Jakt på bjørn, ulv og jerv
Direktoratet for naturforvaltning har bestemt at det kan felles 4 bjørner under årets lisensfelling.

Rovviltnemda har åpnet for lisensjakt på 2 ulver og 22 jerver.

Her er startdato for de tre ulike jaktene:


Hver fjerde rein tatt av rovdyr
Reindrifta hevder nesten 50.000 rein ble tatt av rovdyr i fjor. Det er mer enn hver fjerde rein.


Ulv tar rein i Anárjohka
I Øvre Anárjohka Nasjonalpark har ulv tatt flere rein de siste dagene, og dette er en av de første siidaene som har flyttet til vinterbeitene.

28,9 mill i reinerstatning
Bedre dokumentasjon har ført til mer erstatning.

Provosert av rovviltrapporten
For sametingsråd Vibeke Larsen var rovviltrapporten fra Nord-Trøndelag en provoserende lesing. – Det virker som om de vil ha bort reindrifta og ikke rovdyrene, sier Larsen.

Brekk: Sørsamenes eksistensgrunnlag er truet
Bakgrunnen for Brekks bekymring er problemene for den sørsamiske tamreindriften i Nord-Trøndelag.

- Samene i Nord-Trøndelag er nå veldig utsatt for rovdyrtap, og hele eksistensgrunnlaget for dette urfolket er truet. Vi har derfor slått alarm og tatt dette opp med Miljøverndepartementet og Erik Solheim, sier Brekk til Nationen.

Truet fra alle kanter
Den sørsamiske kulturen står i fare for å bukke under. Sørsamisk, med anslagsvis 500 brukere, er satt på Unescos liste over alvorlig truede språk. At seks sørsamiske ungdommer har tatt sitt eget liv de siste årene, har satt støkk i den sørsamiske befolkningen. Den frykter at de usikre framtidsutsiktene er en medvirkende årsak til den dystre statistikken.

Bjørn herjer i kalvingsland
Reineier overrasket bjørnen som var midt i reinflokken i Mattisdalen i Alta fredag. Bjørnesporene er på størrelse med en fem-tommers samekniv.

- Reinnæringa står i fare
Ifølge leder Hans Erik Sandvik i Skjækra reinbeitedistrikt blir halvparten av kalvene tatt av gaupe, jerv eller bjørn.

Nå skal rein-eierne møte både landbruksminister Lars Peder Brekk og miljøvernminister Erik Solheim for å legge fram sine krav.

- Antallet rovdyr må halveres. For det er ingen som i dag kan si hvor mye rovdyr det er, sier Sandvik.

Lei av å mate rovdyr
Reineierne fortviler fordi det er ikke like enkelt å få dokumentert at det er rovdyr, eller rettere sagt gaupe, som har tatt flere av reinsdyrene. De siste dagene er fire voksne simler funnet i Mauken-området, alle drept av gaupe. I tillegg ble det sist uke funnet ei simle drept av jerv i området Svennborg.

– Vi blir ikke trodd
Reineier Alf Johansen mener reindrifta taper titallsmillioner kroner årlig etter rovdyrangrep, fordi myndighetene ikke tror på næringen. – Jeg har selv vært med i dokumentasjonsprosessen som har pågått i 7-8 år sammen med Norsk Institutt for Naturforskning. Blant annet har vi utstyrt i overkant av 200 kalver med radiosendere, som ble aktivisert når kalven ble drept, forteller reineier Alf Johansen i Porsanger til Finnmark Dagblad.

Lederartikkel i Trønder-Avisa
Sørsamene
Vi har de siste årene jevnlig rettet søkelyset mot sørsamenes fortvilte situasjon. En kultur som har preget Trøndelag i kanskje flere tusen år, står på kanten av stupet. Beskrivelsen er ikke et retorisk grep for å skape dramatikk. Det er en presis beskrivelse. Om få år er den sørsamiske kulturen i realiteten museal, dersom ikke samfunnet tar sitt ansvar på alvor.


Truer med å skyte rovdyr
Aldri har så mange rein blitt tatt av rovdyr vest i Namdalen - nå truer reineiere med å skyte rovdyra ulovlig.

Reineiere i Vestre Namdal beitedistrikt ser ikke anna råd enn å skyte rovdyr uten lov, hvis ikke myndighetene nå tar tapa av rein på alvor.
I dag møtte de landbruksministeren, og la ikke skjul på at de nå vil vurdere ta saken i egne hender.

Reinen kan bli nektet å beite
Mattilsynet mener reinsdyr utsettes for uakseptable lidelser etter angrep av gaupen.

Enten må gaupa felles raskt ellers kan reinen bli nektet å dra på beite.

- En historisk milepæl
Det skal bli bedre samarbeid i rovviltforvaltningen i Troms og Finnmark etter at rovviltforvaltere, reindriften og landbruksnæringa nå har røkt fredspipe.

Gjennom et nytt prosjekt der samarbeid er avgjørende, skal gammel mistro og vanskelige samarbeidsforhold bort.

- En historisk milepæl, sier fylkesrådsleder Paul Dahlø i Troms.

Bjørneobservasjoner i Sør-Varanger og Kautokeino:
Bjørnen har våknet - ruslet inn i reinflokk
Spor etter bjørnen ble observert første gang i går kveld rett øst for Gievdneguoika ikke langt fra riksveien.

I morges oppdaget reineier Nils Per Henrik Kemi sporene på nytt.

– Jeg fulgte sporene og nådde bjørnen, forteller han til NRK Sámi Radio.

