ny reindriftsavtale inngått
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten har i dag, den 23. februar, inngått ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2012 – 30.06.2013. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 104,5 millioner kroner. Dette er en økning på 2,5 millioner kroner i forhold til inneværende reindriftsoppgjør.

Statens tilbud til reindriftsavtale
Staten har lagt frem sitt tilbud, som er på 102 mill. kr. Dette er samme beløp som ble bevilget i forbindelse med reindriftsoppgjøret for 2012.

Reindriftsavtalen 2012/2013 - kravet fra NRL
Norske reindriftsamers landsforening (NRL) overleverte Staten ved Landbruks- og matdepartementet sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2012/2013 den 9. januar 2012. Kravet har en økonomisk ramme på 130,6 millioner kroner. Det er økning på 28,6 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 102,0 millioner kroner.

Stortingets behandling av reindriftsoppgjøret 2011/2012

fra Landbruks- og Matdepartementets side:
Enighet om ny avtale
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er i dag blitt enige om ny Reindriftsavtale for avtaleåret 2009 - 2010. I avtalen gjøres det viktige endringer i tilskuddsordningene som gjelder Vest Finnmark reinbeiteområde, og som har som mål å bidra til reduksjon og bedre tilpasning av reintallet.

Avtalen har en ramme på 101 millioner kroner, som er en økning på 4 millioner kroner i forhold til avtalen for 2008 - 2009.

Statens tilbud til ny reindriftsavtale
Av større endringer i tilbudet, er fjerning av gjeterhyttetilskudd til siidaandel, fjerning av utdanningsstipend for reindriftsungdom og livdyrlån. Det foreslås en økning i sats for tilskudd til ungdom under 30 år som overtar siidaandel.

Tilbyr 98 millioner til reindrifta
Reindriftsforhandlingene i gang mellom staten og reindriftssamene. Det er et sprik på 30 millioner kroner mellom stat og samer.
Staten tilbyr reindriftsnæringen 98 millioner kroner i forhandlingene om ny reindriftsavtale for 2009/2010.

Kravet fra Norske Reindriftsamers Landsforbund er 127,5 millioner kroner.

Her finner du reindriftsavtaler og forskrifter

St. prp. 63 (2007 - 2008)
Stortingets behandling av reindriftsavtalen 2008 - 2009
Stortinget behandlet onsdag forslag til ny reindriftsavtale (2008 - 2009). Vera Lysklætt tok nok en gang til orde for at reindrifta og jordbruket må likebehandles i forhold til avgifter, og Arne Haugen trakk fram den positive utviklinga i reindriftsnæringa.

Enighet om ny reindriftsavtale
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 6. mars enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2008 – 30.06.2009. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 97,0 mill kroner. Dette er tilsvarende bevilgning som i inneværende reindriftsavtale etter vedtatt budsjett for 2008.

– Bryt med staten om nødvendig
Norske Reindriftssamers Landsforbunds (NRL) største lokalforening ber nå reindrifta bryte forhandlingene med staten hvis de ikke får gjennomslag for kravene om avgiftsfri drivstoff og avgiftsfrie kjøretøyer.
Reindriftsnæringen i Norge og staten har ennå ikke kommet til enighet om hvor mye penger reindriften skal få fra staten.

St. prp. 74 (2006 - 2007)
Stortingets behandling av reindriftsavtalen 2007 - 2008

Fra LMD/regjeringen.no:
Enighet om ny reindriftsavtale
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten har i dag inngått ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2007 – 30.06.2008. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 97,0 mill kroner, eksklusive tiltak mot radioaktivitet. Dette er en økning på 4,5 mill kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale.

Stortingets behandling av reindriftsavtalen 2006 - 2007

Ny reindriftsavtale undertegnet
I dag ble det inngått ny reindriftsavtale mellom Staten og NRL. NRL fikk igjennom sine hovedkrav, og var fornøyd med sluttresultatet.

Statens tilbud til reindriftsavtalen
Statens tilbud til Reindriftsavtale 2006/2007 er klart og er nå lagt frem for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Tilbudet som er fremmet av Statens forhandlingsutvalg ved Landbruks- og matdepartementet lyder på 90 mill. kroner.

Enighet om ny avtale
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble i dag, den 16. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2005 - 30.06.2006. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 92,5 mill kroner, eksklusive tiltak mot radioaktivitet. Dette tilsvarer en reduksjon på 2,5 mill kroner i forhold til inneværende avtale.

Reindriftsavtalen: Reaksjoner

Eva Jolys generaliseringer
Aili Keskitalo Leder for Norske Samers Riksforbund (NSR): EVA JOLY TAR 13.01.05 et oppgjør med samiske mødre, som et eksempel på hva som er galt i det norske samfunnet. Joly antyder at samiske mødre tar seg betalt for å snakke med sine barn. Hennes påstander er dessverre nok et eksempel på manglende kunnskaper om samiske samfunn.

Statens tilbud til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2005/2006 ble i dag lagt fram i Tromsø.
Statens tilbud til NRL 2005 - Budsjettåret 2006
Reindriftens økonomiske situasjon er samlet sett bedre enn på flere år. Totalregnskapet for 2003 viser en positiv utvikling av resultatmålene. Vederlag for arbeid og egenkapital øker med om lag 20 mill kroner fra 2002 til 2003. Økningen kan i sin helhet relateres til en økning av reinhjordverdien. Foreløpige regnskapstall for 2004 viser en ytterligere forbedring av resultatmålene.