 6. plassen på Finnmark Arbeiderparti's stortingsliste for 2005 - 2009, og er trolig den første reineieren som er på "Tinget".

Høyre vil på Sametinget
Høyre satser videre, og velger å øke sin innsats i arbeidet med samepolitiske spørsmål. Målet er å bli fast representert på Sametinget.
Til å forberede arbeidet har sentralstyret i partiet har gjenoppnevnt sitt samepolitiske arbeidsutvalg, som er ledet av Ellen Inga O. Hætta fra Kautokeino.
Nytt av året er å gi Finnmark Høyre økonomiske midler til å ansette en sekretær til å bistå utvalget i sitt arbeid.

Åpne møter med reindrifta i forbindelse av Sametingets reindriftsmelding
Sametingsrådet vil i løpet av 2008 utarbeide en ny reindriftspolitisk melding som tydeliggjører Sametingets reindriftspolitikk.

– Sjokkerende og skremmende av Ballo
Norske Reindriftssamers Landsforbunds leder reagerer kraftig på Ballos uttalelser om reindrifta.
Sara sier at når Ballo karakteriserer reindriften som en gjennomsubsidiert næring som utgjør en trussel for annen næringsutvikling i Finnmark og fremhever at reindrifta ikke er liv laga, så er det noe som sender sjokkbølger.

Til frontalangrep mot reindrifta
– Det er en kulturbærer, men en hinder for næringsutvikling. Den skaper såvidt 1000 arbeidsplasser, og er en gjennomsubsidiert næring. Vi må diskutere premissene for reindrifta. Reindrifta er ikke liv laga etter dagens premisser, og representerer selv en miljøtrussel. Dessuten er næringen en trussel for den øvrige utvikingen i Finnmark, sa Olav Gunnar Ballo i sin innledning på folkemøtet i Kvalsund.

Statsministeren besøker Karasjok
For første gang skal statsminister Jens Stoltenberg besøke Sametinget.
– Foreløpig kjenner heller ikke jeg til detaljene, sier Olli til NRK Sámi Radio.

Han ser fram til samtalene med Stoltenberg og Hanssen. Sametingspresidenten sier besøket skjer i forbindelse med regjeringens melding om norsk samepolitikk.

Svenske samer mot den norske stat
Svenske reindriftssamer godtar ikke at norsk politi og folk fra Statskog kjører med skuter inn i reinflokken deres.Nå har de engasjert advokatfirmaet Rekve Pleym i Tromsø for å få hjelp mot norske myndigheter.

– Ved to tilfeller i mars har politi og tjenestemenn fra Statskog kjørt skuter blant beitende rein. Nå tar vi advokat, melder samene fra Saarivuoma i en pressemelding.

Enighet om ny reindriftsavtale
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 6. mars enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2008 – 30.06.2009. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 97,0 mill kroner. Dette er tilsvarende bevilgning som i inneværende reindriftsavtale etter vedtatt budsjett for 2008.

– Avgifter ruinerer oss
Leder i Láhkonjárga reinbeitedistrikt, Hans Ole Eira i Masi, er frustrert når han ser avgiftsbunken som han må betale årlig.

– Statens landbrukspolitikk er både urettferdig og diskriminerende. Bønder er fritatt for avgifter, mens jeg har en ekstra regning på 50.000 kroner i året.

Fornøyd med ny lov - Sametinget får mer makt
– Lovforslaget fra regjeringen innebærer at samiske interesser skal sikres i all arealplanlegging, og jeg konstaterer at vi nå er et viktig steg videre i arbeidet med å sikre samiske rettigheter i all ressurslovgivning, sier sametingspresident Egil Olli.

Neste