- Den var helt gal:
Reinsdyr angrepet i innhengning
Det var i helgen to hunder hadde kommet seg inn i innhengningen som er helt inn til huset til Inga Niittyvuopio. Denne hendelsen skjedde like utenfor Karigasniemi i Finland, som ligger to mil unna Karasjok.

– Den ene hunden fortsatte å jakte på reinsdyrene selv om jeg kom for å jage dem bort. Jeg slo etter den med stokk, men den ga seg ikke, forteller Niittyvuopio.

Jervejakta utvides
Direktoratet for naturforvaltning har vedtatt å forlenge jervejakta i Midt-Norge og Troms/Finnmark. Det er bestemt at det skal tas ut 16 jerv i ekstraordinære tiltak i Midt-Norge og Troms/Finnmark.

Åtte av dyrene skal tas ut i region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) og åtte i region 8 (Troms og Finnmark).

Vedtakene kommer etter det elendige resultatet av høstens og vinterens lisensjakt som ble avsluttet 15. februar.


Himmelsk lys over dyster konflikt
Det er klart for første visning i Norge av den første filmen spilt inn i Nord-Trøndelag. Med kulturminister Trond Giske og forfatter Kerstin Ekman ringside, slipper filmfestivalen Kosmorama i dag filmen «Varg» løs på Nova kino, for et utvalgt publikum.

Også samene er invitert til den lukkede førpremieren, både for å se filmen og for å kommentere samenes kamp mot rovdyr og storsamfunnet slik filmen viser den.

Satser mer på å dempe rovviltkonflikten
- De nasjonale bestandsmålene for rovvilt er nådd for jerv og gaupe sin del, mens vi fortsatt jobber for å øke bestandene av bjørn og ulv. Samtidig legger regjeringen stor vekt på å redusere omfanget av rovviltskader, og vi presenterer derfor flere tiltak som vil ha betydning i denne sammenheng, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

– Ikke tilpasset nordnorske forhold
– Den er slik jeg ser det, lite myntet på våre forhold. Den virker mer beregnet på indre deler av Østlandet, der en ønsker å skille husdyr fra rovdyr, slik som ulvesonene i Hedmark og Oppland, sier leder av utmarksrådet i Troms sau og geit, John Helge Steinnes.

Spreke reinkalver i Øst-Finnmark
I følge oversikt fra Reindriftsforvaltningen så har reineierne fra Polmak/Varanger de beste reinkalvene og minst tap.

For driftsårene 2006/2007 hadde reineierne et tap på 18% av kalver, mens reineierne i Vest-Finnmark hadde tap 37%.En av grunnene til de store forskjellene på reinkalvene i Finnmark oppgis til at det i Vest-Finnmark er stor beitebelastning og stor reintetthet


– Slakt mer, unngå rovdyr
Reineierne bør slakte mer rein for å unngå rovdyrplagen, fastslår seniorforsker Per Fauchald ved Norsk institutt for naturforskning, NINA. I dårlige år kan rovdyr ta opptil halvparten av reinkalvene, og verst er det i områder med for stor reintetthet.

Med andre ord: Reineierne kan selv gjøre mye for å få ned tapene.

- Like vilkårlig som Lotto!
Norske Reindriftssamer Landsforbund mener rovdyrerstatningene fra staten er like vilkårlige som en Lotto-gevinst.

Mens færre rein er tatt av rovdyr i fjor i forhold til året før er erstatningene økt. For driftsåret 2005/2006 ble i følge statistikken fra Direktoratet for naturforvaltning 54004 rein tatt av jerv, gaupe, ørn eller ulv. I driftsåret 2006/2007 ble 44.724 rein, eller 20 prosent mindre, tatt av rovdyr.

Forebyggende tiltak mot rovviltskader
Søknad om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2008 skal sendes Fylkesmannen innen 15. januar 2008.

- På kanten av stupet
I løpet av de siste tre årene har tallet på rein i Nord-Trøndelag gått ned med 30 prosent. – Vi står på kanten av et stup, sier Karen Anette Anti-Oskal. Leder Karen Anette Anti-Oskal (35) i Nord-Trøndelag Reinsamelag (NTR) er ikke i tvil om at nedgangen skyldes rovdyrenes herjinger i reinflokkene. – I løpet av de siste årene har vi ikke opplevd noen form for krise som forklarer nedgangen i reintallet, annet enn rovdyr, sier Anti-Oskal.

- Rein bedre enn penger
I stedet for økonomisk erstatning ved rovdyrskader vil reineierne i Vestre Namdal reinbeitedistrikt heller ha erstattet rein mot rein. Dette har de foreslått til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

- Vi har tapt mye rein over lengre tid og vi ser at vi ikke greier å opprettholde flokken på en vanlig måte, sier reineier Lars Toven.

Reineiere skeptisk til rovdyrsamarbeid
- Man kan samarbeide så mye man klarer, men det hjelper jo ikke noe så lenge man har fastsatt hvor stor rovdyrbestanden skal være, sier Jøran Jåma i Låarte reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag.

Ekstraordinære uttak av jerv
Miljøvernminister Helen Bjørnøy er positiv til ekstraordinære uttak av jerv for å hindre skader på sau og tamrein.

- Bestanden av jerv i Norge er høyere enn hva Stortinget bestemte i 2004, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Nytt ørnedrap
Reineieren så den store ørna slå ned på kalven. Han prøvde å komme til unnsetning men rakk ikke fram i tide.


Neste