ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Statens tilsvar på NRL's krav
Stimulerer slakting og salg 2007-01-23
Økt omsetning av reinkjøtt og størst mulig slakteuttak er det viktigste staten satser på i sitt tilbud i reindriftsforhandlingene. Tilbudet ble presentert for Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) i dag.

Den økonomiske rammen for tilbudet til reindriftsavtale for 2007/2008, er på 95 millioner kroner. Dette er en økning på 2,5 mill kroner i forhold til inneværende avtale. Staten overleverte tilbudet til NRL i dag, 23. januar.

Tilbudet har en profil for å legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt og å stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer.

Næringsrettet fokus
Det foreslås å videreføre i det vesentligste de produksjonsavhengige tilskuddene. Tilskuddene skal bidra til en stimulering til økt produksjon og slakting. Økningen av rammen på 2,5 mill kroner er i sin helhet lagt inn på Reindriftens utviklingsfond for å styrke den finansielle situasjonen på fondet. Dette vil også legge bedre til rette for å møte reindriftens utfordringer knyttet til infrastruktur. Et annet område som særlig er vektlagt er kvinnenes stilling i reindriften. De tiltak som foreslås underbygger den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med et større næringsrettet fokus og en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovednæring.

I forhold til NRLs krav på utsiden av forhandlingene orienterte Statens forhandlingsutvalg bl.a. om at det er besluttet å ikke foreta endringer i dagens regelverk som berører skatter og avgifter på kjøp og bruk av reindriftens driftsmidler.
  application/octet-streamLes hele tilbudet fra Staten